Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg o długości 137...

Przedmiot:

Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg o długości 137 170 mb w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 42434
27-400, Ostrowiec Świętokrzyski
telefon - 412 672 100
faks - 412 672 110
www.um.ostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 28.11.2016 r. do godz. 11:30, przy czym wadium wniesione w
Termin składania ofert: 2016-11-28 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o długości 137 170 mb w sezonie 2016/2017.
Numer referencyjny: Or.V.271.23.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie: •likwidacji zaśnieżenia, śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej, •działań polegających na przywróceniu przejezdności pojazdów osobowych na drogach II kolejności utrzymania, •załadunku i wywożenia śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta, •ustawienia skrzyń z piachem na niebezpiecznych skrzyżowaniach i wzniesieniach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (skrzynie i piach dostarcza Wykonawca), •mechanicznego usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji zimowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, •zwiezienia skrzyń w terminie 14 dni od daty zakończenia zimowego utrzymania. Szczegółowy zakres zamówienia określa: •wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ •szczegółowy zakres rzeczowy i warunki techniczne przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do umowy) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ •wykaz dróg gminnych I i II kolejności utrzymania (załącznik nr 2 do umowy) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (przez cały okres realizacji zamówienia): kierowców pojazdów, którzy będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia operatorów ładowarki, którzy będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. Zm.), przez cały czas realizacji niniejszej umowy. 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Szczegółowe wymogi dot. zatrudnienia w/w osób zawarte są we wzorze umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 814814.81
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/12/2016 data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust.2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydane przez starostę. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto w okresie sezonu zimowego lub trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto w okresach sezonów zimowych. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców 2).Dysponuje następującym potencjałem technicznym: a) Dysponowanie sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum: - 7 szt. pojazdów samochodowych typu piaskarka i solarko-piaskarka z pługiem o ładowności nie mniejszej niż 4 t, - samochody ciężarowe do wywożenia śniegu o ładowności nie mniejszej niż 5t. - ładowarka co najmniej 3 szt. - koparko – ładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m3 (z lemieszem) w ilości minimum 2 sztuki, - ciągnik z pługiem, - równiarka W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców b) Dysponuje sprzętem rezerwowym, na wypadek awarii sprzętu podstawowego W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców Sprzęt Wykonawcy służący do zimowego odśnieżania musi być wyposażony w urządzenie GPS zapewniające śledzenie pojazdu (raportowania „akcji zima” odśnieżania i posypywania) wraz z oprogramowaniem zapewniającym monitorowanie jednostek odśnieżających oraz urządzenia służące do łączności z kierowcą na terenie całego miasta ( telefon komórkowy). c) Wykonawca musi posiadać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (max. 5 km od granicy administracyjnej miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno – magazynowym i logistycznym, zapewniającym utrzymanie sprzętu w stanie gotowości, sprawne i terminowe (zgodnie z wymogami Zamawiającego) podjęcie każdej z akcji w ramach zimowego utrzymania oraz pełnienie dyżurów, umożliwiających szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna być dodatkowo wyposażona w środki łączności. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. d) posiada umowę lub promesę umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Kserokopię aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust.2 i ust.3 pkt 2 ustawy o odpadach. b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (tj. potencjału technicznego opisanego w rozdz. IX ust. 2 pkt 2. ppkt a) i b dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ, oraz kserokopie dokumentów świadczących o prawie do dysponowania wymienionym sprzętem. e) dokument lub oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca posiada na terenie Ostrowca Św. lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości max. 5 km granic administracyjnych miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno – magazynowym i logistycznym, (Załącznik nr 8 do SIWZ. f) kserokopię umowy lub promesy umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP (w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 28.11.2016 r. do godz. 11:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240) 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. PKO BP S.A. 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131 z tytułem przelewu „Wadium –zimowe utrzymanie dróg Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w sezonie 2016/2017.”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas podstawienia sprzętu 30
ładownosc piaskarko-solarki 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.