Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa drogi leśnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
16-300 Augustów
tel: +48 87 643 99 00
fax: +48 87 644 35 76
Województwo: podlaskie
Miasto: Augustów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna
Data opublikowania: 2016/11/16
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2016/11/30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Znak sprawy: S.270.16.6.2016.WS
Przedmiot zamówienia:  Roboty budowlane – Przebudowa drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna
1. Nazwa i adres zamawiającego:                           
 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów        
2. Określenie trybu zamówienia:                        
Postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy pzp, zgodnie z treścią art. 4 ust. 8  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm..
3. Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna o długości 1 445,05 mb., położonej na działkach nr 308/2 obręb Augustów 4; 5014/1 obręb Augustów 6; 13/1 oraz 12 w obrębie ewidencyjnym Augustów 7, gmina Augustów, powiat Augustów, woj. podlaskie zgodnie z Projektem wykonawczym Przebudowy drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B o długości ok. 1,45 km położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe – 1,445 km, mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości – 0,217 ha, mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm – 146 szt., wywiezienie karpiny na odległość do 2 km – 24,82 mp., usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 10 cm – 5780 m2, wykopy wykonywane spycharkami – 1156,04 m3, formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów – 8955,00 m3, zagęszczanie nasypów walcami – 1007,44 m3, warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu – 20 cm, warstwa poboczy o nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu – 20 cm, plantowanie i obrobienie skarp na czysto – 5382,69 m2, inwentaryzacja powykonawcza.
Projekt wykonawczy Przebudowy drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B o długości ok. 1,45 km położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, wzór formularza oferty i umowy oraz dodatkowe informacje dostępne w siedzibie Nadleśnictwa Augustów oraz stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udzieli specjalista ds. remontów i inwestycji – Wacław Filipow pokój nr 11, tel. 87/6439912 w godzinach urzędowania: 700-1500
4. Oczekiwany termin wykonania zamówienia: 30.12.2016r. 
5. Opis sporządzenia oferty.                    
Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem określonym przez Zamawiającego, udokumentowane wykonanie minimum jednego zamówienia publicznego o podobnych parametrach projektowych do przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego oraz podpisane i zaparafowane na każdej stronie dwa egzemplarze umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podpisaną kartę gwarancyjną oraz kosztorys ofertowy.
Do formularza należy dołączyć aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) dokumenty rejestrowe oferenta potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia oraz dowód wniesienia wadium.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta - Przebudowa drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B o długości ok. 1,45 km położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3000,00 zł.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 45203000451110000000725340 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Augustowie z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Przebudowa drogi leśnej nr 1/26/01 odcinek A-B o długości ok. 1,45 km położonej w leśnictwie Lipowiec i Studzieniczna” w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016 r., do godz. 900.
6. Kryteria oceny ofert:

1.    cena ofertowa – 95%
Oferty będą oceniane według następującego schematu:
KC = (CON / COB) x 100 x 95%
Gdzie:
Kc    -   ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CON  - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu
COB   -  cena oferty badanej
    Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi  
            – 95 pkt.
2.    gwarancja – 5%
Oferty będą oceniane według następującego schematu:
Gpb = (Gb / Gmax ) x  100  x  5%
Gdzie:
Gpb    - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Gb       - gwarancja badana w miesiącach
Gmax   -  maksymalny okres gwarancji w miesiącach podany w ofertach nie
              podlegających  odrzuceniu
        W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Oferowany okres gwarancji musi się zawierać w przedziale od 24 do 60 miesięcy.
Dłuższy okres gwarancji nie będzie dodatkowo punktowany.
Warunki gwarancji nie mogą obciążać finansowo Zamawiającego.      
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W szczególności gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość szacunkową zamówienia Nadleśnictwo zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
7. Miejsce i termin składania ofert:     
Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów
w sekretariacie – pok. nr 1, do dnia 30.11.2016r  do godz. 900.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej bezpośrednio po upływie terminu ich składania tj.  30.11.2016r  około godz. 915.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.