Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomp i studni zaworowych na sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Remont pomp i studni zaworowych na sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olesno
ul. Władysława Jagiełły 1
33-210 Olesno

Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Morawiec, tel. 14 641 24 41
e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olesno
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-24 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

REMONT POMP I STUDNI ZAWOROWYCH NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. OLESNO I ĆWIKÓ

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- w zakresie I: Dostawę i montaż pomp przeznaczonych do pompowania ścieków sanitarnych
i przemysłowych,

- w zakresie II: Dostawę i montaż sterowników studni zaworowych.

DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne wymagane) zawiera dodatek nr 2 do zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do oferty) - formularz asortymentowo cenowy.

Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy w Oleśnie, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 - do 15:30, tel:14 641 24 41

Zamawiający w niniejszym postępowaniu :

- nie dopuszcza/ dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych- w ramach oferowanych zakresów.

III.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie do 22.12.2016r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1.  posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

 2.  posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować  osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 3 do zapytania ofertowego - (termin wykonania warunki płatności,).

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),

- zawierać termin ważności oferty,

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Olesno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno- do dnia 24.11.2016r. do godz. 12:00.

Oferta winna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,

 2. wypełniony formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 1 do oferty) - wg dodatku nr 2 do Zapytania ofertowego,

 3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Olesno, 33-210 Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1;

tytuł: REMONT POMP I STUDNI ZAWOROWYCH NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. OLESNO I ĆWIKÓW,

oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 24.11.2016r. godz. 12:15.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 24.11.2016r.
o godz. 12:15.

2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto .

3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego przez Zamawiającego.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gminaolesno.pl;

IX. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert - w ramach oferowanych zakresów na podstawie następujących kryteriów:

1 - CENA - 100%,

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty - w ramach oferowanych zakresów Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy:

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Arkadiusz Morawiec pod numerem telefonu 14 641 24 41 , oraz adresem email: sekretariat@gminaolesno.pl

XII. UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z art.4 pk. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wobec zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30  000 euro  nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.