Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych o szacunkowej długości 54,8 km, w sezonie...

Przedmiot:

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych o szacunkowej długości 54,8 km, w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400, Kętrzyn
telefon - 089 7512474 w. 17
faks - 897 512 746
bip.gminaketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
Numer referencyjny: RGG.272.65.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych o szacunkowej długości 54,8 km, w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon Nr 1 obejmuje miejscowości : Gnatowo, Marszewo, Gałwuny, Jeżewo, Gromki, Kaskajmy, Katkajmy, Borki, Ostry Róg, Bałtrucie, Banaszki - szacunkowa długość dróg 13 km; -”- 2 - “ - : Trzy Lipy, Biedaszki, Biedaszki Małe, Linkowo, Smokowo, Filipówka, Grabno, Kotkowo - szacun- kowa długość dróg 14,5 km; -”- 6 - “ - : Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Stadniki, Łazdoje, Stachowizna - szacunkowa długość dróg 11,5 km; -”- 7 - “ - : Wajsznory, Jurki, Nowa Wieś Kętrzyńska - szacun- kowa długość dróg 5 km; -”- 10 -”- : Mażany, Jankowo, Parcz, Gierłoż - szacunkowa długość dróg 3,4 km; -”- 11 -”- : Sławkowo, Wólka, Poganowo, Windykajmy, Mała Nowa Wieś - szacunkowa długość dróg 7,4 km. 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu- jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wyko-nawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu- jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie tempera-tury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje do odśnieżania każdego rejonu, na który jest składana oferta, urządzeniami do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługiem odśnieżnym na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku; pojazdy te muszą być na podwoziu kołowym z napędem 2 osi i posiadać moc co najmniej 70 KM; przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy; te same pojazdy nie mogą być wykazane jako przeznaczone do odśnieżania kilku rejonów;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są wyłącznie w granicach nie naruszających art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszczalne są następujące istotne zmiany zawartej umowy: a) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy : w przypadku zmiany przepisów obowiązu-jących dot. podatku VAT - o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie; b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy: w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wyko-nania zamówienia przez Wykonawcę; c) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy: w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; d) w zakresie zmiany zakresu lub wielkości zamówienia : w przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnie niezależnych od Zamawiającego, którym Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, w szczególności wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, np. intensywnych opadów śniegu, wichur, przy czym zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W przypadku wnioskowania o zmianę wynagrodzenia w okolicznościach, określonych w lit. b i c, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać wpływ określonych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a w szczególności przedstawić kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy uwzględniających określone wyżej zmiany, w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie wówczas, gdy: - dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. Dokonanie zmiany umowy w zakresach, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy, wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Rejon Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon Nr 1 obejmuje miejscowości : Gnatowo, Marszewo, Gałwuny, Jeżewo, Gromki, Kaskajmy, Katkajmy, Borki, Ostry Róg, Bałtrucie, Banaszki - szacunkowa długość dróg 13 km; 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu- jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu- jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie tempera-tury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Rejon Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon 2 - “ - : Trzy Lipy, Biedaszki, Biedaszki Małe, Linkowo, Smokowo, Filipówka, Grabno, Kotkowo - szacun kowa długość dróg 14,5 km; 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu- jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie tempera-tury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Rejon Nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon 6 - “ - : Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Stadniki, Łazdoje, Stachowizna - szacunkowa długość dróg 11,5 km; 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu- jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wyko-nawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu- jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie tempera-tury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Rejon Nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon 7 - “ - : Wajsznory, Jurki, Nowa Wieś Kętrzyńska - szacun kowa długość dróg 5 km; 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie temperatury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Rejon Nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon 10 -”- : Mażany, Jankowo, Parcz, Gierłoż - szacunkowa długość dróg 3,4 km; 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie temperatury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Rejon Nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017, na terenie Gminy Kętrzyn, przy użyciu sprzętu i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca. 2.1 Wielkość i zakres zamówienia: rejon 11 -”- : Sławkowo, Wólka, Poganowo, Windykajmy, Mała Nowa Wieś - szacunkowa długość dróg 7,4 km. 2.2 Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z panu jących warunków atmosferycznych, na odrębne każdorazowo zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, określające drogi wymagające odśnieżania w granicach w/w rejonów odśnieżania. W przypadku zlecenia niezwłocznego rozpoczęcia odśnieżania , czas od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę od przedstawiciela Zamawiającego, do momentu faktycznego rozpoczęcia odśnieżania nie może być dłuższy od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie . Podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będą stanowiły łącznie: - cena jednostkowa określona w ofercie, - łączna długość odcinków odśnieżonych dróg w ciągu doby, - liczba zleconych i wykonanych odśnieżeń tych dróg w ciągu doby. Przebieg pojazdu odśnieżającego nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczne odśnieżanie dróg, niezależnie od panu jących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego ukończenia odśnieżania dróg, w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, lecz w czasie nie dłuższym od czasu podanego przez Wykonawcę w ofercie od momentu ustąpienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających wykonywanie odśnieżania - opadów śniegu, zamieci. W przypadku konieczności usunięcia błota pośniegowego czas zakończenia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 2.4 Do odśnieżania dróg w danym rejonie Wykonawca będzie używał urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 pługa odśnieżnego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku. Pojazdy muszą być na podwoziu kołowym oraz posiadać napęd na dwie osie i moc co najmniej 70 KM. Przez pług odśnieżny, o którym mowa wyżej rozumie się specjalistyczny osprzęt do odśnieżania dróg; Powyższe pojazdy muszą być wyposażone w lampę wysyłającą żółty sygnał błyskowy. 2.5 Każdorazowe użycie tych samych pojazdów do odśnieżania dróg w kilku rejonach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego. 2.6 Zakres zamówienia obejmuje odśnieżenie wskazanych dróg. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie odśnieżać całą szerokość jezdni oraz pobocza. 2.7 Zgodnie ze zleceniem przedstawiciela Zamawiającego usługa odśnieżania musi być realizowana również całodobowo i przy złych warunkach atmosferycznych(niskie temperatury, zawieje i zamieci śnieżne). 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości i zakresu wykonywanej usługi oraz uzyskania potwierdzania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej sołectwa, na terenie którego wykonano pracę. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji tej dokumentacji . Zamawiający wezwie wykonawcę do skorygowania w/w dokumentacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, pomimo uzyskania przez Wykonawcę w/w potwierdzenia. 2.9 Szacunkowa wielkość zamówienia – jednokrotne w ciągu doby odśnieżenie dróg przez 40 dni. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 Usługi odśnieżania 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dla każdego z rejonów odśnieżania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. polegających na odśnieżaniu dróg. Warunki udzielenia tego zamówienia dla danego rejonu zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego, z tym że wartość tego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego dla danego rejonu. 5. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności odśnieżania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 0.60
Czas rozpoczęcia odśniezania 0.20
Czas zakończenia odśnieżania 0.20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.