Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Modernizacja wentylacji w wybranych oddziałach

Przedmiot:

Modernizacja wentylacji w wybranych oddziałach

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul.Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
tel: (82)5762170
fax: (82)5764901
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-23 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ROZDZIAŁ I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4

tel.  (82) 576 21 70    fax. (82)  576 49 01

KRS:   0000097765    NIP:  564-14-75-805    

e-mail:  sekretariat@spzozkrasnystaw.pl    godziny pracy: 725 -  1500

ROZDZIAŁ III.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.    

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnystawie.
 2. Roboty budowlane obejmują:

-    wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w pomieszczeniach intensywnej opieki noworodka i pomieszczeniach dla wcześniaków należących do Oddziału Noworodków oraz w pomieszczeniach izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

-   korektę układu wentylacyjnego w Centralnej Sterylizatorni oraz Bloku Operacyjnym

-   przebudowę śluzy w Zespole Porodowym

 1. Zakres rzeczowy wykonania robót obejmuje:
 • roboty montażowe;
 • roboty izolacyjne i budowlane;
 • przebudowa śluzy Zespołu Porodowego;
  1.  
  2. Wymagany minimalny termin płatności za wykonane roboty wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.
 1. Szczegółowy zakres robót zawiera „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” stanowiąca Załącznik Nr 1oraz „Przedmiar robót” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, ma obowiązek zapoznać się z miejscem wykonywania robót oraz z warunkami w jakich będzie realizowane zamówieniem. Wykonawca, który nie  wziął udziału w wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.
 3. Zamówienie musi być wykonane zgodnie „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, „Przedmiarem robót”, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
 4. Prace remontowe będą odbywały się w obiekcie czynnym,w godzinach 700-1800
 5. Materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać certyfikaty, normy i atesty zgodne z normami Unii Europejskiej.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
 7. Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
 8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz innych podmiotów niezbędnych przy odbiorze tego typu zamówień
 9. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w egzemplarzu.

ROZDZIAŁ V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace modernizacyjne zostaną wykonany nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania miejsca przeznaczonego do wykonania robót.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące:

a) doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum trzy roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości 100 tys. PLN brutto każda Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy  (jednego zadania inwestycyjnego).

 

 

b) kwalifikacji zawodowych:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji  zamówienia:

- min. 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe,

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j.Dz. U z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu– Załącznik Nr 4
 2. wykaz min. 3 robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości 100 tys. PLN brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Załącznik Nr 5,  z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,  
 3. , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6.
 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dodatkowo:
 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

 1. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
 • wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" - Załącznik Nr 3.
 • wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączoną do SIWZSpecyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót oraz Przedmiar robót.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) lub Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub notarialnie. Nie jest dopuszczalne, by pełnomocnictwo zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione.
 • umowa spółki cywilnej - jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

 1. Korespondencja (pocztowa, faksy, maile) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj.725-1500 pod adresem SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4, e-mail sekretariat@spzozkrasnystaw.pl  lub pod nr faksu 82/576 49 01.
 2. Osoby z którymi Wykonawca może się porozumiewać:

- Krzysztof Bronowski      tel. 82/543-15-93 sprawy merytoryczne

- Jolanta Kowalska- Oszast  tel.  82/576-21-70 wew. 610  sprawy formalne

ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i winna być sporządzona wg „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
 1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonejza zgodność przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat),  
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2016r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 • Informacje o sposobie obliczenia ceny oferty.
  1. Cenę oferty oblicza się sporządzając kosztorysy ofertowe na podstawie SIWZ, jej załączników oraz fakultatywnie wizji lokalnej.
  2. Kosztorys ofertowy powinien obejmować pełny zakres robót określony przedmiarem.
  3. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszystkie koszty robót pomocniczych i towarzyszących (robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza, ewent. odtworzenia elementów zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wywozu gruzu, utylizacji materiałów z rozbiórek, sporządzenia planu BIOZ dokumentacji powykonawczej, itp.)
  4. Wykonawca obowiązkowo musi wycenić i zrealizować prace budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz dodatkowo:

-  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r.Nr 75 ze zm)

 1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i zawierać łączną cenę netto, stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto.

II. Dane wyjściowe do kosztorysowania.

 1. Materiały i urządzenia z rozbiórki Wykonawca uprzątnie we własnym zakresie,
 2. Transport materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość wg kalkulacji własnej,
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem okien i innych elementów nie podlegających wymianie,

III. Dane o zawartości kosztorysów.

 1. Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą uproszczoną, która musi zawierać co najmniej:
  • liczbę porządkową,
  • podstawę wyceny,
  • opis pozycji,
  • jednostkę miary,
  • ilość jednostek,
  • cenę jednostkową,
  • wartość każdej pozycji wg układu załączonego przedmiaru
  • zawierający zbiorcze zestawienie cen wszystkich zaproponowanych w ofercie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.

     i) Tabelę Elementów Scalonych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, R, M, S, narzuty

     j) stawkę roboczogodziny oraz zastosowane narzuty,

     k) wartości ogółem: netto i brutto.

 1. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów (w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe robót należy podawać w kosztorysie w zaokrągleniu do 1gr. Brak wskazania ceny jednostkowej chociaż dla jednej pozycji kosztorysu (przedmiaru) spowoduje odrzucenie oferty.
 2. Przedmiar robót określa szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń. Wskazana podstawa w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznacza kod danej pozycji i służy jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie jest wymagana jako podstawa kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych.

IV.  Roboty dodatkowe.

W trakcie lub po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia mogą wystąpić roboty dodatkowe nieprzewidywalne na etapie przygotowywania zadania. Jeżeli roboty dodatkowe zostaną zlecone Wykonawcy zadania podstawowego będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie ofertowym, ceny tych materiałów będą przyjmowane zgodnie z rzeczywistą ceną zakupu nie wyższą od cen średnich z kosztami zakupu podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud” aktualnej w dniu wyceny robót, pozostałe składniki cenotwórcze nie wyższe niż zawarte w kosztorysie ofertowym.

V. Roboty zamienne.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego rozwiązań zamiennych ze względów technicznych,

technologicznych lub materiałowych zasady rozliczania tych robót będą takie jak dla robót dodatkowych.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

-  Cena - 100 %

 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

ROZDZIAŁ  XVIII. WZÓR UMOWY.  

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.