Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie czyszczenia systemu kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Wykonanie czyszczenia systemu kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A
33-100 Tarnów
Telefon: +48 14 6225 221
e-mail: agnieszka.bujak@gaz-system.pl
Fax: +48 14 621 37 31
Województwo: małopolskie
Miasto: Pogórska Wola
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie czyszczenia systemu kanalizacji deszczowej w obrębie obszaru TJE Pogórska Wola wraz z inspekcją telewizyjną systemu

 

Miejsce uzyskania SIWZ Strona internetowa Zamawiającego www.gaz-system.pl (zakładka: Przetargi)
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje 1. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.
2. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
Warunki udziału w postępowaniu I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawcy:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu telewizyjnej inspekcji systemu kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1000 mb.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Dostawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą:
1) Wypełniony formularz „Oferta” wraz z Formularzem cenowym (zgodne z treścią Załącznika do SIWZ).
2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówień, ze wskazaniem ich rodzaju, długości, dat wykonania, nazwy i adresu inwestora wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Cena – waga 100%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Data realizacji zamówienia
Data 2016-12-30
Miejsce realizacji zamówienia Miejsce realizacji zamówienia szczegółowo określono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projekcie Umowy.
Termin składania ofert 2016-11-29 11:00
Miejsce składania ofert Oferty: 1. w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33 – 100 Tarnów (Kancelaria, I piętro, pokój 110) lub 2. w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: agnieszka.bujak@gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Czy jawne otwarcie ofert jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych jsp.img.checkbox_clearhttps://przetargi.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="jsp.img.checkbox_clear" />
Termin otwarcia ofert 2016-11-29 12:00
Miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą 60 dni
Termin związania ofertą  

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.