Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mieroszów
pl. Niepodległości 1
58-350, Mieroszów
telefon - 748 494 318
faks - (074) 84 94 323
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mieroszów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: GPIiOŚ.271.23.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych na Gminy Mieroszów w sezonie 2016/2017 zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. 1. W ramach zimowego utrzymania dróg wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w zakresie: a) wykonywania prac w taki sposób, aby drogi, chodniki i gminne tereny komunalne były doprowadzone do stanu zgodnie ze standardem, określonym poniżej; b) usuwania śniegu z jezdni przez zgarnianie pokrywy śnieżnej z całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać ruchu pieszych (w przypadku składowania śniegu przy krawężnikach i poboczach należy wykonać przerwy umożliwiające przejście pieszym na drugą stronę jezdni), spływu wody z jezdni, ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, mijankach oraz zatokach i pętlach przystankowych; c) usuwania śniegu z chodników, placów, schodów terenowych, parkingów, obiektów inżynierskich i pozostałych terenów komunalnych na całej powierzchni. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu i parkowania pojazdów mechanicznych oraz ruchu pieszych; d) usuwania śliskość zimowej poprzez posypanie powierzchni dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną; e) zapewnienia niezbędnej ilość środków transportu i narzędzi oraz kadry zatrudnionej do prowadzenia akcji zimowej, która zapewni skuteczne wykonanie przedmiotu zamówienia; f) zapewnienia niezbędnej ilości materiałów do wykonania usługi oraz magazynowania go na terenie swojej bazy; g) stosowania materiałów do wykonywania usługi spełniającej wymagania polskich norm oraz rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960). Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych (jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania); h) używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, ubezpieczonego, wyposażonego w zabezpieczenia i oznakowania wymagane w Prawie o ruchu drogowym; i) do natychmiastowego podstawiania sprzętu zastępczego w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. 2. Wykonawca będzie prowadził dyżury w czasie trwania umowy. Dyżurny będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie wymienione w umowie jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach prowadzonego dyżuru, do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy. Dyżury zimowego utrzymania pełnione będą przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania usługi utrzymania zimowego oraz wywiązywania się wykonawcy z obowiązku pełnienia dyżurów. 3. Wykonawca ma obowiązek samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny w przypadkach zaistnienia intensywnych opadów śniegu, gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej i zgłoszenie tego faktu z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia usług Zamawiającemu. 4. W przypadku nie wywiązania się z prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg gminnych. 5. Cena za 1 godzinę pracy sprzętu obejmuje wszelkie czynności określone przedmiocie zamówienia. 6. Przepracowane godziny powinny być odnotowane przez Wykonawcę w wykazie prac z wyszczególnieniem dat, godzin pracy sprzętu, miejscowości, gdzie prowadzona była akcja zimowa, rodzaju wykonywanych czynności (np. praca na drogach, wywóz śniegu, usuwanie wycieków itp.). Przepracowane godziny w danym dniu będą również odnotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Wykazy prac sporządzone przez Wykonawców będą porównane z danymi zebranymi przez Zamawiającego oraz potwierdzone każdorazowo kartą drogową podpisaną przez Zamawiającego. Wzór raportu do uzgodnienia z Zamawiającym. 7. Strony ustalają, że „przepracowana godzina” odpowiada godzinie zegarowej (60 min). Rozliczaniu podlegają tylko godziny przepracowane w ramach wykonywania przedmiotowego zadania tj. „na drodze”. Czas postoju pojazdów, ich załadunku itp. czynności nie jest wliczany do czasu realizacji zadania i nie przysługuje za niego wynagrodzenie. 8. Przyjmuje się, że za każdą rozpoczętą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie w stawce ofertowej. Jeżeli czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie wyliczone proporcjonalnie. 9. Wykonawca odpowiada za kontrolowanie liczby wykorzystanych w ramach zawartej umowy godzin pracy sprzętu. 10. Zamawiający przed podpisaniem umowy dokona kontroli sprzętu określonego w ofercie Wykonawcy, jako do dyspozycji biorąc pod uwagę zgodność z ofertą, sprawność sprzętu itp. 11. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór nad prowadzoną przez ekipę roboczą akcją odśnieżania i zwalczania śliskości. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odzież ochronną przystosowaną do robót w pasie drogowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zestaw urządzeń zabezpieczających, służących do oznakowania robót w pasie drogowym, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. 14. Śnieg zalegający przy krawężnikach i na poboczach w związku z odśnieżaniem chodników, jezdni, placów, schodów terenowych będzie wywożony po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kolejności zimowego utrzymania dróg, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające wprowadzenie takiej zmiany. 16. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów prowadzone będzie zgodnie ze standardem III, IV, V i VI zimowego utrzymania dróg, określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku – zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez dyrekcje okręgowe dróg publicznych – wyciąg – standardy zimowego utrzymania załącznik nr 7. 17. Wykaz dróg gminnych podlegających zimowemu utrzymaniu zawarty jest w załączniku nr 8. Uwaga!! Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę/podwykonawcę co najmniej 6 kierowców pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 90611000-3
Dodatkowe kody CPV:90620000-9, 90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia przez Wykonawców będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonał /zakończył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg, w jednym sezonie zimowym na drogach publicznych o wartości za sezon nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto). Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. - dysponuje, minimum: dwoma ciągnikami z pługiem lemieszowym o mocy minimum 50 kW oraz co najmniej jedna piaskarką i co najmniej jedną koparko – ładowarką do usuwania i przemieszczania śniegu; - dysponuje co najmniej 2 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdów używanych do realizacji usługi, co najmniej 1 osobą - operatorem koparko – ładowarki oraz co najmniej 1 osobą koordynującą pracami;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia przez Wykonawców będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; – oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; – oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty złożone w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. (załącznik nr 3). DOWODAMI, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jest to oświadczenie wykonawcy. – wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4) – wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5) – dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Dodatkowy sprzęt 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1.zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2.osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3.dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, 4.umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 5. zamawiający dopuszcza ewentualna zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ. 6. zamawiający dopuszcza zmianę umowy w okolicznościach przewidzianych przez art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.