Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja oświetlenia dróg, ulic, i placów oraz iluminacji obiektów oświetlenia...

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia dróg, ulic, i placów oraz iluminacji obiektów oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700, Bolesławiec
telefon - 756 456 400
faks - 756 456 402
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: . Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych i zero groszy).1.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 2016-11-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia dróg, ulic, i placów oraz iluminacji obiektów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bolesławiec w latach 2017-2018.
Numer referencyjny: ZI-V.271.101.2016.DW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia dróg, ulic, i placów oraz iluminacji obiektów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bolesławiec w latach 2017-2018. 1.1 Usługi w zakresie podstawowych czynności konserwacyjnych oświetlenia: 1.1.1 Do zadań wykonawcy należeć będą: a) Czynności konserwacyjne urządzeń oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg oraz obiektów zabytkowych na terenie miasta Bolesławiec. Ww. zadania Wykonawca realizował będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1165). b) Inne przewidywane roboty, nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 50232000-0
Dodatkowe kody CPV:45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1 w zakresie doświadczenia wykonawcy: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego dla ilości min. 2 000 punktów świetlnych, równocześnie (w tym samym czasie u jednego lub wielu zamawiających) przez okres minimum 10 miesięcy, w sposób należyty. Pod pojęciem punku świetlnego zamawiający rozumie kompletną oprawę oświetleniową, a oprawą oświetleniową jest urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego. Definicja punktu świetlnego nie obejmuje zatem m.in. słupów oświetleniowych, czy kabli sterowniczych. 3.2 w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: zamawiający uzna spełnienie tego warunku gdy wykonawca wykaże osoby które spełniają następujące wymagania: L.p. Funkcja, uprawnienia, zaświadczenia Minimalne kwalifikacje zawodowe 1. Kierownik prac - posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru ‘E” i „D” do 1 kV wystawione przez upoważniony organ (instytucję); - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 2 PRACOWNICY WYZNACZENI DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA (co najmniej 3 osoby) - posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kV wystawione przez uprawniony organ (instytucję); - być przeszkoleni w zakresie technologii prac pod napięciem. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli będzie posiadał lub dysponował osobą, która posiada wszystkie uprawnienia łącznie lub kilkoma osobami oddzielnie posiadającymi wymagane uprawnienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych bądź wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3.1 SIWZ. b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – WYKAZ USŁUG. c) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3) SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3.3 SIWZ. b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ OSÓB. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na WEZWANIE Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia. 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych i zero groszy). 1.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1.2 Zamawiający zobligowany będzie do wykluczenia wykonawcy, który wniósł wadium nieobejmujące swoją ważnością całego okresu związania ofertą, w tym również dnia otwarcia ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto zamawiającego nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 3.1 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego przed datą wyznaczoną na składanie ofert. 4. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej oryginał lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę winna zostać dołączona do oferty. 7. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium przez wykonawcę musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z dopiskiem – WADIUM.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
całkowita cena ofertowa brutto 60
termin płatności faktury dla wykonawcy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku wystąpienia zmian umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron, a w szczególności: 1.1 konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 1.2 zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy; 1.3 przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac; 1.4 zmiany ilości prac przewidzianych w przedmiocie umowy wynikających z rzeczywistych potrzeb, które powodują zmianę wynagrodzenia; 1.5 zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 1.5.1 zmiany ilości prac, 1.5.2 przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, zgody, decyzje administracyjne, itp., 1.5.3 działania siły wyższej, 1.5.4 zmiana zasad finansowania zamówienia; 1.6 Zamawiający przewiduje również zmianę: 1.6.1 z tytułu ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie trwania umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegało zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującej na dzień wystawienia faktury, (powstania obowiązku podatkowego); 1.6.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 1.6.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 1.7 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne: 1.7.1 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 1.7.2 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 1.7.3 konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, 1.7.4 konieczność zrealizowania prac dodatkowych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 1.8 Zmiany osobowe: 1.8.1 zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 1.8.2 zmian osób do nadzorowania, 1.8.3 zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 1.8.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zamówienia bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, w porównaniu do wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć czynności, które zgodnie z ofertą muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 1.9 Pozostałe zmiany: 1.9.1 nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 1.9.2 konieczność zmiany wartości umowy, wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku uzasadnionego wystąpienia, 1.9.3 konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 1.9.4 pozostałe zmiany, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 1.10 Konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od okoliczności wymiennych powyżej. 2. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca procedura: 2.1 Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) wraz z pisemnym uzasadnieniem. 2.2 Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 2.3 Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian do umowy (aneks). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.