Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Okresowa kontrola raz w roku oraz czyszczenie i sprawdzenie drożności przewodów kominowych

Przedmiot:

Okresowa kontrola raz w roku oraz czyszczenie i sprawdzenie drożności przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2016-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice

Osoba do kontaktu:
Henryk Dzikowski, tel. 91 384 73 25
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-30 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na okresową kontrolę raz w roku oraz czyszczenie i sprawdzenie drożności przewodów kominowych stanowiących własność Gryfickiego TBS spółka z o.o. i zarządzanych przez spółkę t.j. Gminnych oraz wspólnotowych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

A.   Okresowa kontrola jeden raz w roku polegająca na sprawdzeniu stany technicznego sprawności przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )

w budynkach pod zarządem zamawiającego stanowiących własność Gryfickiego TBS spółka z o.o. i zarządzanych przez spółkę t.j. Gminnych oraz wspólnotowych .

B. Dokonywanie czyszczenia i sprawdzenia drożności przewodów kominowych z częstotliwością uregulowaną a rozporządzeniu MSW i A  z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 92 poz. 460 jak następuje :

-przewody dymowe cztery razy w roku

-przewody spalinowe dwa razy w roku

-przewody wentylacyjne jeden raz w roku

C. Wykonywanie czynności nadzoru i odbioru wykonawstwa nowych oraz remontu istniejących przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) zgodnie z ustaleniami por 26 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia MSW i A z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 .

D. Sporządzanie protokółów z przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) w budynkach stanowiących własność Gryfickiego TBS spółka z o.o. i zarządzanych przez spółkę  t.j. Gminnych oraz wspólnotowych dla każdego budynku osobno .

Zakres przedmiotu Zapytania Ofertowego może ulec zmianie .

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego – 01.01.2017r. - 31.12 2019 r.

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania Ofertowego:

- Adresy lokali mieszkalnych  znajdują się w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9, w godz. 7.00-15.00,

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętego zapytaniem ofertowym zgodnie z wymogami BHP.

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Henryk Dzikowski

- adres: siedziba Zamawiającego – siedziba Spółki (pokój nr 9),

- tel.: 91 384 73 25,

- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym  o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,

- Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

- Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania Ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta,  Formularz Ofertowy oraz załącznik nr 2

VIII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego (siedziby Spółki),  w terminie do 30.11.2016 r. do godz. 15.00,

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Czyszczenie oraz przegląd przewodów kominowych ,, NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11 .2016 r., przed  godz.9.00”,

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym Formularzu Ofertowym należy przedstawić: ceny ofertową brutto za:

1. Okresowa kontrola jeden raz w roku polegająca na sprawdzeniu stany technicznego sprawności przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )

2. Czyszczenia i sprawdzenia drożności przewodów kominowych :

 - przewody dymowe cztery razy w roku

 - przewody spalinowe dwa razy w roku

 - przewody wentylacyjne jeden raz w roku

3. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku) oraz słownie,

 - Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.

 - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- W przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą Umowę dotyczącą realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę  spośród  złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- Niniejsze Zapytanie Ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), niniejsze Zapytanie Ofertowe prowadzone jest  z wyłączeniem norm przywołanej Ustawy,

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. protest, odwołanie oraz skarga

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.