Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Prace remontowo – adaptacyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych

Przedmiot:

Prace remontowo – adaptacyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.
Ul. Frezerów 13
20-209 Lublin
Tel. (81) 749 10 39
Fax. (81) 749 10 42
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert cenowych na prace remontowo – adaptacyjne, dotyczących przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych w budynku przy ulicy Frezerów 13 w Lublinie.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim, które to dokumenty do wglądu dostepne są w siedzibie firmy. W celu weryfikacji zakresu prac możliwa jest wizja lokalna w omawianych pomieszczeniach w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze.

Specjalnym wymogiem przy wykonywaniu prac budowlanych jest warunkek przeprowadzania uciążliwych dla pracowników biurowca, ciężkich, głośnych prac w godzinach 15:00 - 20:00 i w weekendy. Oferty które nie będą zawierały takiej deklaracji nie będą brane pod uwagę.

Nr telefonu pod który można dzwonić w sprawie ofert -  81 749 10 39.

Oferty muszą zawierać zryczałtowaną cenę łączną za całość zakresu prac, termin w którym podwykonawca może być gotowy do rozpoczęcia prac oraz czas jaki wykonawca będzie potrzebował do wykonania wszystkich prac zawartych w projekcie budowlanym.

Kryterium oceny oferty jest cena która w 100 % decyduje o wyborze wykonawcy.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na oferty czekamy do 30 listopada 2016.

 

Oferty można wysyłać drogą mailową na adres lublin@lab-test.pl">labtest.lublin@lab-test.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.