Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe dotyczące adaptacji pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe dotyczące adaptacji pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
tel. 55 236 27 16
fax. 55 236 27 16
e-mail: m.bielawski@eswip.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 23:55:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

adaptację pomieszczeń biurowych Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt

„Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Nr postępowania: 16/OWIES/2016

 

1.     Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Związku Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

 

2.     Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja pomieszczeń biurowych Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu, mieszczącego się przy ulicy Związku Jaszczurczego 17, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Lp.

Opis

Jednostka

Ilość

I

Roboty malarskie

1

Sufity

 

Zeskrobanie starej farby z sufitów

m2

408.79

 

Jednokrotne gruntowanie sufitów

m2

408.79

 

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

m2

408.79

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów

m2

408.79

2

Ściany

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania

m2

899,26

 

Malowanie farbami olejnymi starych tynków ścian – dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

26,56

3

Elementy metalowe i drewniane

 

Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych (rury, grzejniki)

m

121

 

Malowanie farbą olejną, uprzednio malowanej, stolarki

m2

41,68

4

Zabezpieczenie podłóg i elementów pionowych

 

Zabezpieczenie podłóg i elementów pionowych zabudów folią oraz zdjęcie zabezpieczenia po skończonych robotach

m2

640,18

II

Posadzki i wykładziny

1

Wykładziny

 

Zerwanie wykładziny dywanowej

m2

56,72

 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

136,06

 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające niwelująco-wygładzające cementowe grubości 2 mm

m2

192,78

 

Położenie wykładziny dywanopodobnej TARKET

m2

129,18

 

Cokoliki  tworzyw sztucznych – profile posadzki z wykładzin dywanowych o szerokości 5 cm

m

134,58

2

Posadzki

 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod płytki terakotowe – grunt dyspersyjny

m2

63,09

 

Posadzki dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (30x30) na zaprawie klejowej

m2

63,09

 

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

m

58,64

III

Roboty tynkarskie i okładzinowe

1

Okładzinowe

 

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych

m2

26,75

 

Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

m2

26,75

2

Tynkarskie

 

Warstwa pośrednia gruntująca na ścianie pod tynk mozaikowy

m2

78,65

 

Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego grubości 1,5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach

m2

78,65

 

Warstwa pośrednia na powierzchni ościeży pod tynk mozaikowy

m2

6,38

 

Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego grubości 1,5-3 mm wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

6,38

 

Wykonywanie pasów tynku o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

22,5

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane

 

Podstawa prawna:

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.     Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 2-30 grudnia 2016 roku.

 

4.     Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 1. Dysponować adekwatnym potencjałem i posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i ludzkie umożliwiające realizację zamówienia wg specyfikacji Zamawiającego we wskazanym terminie.
 2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizować m.in. 10 usług adaptacji/remontu pomieszczeń.
 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 

 

5.     Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Ad. 4.1.2) Wykazu co najmniej 10 zrealizowanych usług adaptacji/remontu pomieszczeń – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 • Ad. 4.2 Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (punkt 6. Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego).

 

6.     Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

      Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

 

7.     Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe.
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwawystawionego przez osoby do tego upoważnione.
  4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.eswip.pl Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.  
  7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
  8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

 

 1. Forma oferty.
 1. Oferta może być złożona w jednej z następujących form: faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

 1. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 2. Pełnomocnoctwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
 3. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy;
 4. Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego:
 • Wykaz co najmniej 10 zrealizowanych usług adaptacji/remontu pomieszczeń – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 • Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (w treści oferty)

 

8.     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maciej Bielawski – tel. 55 236 27 16, fax. 55 236 27 16 e-mail: bielawski@eswip.pl">m.bielawski@eswip.pl .

 

9.     Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.bielawski@eswip.pl, faxem: 55 236 27 16, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, lub pocztą tradycyjną na adres: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

30 listopada 2016 r.

do godz.

23:59

 

10.       Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteriumCena (C) – 100%
 3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

 

Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru

 

Pi (C) =   • Max  (C)

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która posiada większe doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem postępowania.
 2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

11.     Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Zamawiający może żadać uzupełnienia lub poprawienia m.in. oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy, kosztorys cenowy oraz załącznik nr 3 – wykaz zorganizowanych usług dostawy materiałów biurowych.

 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 

 1. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego na adres pocztowy), nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.eswip.pl.

 

 1. Podpisanie umowy.
  1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
  2. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowymprzedmiotemzamówienia. Wtakimwypadku nie będziekonieczneponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

13.     Odrzucenie Wykonawcy.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 1. w przypadku nie spelniania warunków udziału w postępowaniu;
 2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

 

14.    Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail.

 

15.       Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

16.    Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.eswip.pl.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.