Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2017 roku

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2017 roku

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429, Olsztyn
telefon - 89 535 66 30
faks - 89 535 66 40
www.powiat-olsztynski.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla Zadania nr 1 - 5 800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych; dla Zadania nr 2- 3 700,00 zł (trzy tysiące siedemset złotych); - dla Zadania nr 3 - 5 300,00 zł
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2017 roku: - ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku; - ZADANIE Nr 2 teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie (gminy Barczewo i Jeziorany);- ZADANIE NR 3 - teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście;
Numer referencyjny: UD.262.37.2016.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego, w ciągu 2017 r. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. 1.ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku Teren obejmujący gminy: Olsztynek, Stawiguda, Purda, Gietrzwałd. Usługi zimowego utrzymania dróg polegają na: utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszaniu śliskości poprzez posypywanie dróg materiałami uszorstniającymi: a)mieszanką (20% soli drogowej i 80 % kruszywa) b)piaskiem frakcji 0-2 mm 1.1Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podstawił sprzęty gotowe do pracy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 90 min. od chwili wezwania. Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi powiatowe o nawierzchniach: bitumicznych, innych niż bitumiczne oraz gruntowych. 1.2.Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonywanie usługi odśnieżania dróg i zwalczania śliskości na drogach innych niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz pozostających na terenie działania obwodu drogowego w Olsztynku. 1.3.Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: -odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, dołączonymi do wzoru umowy (dodatek Nr 4 do SIWZ); Na drogach o nawierzchniach gruntowych obowiązuje VI standard zimowego utrzymania dróg powiatowych -zakupienie, przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania śliskości; -zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi. 3.2.ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie (gminy Barczewo i Jeziorany). Teren obejmujący gminy: Barczewo, Jeziorany. Usługi zimowego utrzymania dróg polegają na: utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszaniu śliskości poprzez posypywanie dróg materiałami uszorstniającymi: a)mieszanką (20% soli drogowej i 80 % kruszywa) b)piaskiem frakcji 0-2 mm 2.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podstawił sprzęty gotowe do pracy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 90 min. od chwili wezwania. Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi powiatowe o nawierzchniach: bitumicznych, innych niż bitumiczne oraz gruntowych. 2.2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonywanie usługi odśnieżania dróg i zwalczania śliskości na drogach innych niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz pozostających na terenie działania obwodu drogowego w Barczewie (gminy Barczewo, Jeziorany). 2.3 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: -odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, dołączonymi do wzoru umowy (dodatek Nr 4 do SIWZ); Na drogach o nawierzchniach gruntowych obowiązuje VI standard zimowego utrzymania dróg powiatowych -zakupienie,przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania śliskości; -zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi. 3.ZADANIE NR 3-teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście Teren obejmujący gminy: Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo. Usługi zimowego utrzymania dróg polegają na: utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszaniu śliskości poprzez posypywanie dróg materiałami uszorstniającymi: a)mieszanką (20% soli drogowej i 80 % kruszywa) b)piaskiem frakcji 0-2 mm 3.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podstawił sprzęty gotowe do pracy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 90 min. od chwili wezwania. Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi powiatowe o nawierzchniach: bitumicznych, innych niż bitumiczne oraz gruntowych. 3.2.Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonywanie usługi odśnieżania dróg i zwalczania śliskości na drogach innych niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz pozostających na terenie działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście. 3.3.Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: -odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, dołączonymi do wzoru umowy (dodatek Nr 4 do SIWZ); Na drogach o nawierzchniach gruntowych obowiązuje VI standard zimowego utrzymania dróg powiatowych -zakupienie, przygotowanie i magazynowanie materiałów do zwalczania śliskości; -zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: –formularze cenowe na poszczególne zadania– załącznik nr 1a lub 1b lub 1c do SIWZ; –specyfikacja techniczna dla zadań dla wszystkich zadań taka sama– załącznik nr 5 do SIWZ; –projekt umowy dla wszystkich zadań ten sam– załączniki 4 do SIWZ. 5.Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac, zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie. 5.1.Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. 5.2.Podany w formularzu cenowym zakres usług (dla każdego zadania oddzielnie) ustalony został szacunkowo jako średnia z ubiegłych sezonów zimowych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb dla celów porównania ofert oraz określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego. 6.Wytyczne dla Wykonawców: 6.1.Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 6.2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów do zimowego utrzymania dróg. Materiały winny być składowane w taki sposób, aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych; 6.3.Wykonawca musi dysponować służbami dyżurnymi – całodobowo, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie zleceń i przekazywanie meldunków o przejezdności dróg oraz musi zapewnić łączność telefoniczną z jednostkami sprzętowymi; 6.4.Zamawiający dokona sprawdzenia gotowości sprzętu Wykonawcy do realizacji zamówienia w bazie sprzętowo - materiałowej wskazanej przez Wykonawcę, w dniu podpisania umowy; 6.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót, wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 7.