Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Piotrkowska 190
90-368, Łódź
telefon - +48426649100
faks - +48426649102
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Legionów do ul. 1-go Maja w Łodzi
Numer referencyjny: BZU.KS.2291-37/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Legionów do ul. 1-go Maja w Łodzi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2165 ze zm.). 2. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro. 3. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: do 30 czerwca 2017 r. od daty podpisania umowy, w tym: 1) wykonanie i przekazanie do odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginałem pozwolenia na budowę w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: a) wykonanie Dokumentacji projektowej i przekazanie jej do zaopiniowania Zamawiającemu, w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy, 2) przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni od daty uzyskania braku sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót lub oryginał pozwolenia na budowę, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego od daty przekazania terenu budowy do czasu podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru robót częściowych. 4) zakończenie robót w terminie 2 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, 5) przegląd techniczny wraz z odbiorem końcowym przekazania/przyjęcia do eksploatacji inwestycji w terminie do 30 czerwca 2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5225 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w III.5.1)1. ogłoszenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5225 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w III.5.1)1. ogłoszenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane (1 umowy) polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 100 m. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w III.5.1)1. i III/5.1)2. ogłoszenia; b) wykażą się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej: 1 osobą – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. do kierowania robotami wodociągowymi. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). oraz 1 osobą – Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia, posiadającą: i. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. do projektowania w zakresie sieci wodociągowych. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). ii. doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień wskazanych powyżej w pkt i.) jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę lub przebudowę sieci wodociągowej w terenie zabudowy o długości nie mniejszej niż 100m. Przez teren zabudowy Zamawiający rozumie tereny leżące w otoczeniu drogi, na których dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie przestrzenne (zgodnie z definicją wynikającą z obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 23.12.2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016. poz. 124). Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w III.5.1)1., III.5.1)2. i III.5.)3. ogłoszenia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy o podwykonawstwo, w sytuacji gdy Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy. 2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w ust. 1, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w III.1.3) niniejszego ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; c) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; d) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; e) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) Wykonawców, tj. osoby fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, osoby prawne, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; h) Wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; i) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu Sektorowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda złożenia ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w p. III.1.3)2. lit.a) ogłoszenia; 3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w p. III.1.3)2. lit.b) ogłoszenia. 4. decyzje o wydaniu uprawnień budowlanych lub inny dokument potwierdzający, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda złożenia ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów) 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w odniesieniu do podmiotów udostępniających swoje zasoby (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://lsi.eb2b.com.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 18 a Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. 2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Zamawiający przeprowadzi aukcje elektroniczną jeżeli cena najkorzystniejszej, a zarazem jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu będzie przewyższała o max. 30% kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena, będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 ust. 2 SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji - punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – cena. 5 W ramach kryterium terminu gwarancji Zamawiający będzie przyznawał punkty (wg reguły: 1) okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt 2) okres gwarancji 42 miesiące – 5 pkt 3) okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt 4) okres gwarancji 54 miesiące – 15 pkt 5) okres gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie poda terminu gwarancji lub poda inny niż wskazane powyżej, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym wszelkie informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną Wykonawcom przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym wszelkie informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną Wykonawcom przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym wszelkie informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną Wykonawcom przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: a. komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; b. komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; c. komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; d. komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone, dostaną na adres e-mail podany w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. 2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny. Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 131. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, po zakończeniu aukcji zobowiązany jest do ponownego wypełnienia i złożenia do Zamawiającego Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, uwzględniającego cenę podaną podczas aukcji.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 225 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl W związku z tym wszelkie informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną Wykonawcom przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80
termin gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w §12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.