Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń przychodni – rozbiórki i demontaże, roboty murowe, roboty...

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń przychodni – rozbiórki i demontaże, roboty murowe, roboty tynkarskie i malarskie, posadzkarskie, oraz wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09-400, Płock
telefon - 024 3646105, 3646330
faks - 243 646 101,36
www.wszplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięciu tysięcy).
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń przychodni dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego
Numer referencyjny: SIR.2910.13.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń przychodni (ok. 80 m2)dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego realizowanych w ramach Projektu: ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DO WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ZAKRESIE ZAKUPU APARATU REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI DLA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Przedmiotem zamówienia są: 1.1. roboty budowlane – rozbiórki i demontaże, roboty murowe, roboty tynkarskie i malarskie, posadzkarskie, oraz wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, zbudowania płytą GK, montaż stolarki, wykonanie sufitów podwieszanych, wygłuszenie sufitu itp. 1.2. roboty elektryczne – demontaży istniejącej instalacji, położenie kabla zasilającego Pracownię, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż osprzętu, badania i pomiary itd. 1.3. roboty sanitarne – demontaż istniejącej instalacji, roboty w zakresie instalacji: wod.-kan., cwu, co, klimatyzacji i wentylacji, wykonanie instalacji gazów medycznych, montaż wyposażenia i gniazd medycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zakres robót obejmuje również: 2.1. wykonanie robot budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. usunięcie kolizji instalacji, wykonanie otworu montażowego do wprowadzenia rezonansu magnetycznego do pom. Pracowni) 2.2. opracowanie ekspertyzy przez uprawnione osoby konstrukcji stropu na którym będzie posadowiona centrala klimatyzacyjna 2.3. oddzielenie adaptowanych pomieszczeń od ciągów komunikacyjnych szczelnymi osłonami. 2.4. prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie), 2.5. wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów, 2.6. usuwanie w okresie gwarancji i rękojmi wad, awarii i usterek oraz naprawy zamontowanego sprzętu i urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2.7. koszty, o których mowa w ppkt. 2.1-2.6 należy uwzględnić w cenie ofertowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111100-9, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp dla przedmiotu zamówienia analogicznego do określonego w przedmiotowym postępowaniu i zakresu do 10% wartości zamówienia podstawowego zlecanych odrębnym zamówieniem. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia określa par.6 wzoru umowy (załącznik nr 8 do siwz)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 85

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej: a) jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej na kwotę nie niższą niż 300.000zł (brutto), b) jedną robotę polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (brutto). wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował, co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290.)) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika: a) budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, b) robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej, c) robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: ad.1W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. ad.2Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych państw w tym obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoby wymienione w pkt.2 muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) - ww dokumenty musi złożyć oddzielnie każdy z podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IV pkt 1.2 ppkt 1 siwz, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 12. Wykaz robót budowlanych zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale IV pkt 1.3 ppkt 1 siwz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz. 3. Wykaz osób zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale rozdziale IV pkt 1.3 ppkt 2 siwz, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do siwz. 3. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( przykładowy wzór wg. załącznika nr 5 do SIWZ) 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, musi wykazać, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( przykładowy wzór – wg. załącznika nr 4 do SIWZ); 2II. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. III. Potwierdzenie wniesienia wadium. Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna – wymagany oryginał dokumentu wadialnego. W przypadku, gdy wadium wniesione w formie pieniężnej, wpłynie na rachunek bankowy zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, brak załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. IV. Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SIWZ). V. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( przykładowy wzór wg. załącznika nr 5 do SIWZ) 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ. 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, w zakresie, w jakim powołuje się on na zasoby ww. podmiotów, 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ. VI. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. oświadczenie wskazane w pkt VIII A1 ppkt 1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A1 ppkt 1.2 SIWZ 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w pkt VIII B2 ppkt 2.1-2.2 SIWZ oraz dokument wymagany w pkt. VIII C SIWZ. VII. dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VIII B2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięciu tysięcy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20
Termin gwarancji jakości i rękojmi 15
Termin płatności rachunku/faktury VAT 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany zapisów umowy w przypadku: 1. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały warunek udziału w postępowaniu określone w siwz w zakresie kwalifikacji zawodowych, 2. Wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym lub nie odstępują one w sposób istotny od PFU – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, 3. Zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 5. Zmiany terminu zakończenia zamówienia związanego z : 5.1 zwłoką w przekazaniu dokumentacji projektowej o okres równy tej zwłoce, 5.2 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycji w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5.3 zwłoką w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy lub pomieszczeń dłuższej niż 7 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy lub siły wyższej lub siły wyższej, 5.4 gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień, których mowa w par.6 umowy, 5.5 w przypadku zmiany sposobu wykonywania umowy spowodowanej koniecznością zmiany projektu lub innymi okolicznościami niezależnymi do Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Zmiany podwykonawcy lub zmiany zakresu rzeczowego części prac powierzonych podwykonawcom. 7. Zmiany zakresu rzeczowego spowodowane względami technicznymi i obiektywnymi uniemożliwiającymi wykonanie pełnego zakresu rzeczowego. 8. Konieczności dostosowania postanowień niniejszej umowy do warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Mazowieckiego. 9. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy, zmieniającego zasady i terminy realizacji. 10. Zmian postanowień umowy, które są nieistotne w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.