Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233 kWp na terenie firmy

Przedmiot:

Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233 kWp na terenie firmy

Data zamieszczenia: 2016-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELTEL Networks Energetyka Spółka Akcyjna
Gutkowo 81D
11-041 Olsztyn

Osoba do kontaktu:
Piotr Wyrzykowski, tel. 89 522 25 08
Marcin Tejszerski, tel. 665 356 247
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 20 000,00 PLN
Termin składania ofert: 2016-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ELTEL Networks Energetyka Spółka Akcyjna jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pragnie zaprosić firmy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w projekcie: Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233 kWp na terenie firmy ELTEL Networks Energetyka S.A.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia, na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji technicznych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w formie bezpośredniego spotkania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przedmiotem negocjacji będzie zgodność zaproponowanych rozwiązań technicznych z przedmiotem zamówienia. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy i przystąpienia do negocjacji technicznych z wykonawcą, którego oferta znalazła się na kolejnym miejscu.
4. Komisja przetargowa zawiadamia Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyniku postępowania, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w postępowaniu uchyla się od zawarcia Umowy, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych, Zamawiający może zatrzymać wniesione wadium i wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim, powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym Ogłoszeniu załączniki.
3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferty na wykonanie zamówienia należy wysłać lub złożyć w siedzibie zamawiającego:

ELTEL Networks Energetyka Spółka Akcyjna
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn

z dopiskiem: Oferta na zadanie pn. „Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233 kWp na terenie firmy ELTEL Networks Energetyka S.A.”
nie otwierać przed dniem 30.11.2016 r. godz. 10:00.

7. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia: 30.11.2016 r., godz. 10:00.
8. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach merytorycznych: Piotr Wyrzykowski W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marcin Tejszerski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Wyrzykowski: 89 522 25 08 Marcin Tejszerski: 665 356 247

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.