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1)usuwanie śniegu z dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych i innych niż bitumiczne, 2)zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych, materiałów uszorstniających oraz usuwanie naboju lodowego, Szczegółowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełnienia, wskazano odpowiednio w § 15 oraz § 9 projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na zimowym utrzymaniu (rozumianym, jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości) dróg kategorii publicznej o łącznej wartości prac wykonywanych w ramach co najmniej jednej z wykazanych usług w kwotach dla: ZADANIA NR 1 – 200 000,00 zł brutto ZADANIA Nr 2 – 130 000,00 zł brutto ZADANIA Nr 3 – 185 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z trzech części zamówienia) spełnia w całości co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej z trzech części zamówienia) spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się usługą (lub usługami) o wartości odpowiadającej co najmniej sumie kwot wskazanych przez Zamawiającego dla tych części, przy zastrzeżeniu, iż w przypadku wykazania więcej niż jednej usługi, usługi te były wykonywane w jednym sezonie zimowym. 2)dysponuje sprzętem do realizacji czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg dla: a)ZADANIA NR 1: -samochód o ładowności do 10 Mg lub ciągnik z dwoma napędami o minimalnej mocy 130 KM, z pługiem średnim oraz piaskarką/solarką p pojemności min.3,5 m3- w ilości 4 szt. -ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami, w ilości 1 szt. Oprócz wyżej wymienionego, podlegającego ocenie sprzętu, Wykonawcy zobowiązani są do posiadania w dyspozycji według potrzeb:równiarkę, ładowarkę o pojemności łyżki ponad 1,0m3, ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami oraz pług wirnikowy. b)ZADANIA NR 2 -samochód o ładowności do 10 Mg lub ciągnik z dwoma napędami o minimalnej mocy 130 KM, z pługiem średnim oraz piaskarką/solarką p pojemności min.3,5 m3- w ilości 2 szt. -ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami, w ilości 1 szt. Oprócz wyżej wymienionego, podlegającego ocenie sprzętu, Wykonawcy zobowiązani są do posiadania w dyspozycji według potrzeb: równiarkę, ładowarkę o pojemności łyżki ponad 1,0m3, ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami oraz pług wirnikowy. d) ZADANIA NR 3 - samochód o ładowności do 10 Mg lub ciągnik z dwoma napędami o minimalnej mocy 130 KM, z pługiem średnim oraz piaskarką/solarką p pojemności min.3,5 m3- w ilości 4 szt. - ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami, w ilości 1 szt. Oprócz wyżej wymienionego, podlegającego ocenie sprzętu, Wykonawcy zobowiązani są do posiadania w dyspozycji według potrzeb: równiarkę, ładowarkę o pojemności łyżki ponad 1,0m3, ciągnik z pługiem czołowym z dwoma napędami oraz pług wirnikowy. W przypadku przedkładania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje ilością sprzętu wymaganą łącznie dla zadań, na które Wykonawca złoży oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie). W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. 3) dysponuje bazami materiałowo- sprzętowymi dla: a) ZADANIA NR 1 - jedną bazą materiałowo-sprzętową na terenie gminy Olsztynek; - i jedną baza materiałowo-sprzętowa na terenie gminy Purda. b) ZADANIA NR 2 - jedną bazą materiałowo-sprzętową na terenie gminy Barczewo lub Jeziorany. c) ZADANIA NR 3 - jedną bazę materiałowo-sprzętową na terenie gminy Dywity; - i jedną bazę materiałowo-sprzętową na terenie gminy Jonkowo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie). W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)wykaz urządzeń technicznych (wykaz sprzętu do zimowego utrzymania dróg i wykaz baz materiałowo sprzętowych), dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym- odpowiednio dla każdego zadania. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla Zadania nr 1 - 5 800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych; dla Zadania nr 2- 3 700,00 zł (trzy tysiące siedemset złotych); - dla Zadania nr 3 - 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy wg następujących warunków: 1)zmiany obejmować mogą zakres świadczenia, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, zmiany te obejmować mogą postanowienia odnoszące się do zakresu prac przewidywanych przez Zamawiającego do wykonania w poszczególnych asortymentach w wyniku braku możliwości dokonania szczegółowego i dokładnego oszacowania ilości tych prac przewidzianych do wykonania w trakcie trwania umowy – zmiany takie mogą być dokonywane przy założeniu nieprzekroczenia maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wynikającego ze złożonej oferty. Zmiany w zakresie ilości prac przewidzianych dla danego asortymentu potwierdzane będą w zatwierdzonych przez dyżurnego wskazanego przez Zamawiającego dziennych raportach zimowego utrzymania dróg powiatowych i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 2)zmiany obejmować mogą terminu okresu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia warunków pogodowych, dla których konieczne będzie prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych po dniu 30.04.2017r., przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji okresu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany, 3)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację usług objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, kiedy to łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie; ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dokonane zostanie w odniesieniu do wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, które pozostało do wypłaty przed zmianą obowiązujących przepisów (i dotyczyło prac niewykonanych przed tą zmianą).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: ZADANIE NR 1 teren działania obwodu drogowego w Olsztynku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ZADANIU NR 1 są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2017 r. na terenie działania obwodu drogowego w Olsztynku, obejmującego tereny gmin: Olsztynek, Stawiguda, Purda i Gietrzwałd.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: ZADANIE NR 2- teren działania obwodu drogowego w Barczewie (gminy: Barczewo i Jeziorany)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku na terenie działania obwodu drogowego w Barczewie, obejmującego gminy: Barczewo i Jeziorany.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: ZADANIE NR 3- teren działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 3 są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku na terenie działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście, obejmującego gminy: Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.