Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Nowinka
16-304, Nowinka
telefon - 087 6419520, 6419541
faks - 876 419 660
www.gminanowinka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Nowinka
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka
Numer referencyjny: AD.II.2710.11.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka w zakresie: Odśnieżanie dróg za pomocą: ciągników rolniczych, równiarki lub koparko-ładowarki. 2. Utrzymanie zimowe dróg gminnych dotyczy tylko ich ciągów głównych (bez zjazdów oraz dojazdów do posesji prywatnych). 3. Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:  warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),  aktualnego stanu utrzymania dróg. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 – mapa) Część 2 – odśnieżanie dróg wschodniego terenu gminy: Ateny, Walne, Bryzgiel, Krusznik, Zakąty, Monkinie, Danowskie, Kopanica, Tobołowo. Część 4 – odśnieżanie dróg północy terenu gminy: Józefowo, Cisówek, Podkrólówek, Podnowinka, Szczepki, Barszczowa Góra, Juryzdyka, Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda. 5. Ofertę na utrzymanie dróg gminnych można składać na jedną lub dwie części jednocześnie. Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza dla 2 części po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego musi rozpocząć odśnieżanie na 2 częściach jednocześnie, dlatego Wykonawca musi posiadać do dyspozycji sprzęt do odśnieżania odpowiednio dla 2 części. 6. Wykonawca winien odśnieżyć pas drogi gminnej w taki sposób aby było możliwe mijanie się pojazdów poruszających się po drogach. W miejscach gdzie nie jest to możliwe Wykonawca winien wykonać zatoczki ułatwiające mijanie się pojazdów. Uszkodzenie mienia prywatnego (takich jak: ogrodzenie, drzewo, studzienka itp.) przez operatora sprzętu odśnieżającego ponosi Wykonawca. 7. Terminy odśnieżania uzależnione będą od warunków atmosferycznych, na ustne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego. Wymagana jest całodobowa dyspozycyjność, konieczność posiadania przez Wykonawcę (operatora sprzętu) telefonu komórkowego. 8. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, co najmniej 2 usług odśnieżania dróg w ilości porównywalnej z przedmiotem zamówienia oraz że dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia dla każdej części osobno tj.: koparko – ładowarka 1 szt., ciągnik rolniczy z pługiem 1 szt., równiarka 1 szt.;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku złożenia odrębnych ofert lub ofert częściowych przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej oświadczenie wraz z dowodami, że powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, potwierdzającego wykonanie co najmniej 2 usług odśnieżania dróg w ilości porównywalnej z przedmiotem zamówienia - dokument można załączyć do oferty. 2) Wykazu sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia dla każdej części osobno tj.: koparko – ładowarka 1 szt., ciągnik rolniczy z pługiem 1 szt., równiarka 1 szt.;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
termin płatności za fakturę 20
czas rozpoczęcia odśnieżania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości odśnieżanych dróg w zależności od warunków atmosferycznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 2    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka w zakresie: Odśnieżanie dróg za pomocą: ciągników rolniczych, równiarki lub koparko-ładowarki. 2. Utrzymanie zimowe dróg gminnych dotyczy tylko ich ciągów głównych (bez zjazdów oraz dojazdów do posesji prywatnych). 3. Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:  warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),  aktualnego stanu utrzymania dróg. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 – mapa) Część 2 – odśnieżanie dróg wschodniego terenu gminy: Ateny, Walne, Bryzgiel, Krusznik, Zakąty, Monkinie, Danowskie, Kopanica, Tobołowo. 5. Ofertę na utrzymanie dróg gminnych można składać na jedną lub dwie części jednocześnie. Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza dla 2 części po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego musi rozpocząć odśnieżanie na 2 częściach jednocześnie, dlatego Wykonawca musi posiadać do dyspozycji sprzęt do odśnieżania odpowiednio dla 2 części. 6. Wykonawca winien odśnieżyć pas drogi gminnej w taki sposób aby było możliwe mijanie się pojazdów poruszających się po drogach. W miejscach gdzie nie jest to możliwe Wykonawca winien wykonać zatoczki ułatwiające mijanie się pojazdów. Uszkodzenie mienia prywatnego (takich jak: ogrodzenie, drzewo, studzienka itp.) przez operatora sprzętu odśnieżającego ponosi Wykonawca. 7. Terminy odśnieżania uzależnione będą od warunków atmosferycznych, na ustne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego. Wymagana jest całodobowa dyspozycyjność, konieczność posiadania przez Wykonawcę (operatora sprzętu) telefonu komórkowego. 8. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
termin płatności za fakturę 20
czas rozpoczęcia odśnieżania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka w zakresie: Odśnieżanie dróg za pomocą: ciągników rolniczych, równiarki lub koparko-ładowarki. 2. Utrzymanie zimowe dróg gminnych dotyczy tylko ich ciągów głównych (bez zjazdów oraz dojazdów do posesji prywatnych). 3. Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:  warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury),  aktualnego stanu utrzymania dróg. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (zgodnie z załącznikiem nr 8 – mapa) Część 4 – odśnieżanie dróg północy terenu gminy: Józefowo, Cisówek, Podkrólówek, Podnowinka, Szczepki, Barszczowa Góra, Juryzdyka, Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda. 5. Ofertę na utrzymanie dróg gminnych można składać na jedną lub dwie części jednocześnie. Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza dla 2 części po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego musi rozpocząć odśnieżanie na 2 częściach jednocześnie, dlatego Wykonawca musi posiadać do dyspozycji sprzęt do odśnieżania odpowiednio dla 2 części. 6. Wykonawca winien odśnieżyć pas drogi gminnej w taki sposób aby było możliwe mijanie się pojazdów poruszających się po drogach. W miejscach gdzie nie jest to możliwe Wykonawca winien wykonać zatoczki ułatwiające mijanie się pojazdów. Uszkodzenie mienia prywatnego (takich jak: ogrodzenie, drzewo, studzienka itp.) przez operatora sprzętu odśnieżającego ponosi Wykonawca. 7. Terminy odśnieżania uzależnione będą od warunków atmosferycznych, na ustne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego. Wymagana jest całodobowa dyspozycyjność, konieczność posiadania przez Wykonawcę (operatora sprzętu) telefonu komórkowego. 8. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60
termin płatności za fakturę 20
czas rozpoczęcia odśnieżania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.