Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo -...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin

Osoba do kontaktu:
Jarosław Skobel, tel. 91 489 88 18
Dominik Zakrzewski, tel. 91 489 88 14
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 5 części
Termin składania ofert: 2016-11-30 11:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 418 000,00 euro z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych”
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych.
2. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia nr 2 jak również do złożenia oświadczenia nr 1.
3.1.1 Oświadczenia nr 1, że:
a) zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
b) termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
c) zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,
d) spełnia pozostałe warunki określone we wspomnianym oświadczeniu.
3.1.2 Oświadczenia nr 2, że:
a) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) dysponuje zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.
5. W celu wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt. 3 SIWZ, wykonawca składa następujące dokumenty:
Strona 2 z 3
a) Odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
UWAGA:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
UWAGA:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.
6. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
7. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawia następujące dokumenty:
7.1. Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający zaoferowane produkty do kontaktu z wodą pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4, części nr 5, części nr 6.
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zwik.szczecin.pl/ odnośnik aktualne przetargi.
9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
– w sprawach formalnych – Jarosław Skobel – tel. 91 489 88 18
– w sprawach merytorycznych – Dominik Zakrzewski – tel. 91 489 88 14
(poniedziałek – piątek godz. 700 – 1500 )
Strona 3 z 3
10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części - 6
11. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83
ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2016r. do godz. 1145 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2016r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.
14. Wadium w wysokości: część nr 1 – 6 000,00 zł, część nr 2 - 2 000,00 zł, część nr 3 - 1 000,00 zł, część nr 5 – 1 400,00 zł, część nr 6 – 900,00 należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW.
Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.11.2016r. przed godz. 1145
Dla części nr 4 – nie wymaga się wniesienia wadium.
15. Kryterium oceny: cena - 100%
16. Termin związania ofertą – 60 dni
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.