Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej: 1. biegacz i orbitek z pylonem – 1szt.,...

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej: 1. biegacz i orbitek z pylonem – 1szt., 2. krzesło do wyciskania z pylonem – 1 szt., 3. koła Tai Chi duże z pylonem – 1szt

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Ustka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270, Ustka
telefon - 598 154 300
faks - 598 152 900
www.ustka.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka
Numer referencyjny: IKiOŚ.271.34.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje trzy zadania w następujących lokalizacjach: 1.1.Zadanie nr 1 - lokalizacja nr 1: teren przy ul.Wróblewskiego 8 w Ustce, na działce nr 1974/12, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ – teren płaski, porośnięty trawą, nasadzeniami oraz drzewami, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. biegacz i orbitek z pylonem – 1szt., 2. krzesło do wyciskania z pylonem – 1 szt., 3. koła Tai Chi duże z pylonem – 1szt., 4. motyl z pylonem – 1szt., 5. stepper z pylonem – 1szt., 6. ławka i prostownik pleców z pylonem – 1szt., 7. surfer i twister z pylonem – 1szt. 8. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej 1.2.Zadanie nr 2 - lokalizacja nr 2: teren przy ul.Wczasowej 3 i 5, na działce nr 2523, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ– teren płaski, porośnięty trawą, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. podwójny wyciąg górny – 1szt., 2. podwójna prasa nożna – 1 szt., 3. orbitek pojedynczy – 1szt., 4. wioślarz pojedynczy – 1szt., 5. steperr podwójny – 1szt., 6. jeździec pojedynczy – 1szt. 7. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej 1.3.Zadanie nr 3 - lokalizacja nr 3: teren przy ul. Grunwaldzkiej 47, na działce nr 2585, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ - teren płaski, porośnięty trawą , nasadzeniami oraz nielicznymi drzewami, w sąsiedztwie znajduje się plac zabaw, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. podwójne krzesło do wyciskania – 1szt., 2. surfer podwójny – 1szt., 3. rower pojedynczy – 1szt., 4. biegacz pojedynczy – 1szt., 5. koła Tai Chi małe, podwójne – 1szt., 6. twister potrójny – 1szt., 7. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w zakresu osobno dla każdego zadania wymienionego w pkt. 3, poprzez wykonanie: 2.1. dostawę i montaż urządzeń na fundamentach zgodnie z wymaganiami producenta, 2.2. dostawę i montaż tablic z regulaminem siłowni, 2.3. prace porządkowe, 3. Warunki techniczne jakie winny spełniać urządzenia siłowni: 3.1. wszystkie urządzenia należy montować na prefabrykowanych fundamentach lub alternatywnie na stopach fundamentowych wykonywanych na miejscu wg wymagań producenta oraz zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06, 3.2. wszystkie urządzenia muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, 3.3. każde urządzenie ma być oznakowane dokładnymi instrukcjami także w formie obrazkowej, 3.4. wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Normy bezpieczeństwa: PN-EN 16630: 2015 - 06 3.5. konstrukcja nośna oraz pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur stalowych ocynkowanych dwukrotnie malowanych proszkowo, wszystkie zakończenia rurowe zaślepione, 3.6. siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubości min. 3mm z otworami odprowadzającymi m.in. wodę, 3.7. rączki gumowe wykonane z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne, 3.8. elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem poprzez zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych, 3.9. redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie amortyzatorów uniemożliwiających przytrzaśnięcie, 3.10. śruby i nakrętki metryczne nierdzewne lub zabezpieczone przed korozją, ocynkowane, łożyska bezobsługowe metryczne przeznaczone do użytku zewnętrznego. 4. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 6. Informacje dodatkowe: 6.1. zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta; 6.2. zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych bezpośrednio lub pośrednio w opisie przedmiotu zamówienia; 6.3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zabezpieczy obsługę geodezyjną, b) sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą oraz przygotuje wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt.3.2.

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 dostawy wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowej, o ilości zamontowanych urządzeń co najmniej 6 sztuk.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania, wykonawca winien złożyć wykaz odrębnie dla każdego zadania, wpisując w treści dokumentu numer zadania, którego wykaz dotyczy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Na ofertę składają się następujące dokumenty:1.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Formularz cenowy zadania, na realizacje którego Wykonawca składa ofert, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;1.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;2. 10.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 30
termin wykonania 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1.1. terminu realizacji umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, c) zawieszenia dostawy i montażu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; – o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 1.2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu Formularza cenowego; 2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w lokalizacji nr 1 przy ul. Wróblewskiego 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje trzy zadania w następującej lokalizacjacji: teren przy ul.Wróblewskiego 8 w Ustce, na działce nr 1974/12, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ – teren płaski, porośnięty trawą, nasadzeniami oraz drzewami, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. biegacz i orbitek z pylonem – 1szt., 2. krzesło do wyciskania z pylonem – 1 szt., 3. koła Tai Chi duże z pylonem – 1szt., 4. motyl z pylonem – 1szt., 5. stepper z pylonem – 1szt., 6. ławka i prostownik pleców z pylonem – 1szt., 7. surfer i twister z pylonem – 1szt. 8. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:1. dostawę i montaż urządzeń na fundamentach zgodnie z wymaganiami producenta,2.dostawę i montaż tablic z regulaminem siłowni,3. prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 30
termin wykonania 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Dotawa i montażurządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka w lokalizacji nr 2: teren przy ul. Wczasowej 3 i 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka w następującej lokalizacji: teren przy ul.Wczasowej 3 i 5, na działce nr 2523, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ– teren płaski, porośnięty trawą, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. podwójny wyciąg górny – 1szt., 2. podwójna prasa nożna – 1 szt., 3. orbitek pojedynczy – 1szt., 4. wioślarz pojedynczy – 1szt., 5. steperr podwójny – 1szt., 6. jeździec pojedynczy – 1szt. 7. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1. dostawę i montaż urządzeń na fundamentach zgodnie z wymaganiami producenta, 2. dostawę i montaż tablic z regulaminem siłowni, 3. prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 30
termin wykonania 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerej na terenie iasta Ustka w lokalizacji nr 3: teren przy ul. Grunwaldzkiej 47
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie miasta Ustka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w następującej lokalizacji: teren przy ul. Grunwaldzkiej 47, na działce nr 2585, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ - teren płaski, porośnięty trawą , nasadzeniami oraz nielicznymi drzewami, w sąsiedztwie znajduje się plac zabaw, obejmuje dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 1. podwójne krzesło do wyciskania – 1szt., 2. surfer podwójny – 1szt., 3. rower pojedynczy – 1szt., 4. biegacz pojedynczy – 1szt., 5. koła Tai Chi małe, podwójne – 1szt., 6. twister potrójny – 1szt., 7. tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1. dostawę i montaż urządzeń na fundamentach zgodnie z wymaganiami producenta, 2. dostawę i montaż tablic z regulaminem siłowni, 3. prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 30
termin wykonania 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.