Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Utrzymanie, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego: 1)Przyjmowanie zgłoszeń o awarii,...

Przedmiot:

Utrzymanie, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego: 1)Przyjmowanie zgłoszeń o awarii, 2)Utylizacja urządzeń sieci oświetlenia ( bez źródeł i opraw ), 3)Oględziny sieci oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
ul. Ignacego Daszyńskiego 5
63-000, Środa Wielkopolska
telefon - 612 867 700
faks - 612 867 702
http://www.srodawlkp.biuletyn.net
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy Środa Wielkopolska
Numer referencyjny: IiZ. 271.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Roboty rozliczane ryczałtem miesięcznym: 1)Przyjmowanie zgłoszeń o awarii, 2)Utylizacja urządzeń sieci oświetlenia ( bez źródeł i opraw ), 3)Oględziny sieci oświetlenia drogowego, 4)Doraźne oględziny działania punktów świetlnych, 5)Przegląd punktów świetlnych bez wymiany źródeł, 6)Malowanie szafek oświetleniowych, 7)Malowanie słupów stalowych, słupów parkowych i wysięgników oświetlenia, 8)Pomiary skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej, 9)Pomiary eksploatacyjne ( rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli), 10)Wykonanie pomiarów napięć i obciążeń w sieci oświetlenia, 11)Pomiary rezystancji uziemienia 12)Kontakt w imieniu zamawiającego z właściwym dysponentem sieci w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia, 13)przeglądy punktów świetlnych, 14)wymianę niesprawnych źródeł światła zgodnie z rodzajem oprawy, dławików i bezpieczników latarnikowych, 15)wymianę uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, 16)regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 17)przegląd linii kablowej, 18)przegląd linii napowietrznej, 19)zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 20)wymianę niesprawnych bezpieczników, 21)wymianę główki bezpiecznikowej , 22)wymianę podstawy bezpiecznikowej, 23)wymianę tabliczek bezpiecznikowych, 24)przegląd, konserwacja wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych, 25)konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek konstrukcji wsporczych, 26)przegląd szafki lub tablicy zasilającej, 27)konserwacja szaf oświetleniowych (sterowniczych) uzupełnianie opisów oraz styczników 28)czyszczenie i konserwacja wymiana tablic słupowych, 29)regulację zegarów sterowniczych, 30)montaż muf na uszkodzonych kablach, 31)zabezpieczenie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych i innych aktów wandalizmu, 32)kontrola, zabezpieczenie i obsługa urządzeń pomiarowych, 33)naprawa uszkodzonych uziemień, 34)ocena stanu technicznego sieci, 35)prostowanie pochylonych słupów i obróconych wysięgników, Zamawiający informuje że czasie trwania umowy istnieje możliwość zwiększenia ilość słupów i punktów świetlnych. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług konserwacji również na nowo powstałych słupach oświetleniowych i punktach świetlnych. Zamawiający przewiduje około 50 nowych punktów świetlnych. Zmiana ilości słupów i punktów świetlnych nie powoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 2. Roboty remontowe oświetlenia ulicznego za: 1)Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach oraz usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,. 2)Wymianę lub naprawa opraw oświetleniowych 3)Wymianę uszkodzonych zegarów sterujących astronomicznych, 4)Montaż lub wymianę wysięgników 5)Wymianę lamp ledowych od 35-50W 6)Wymianę uszkodzonych linii kablowych 7)Wycinkę gałęzi zasłaniających oprawę 8)Wycinkę gałęzi zagrażających pracy linii i skuteczności oświetlenia 9)Wymianę uszkodzonych szafek oświetleniowych lub zasilających Prace wyszczególnione w pkt. 2 wykonywane będą przez Wykonawcę na zlecenie zamawiającego i rozliczane cenami jednostkowymi zgodnie ze złożonym przez wykonawcę formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Z wykonanych pomiarów określonych w pkt 3.1 wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne protokoły badań. 3. Roboty nie ujęte w punkcie 1 i 2, a związane z przedmiotem zamówienia zlecane będą przez zamawiającego i rozliczane kosztorysem powykonawczym wg stawek roboczogodziny zgodnie ze złożonym przez wykonawcę formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że do obliczenia ceny oferty przyjęto 1800 roboczogodzin na wykonanie ww. prac. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany również do sprawowania nadzoru technicznego nad pracami związanymi z oświetleniem drogowym. Materiały niezbędne do wykonania prac o których mowa w pkt 3 winny być każdorazowo akceptowane przez zamawiającego a ceny tych materiałów muszą być liczone według cen zakupu udokumentowanych fakturą, jednak nie wyższych niż średnie ceny rynkowe.W przypadku gdy ceny będą wyższe, zamawiający zapłaci do wysokości średniej ceny rynkowej. Ceny sprzętu winny być liczone wg faktycznych kosztów nie wyższych niż średnie ceny rynkowe. Wykaz ilościowy słupów oświetleniowych i punktów świetlnych zamawiającego stanowi załącznik nr 9 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:50232110-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca ( doświadczenia nie sumuje się) wykażę że: a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia związanym z utrzymaniem, konserwacją, naprawą urządzeń instalacji oświetlenia ulicznego realizowaną w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie. b) Dysponują następującymi osobami: - min.1osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -min.1 osobą posiadającą aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i cieci (Dz. U. NR 89 poz. 828), -min.1 osobami posiadającymi aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i cieci (Dz. U. NR 89 poz. 828).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ) podać nazwy podwykonawców w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług - Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 5 do SIWZ. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ ( w przypadku złożenia oferty wspólnej należy złożyć tylko jeden wypełniony formularz). 2.pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 3.Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ( informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Czas reakcji wykonawcy na usunięcie awarii 20
Termin płatności faktury/rachunku 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadku: 1)Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 2)Wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie. 2. Pozostałe zmiany: 1)z powodu zmiany urzędowej stawki należnych podatków i opłat w szczególności zmiany podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatków i opłat przez władzę ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmieniony do umowy. Powyższe dotyczyć będzie wartości przedmiotu umowy, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów; 2)Zmiana osób, podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego. Zmiany te będą dokonywane na podstawie zatwierdzonych wniosków przez strony; 3.Zmiany określone w punkcie 1 i 2 nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z wyłączeniem punktu 2.1). Okoliczności wymienione w punkcie 1 i 2 z wyłączeniem punktu 2.1) stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności w formie pisemnej
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska pok. 214 (salka konferencyjna),

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.