Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy i modernizacji pomieszczeń

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy i modernizacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7204600
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wlkp.
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-24 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/LOWES/2016

dotyczące przebudowy i modernizacji pomieszczeń SPSS „Krąg” wykorzystywanych do inkubacji w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dotyczy projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej  7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”, ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, tel. 957204600.

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Anita Kruszewska, tel. 570 343 830

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń SPSS „Krąg” wykorzystywanych do inkubacji w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Modernizację WC stołówki:

 • Wyburzenie ścianki dzielącej aktualnie użytkowane WC
 • Demontaż istniejącej armatury sanitarnej
 • Skucie glazury
 • Demontaż drzwi wejściowych
 • Wyburzenie części ścianki dzielącej korytarz i salkę przylegającą do stołówki oraz wybudowanie nowej wg dostarczonego przez Zamawiającego rysunku roboczego
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej , instalacji wodnej i instalacji sanitarnej uwzględniających montowanie armatury i wyposażenia wg „norm projektowych w strefie WC” i norm projektowych w strefie umywalki” – dotyczy to w szczególności WC dla osób niepełnosprawnych
 • Zakup i zamontowanie armatury sanitarnej i niezbędnego wyposażenia WC zgodnie ze standardami określonymi w „normach projektowania w strefie WC” i „normach projektowania w strefie umywalki” – dotyczy to w szczególności WC dla osób niepełnosprawnych
 • Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych prowadzącego z dziedzińca do budynku w który znajduje się stołówka – zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego wytycznymi
 • Zakup i zamontowanie drzwi wejściowych do budynku z uwzględnieniem wymogów dotyczących osób niepełnosprawnych
 • Zakup i zamontowanie drzwi wejściowych do szatni
 • Zakup i zamontowanie drzwi rozsuwanych między stołówką i przyległą do niej salką – z uwzględnieniem wymiarów aktualnie istniejącego otworu
 • Zakup i zamontowanie drzwi w nowo powstałych WC (zgodnie z wymiarami określonymi w rysunku roboczym)
 • Położenie glazury ściennej na powierzchni 40 m2
 • Położenie glazury podłogowej na powierzchni 8,5 m2

 

Malowanie:

 • Stołówki – faktyczna powierzchnia podlegająca malowaniu: 197 m2
 • Sali przylegającej do stołówki – faktyczna powierzchnia podlegająca malowaniu: 67 m2
 • Szatni – faktyczna powierzchnia podlegająca malowaniu: 18,5 m2
 • Korytarza – faktyczna powierzchnia podlegająca malowaniu: 6,3m2

Łączna powierzchnia wszystkich wymienionych pomieszczeń przewidziana do malowania wynosi około 300 m2

 

Prace elektryczne:

 • Wymian instalacji elektrycznej
 • Montaż oświetlenia:

- punktowego nad rzędami stołów konferencyjnych

- kinkietów na ścianach (oświetlenie kameralne)

 • Wymiana włączników i gniazdek

      

Ponadto: instalacja urządzeń konferencyjnych – ekran podwieszany, rzutnik, nagłośnienie

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej świadczące usługi remontowe

Podmioty Ekonomii Społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020

 1. Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu

 

 1. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:

Są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny

 

Zamawiający  oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium : cena brutto

Znaczenia procentowe kryterium: 100%

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 100 %

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C= (Cmin : Cof) x 100 pkt, gdzie:

C - uzyskana liczba punktów za kryterium cena

Cmin - najniższa cena spośród ofert

Cof - cena podana w ofercie

 

 

 

 

Termin składania ofert. Sposób przygotowania i złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać:
 • Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków bycia Podmiotem Ekonomii, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, świadczącym usługi remontowe zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

 

 1. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Teatralna 26,z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 4/LOWES/2016, osobiście lub listem poleconym / kurierem do dnia 24 listopada 2016 r. do godziny 12.00 w południe. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niekompletne lub niezgodnez warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 

 

Określenie warunków zmian umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu RPO Lubuskie 2020, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania lub renegocjacji umowy z Wykonawcami w trakcie jej realizacji.

 

Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.