Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH:...

Przedmiot:

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH: - cieki wodne, - zbiorniki wodne, - zbiorniki retencyjne (w tym suche), - rowy, - przepusty, - piaskowniki

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu
71-080, Szczecin
telefon - 91 484 82 94
faks - 91 484 80 55
www.bip.zuk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części)
Numer referencyjny: C / 7 / 2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina i w lasach miejskich – w podziale na części: CZĘŚĆ I: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina CZĘŚĆ II: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno- melioracyjnych w lasach miejskich CPV 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - część I: 1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, określone w załączniku nr 5 do SIWZ, 2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 5 do SIWZ, - część II: 1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, określone w załączniku nr 8 do SIWZ, 2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia: 1) część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ, a także: - cieki wodne, - zbiorniki wodne, - zbiorniki retencyjne (w tym suche), - rowy, - przepusty, - piaskowniki. 2) część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę. W przypadku awarii - stawka roboczogodziny za prace wykonywane od godz. 15.00 do godz. 7.00 będzie wynosiła 150 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami), a także zgodnie z SIWZ i ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy. 6. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, b) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 7. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami); 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.

II.5) Główny kod CPV: 71330000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności zawodowe: dot. części I: A. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na: aa) pierwsza - wykonaniu eksploatacji lub stałej konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych, przez ciągły okres co najmniej 6 miesięcy, do dnia składania ofert oraz, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w okresie 6 miesięcy, bb) druga – wykonaniu na jednym obiekcie umocnień liniowych kiszką faszynową o długości 100 m, cc) trzecia – wykonaniu na jednym obiekcie umocnień przy pomocy gabionów (kosze, materace) na długości 100 m; W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dot. części II: B. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu eksploatacji lub stałej konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych, przez ciągły okres co najmniej 6 miesięcy, do dnia składania ofert oraz, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w okresie 6 miesięcy. W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej). W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych z uwzględnieniem wartości usług określonych w powyższym minimalnym poziomie zdolności dla poszczególnych części. b) zdolności techniczne: dot. części I: A. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli: AA. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą do nadzorowania prac – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. BB. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: aa) koparką o pojemności łyżki 0,4 m3 , bb) samochodem samowyładowczym do 5t, cc) samochodem dostawczym do 3,5t. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. dot. części II: B. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli: AA. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą do nadzorowania prac – posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. BB. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: aa) koparką o pojemności łyżki 0,4 m3 , bb) samochodem samowyładowczym do 5t, cc) samochodem dostawczym do 3,5t. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Ww. wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty na część I - wraz z tabelą dot. części I); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenia: a) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. b) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz inne podmioty, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 15
wysokość kary umownej 25

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, b) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub/i technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W formularzu oferty wykonawca wpisuje: - część I: 1) odnośnie prac eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ: a) wartość ryczałtową brutto jednorazową, b) wypełnia tabelę, 2) odnośnie awarii oraz pozostałych prac eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na rządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 5 do SIWZ: a) stawkę roboczogodziny brutto (R = Rn + Kp + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość roboczogodziny netto (Rn), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Rn), C. zysk (Z = … % od Rn i Kp), b) stawkę maszynogodziny koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 brutto (Mg1 = Mg1 n + K + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość maszynogodziny koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 netto (Mg1 n), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Mg1 n), C. zysk (Z = … % od Mg1 n i Kp), c) stawkę maszynogodziny samochodu samowyładowczego do 5 t brutto (Mg2 = Mg2 n + Kp + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość maszynogodziny samochodu samowyładowczego do 5 t netto (Mg2 n), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Mg2 n), C. zysk (Z = … % od Mg2 n i Kp). - część II: 1) odnośnie prac eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, określonych w załączniku nr 8 do SIWZ: a) wartość ryczałtową brutto miesięczną, 2) odnośnie awarii oraz pozostałych prac eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ, a nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ: a) stawkę roboczogodziny brutto (R = Rn + Kp + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość roboczogodziny netto (Rn), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Rn), C. zysk (Z = … % od Rn i Kp), b) stawkę maszynogodziny koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 brutto (Mg1 = Mg1 n + K + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość maszynogodziny koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 netto (Mg1 n), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Mg1 n), C. zysk (Z = … % od Mg1 n i Kp), c) stawkę maszynogodziny samochodu samowyładowczego do 5 t brutto (Mg2 = Mg2 n + Kp + Z) oraz w rozbiciu na: A. wartość maszynogodziny samochodu samowyładowczego do 5 t netto (Mg2 n), B. koszty pośrednie (Kp = … % od Mg2 n), C. zysk (Z = … % od Mg2 n i Kp). 4. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami); 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część I: 1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, określone w załączniku nr 5 do SIWZ, 2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 5 do SIWZ,
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71330000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 15
wysokość kary umownej 25
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno- melioracyjnych w lasach miejskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- część II: 1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, określone w załączniku nr 8 do SIWZ, 2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71330000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności 15
wysokość kary umownej 25
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.