Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu w terminie od dnia zawarcia umowy do...

Przedmiot:

Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2016

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stadion Śląski Sp. z o.o.
Reymonta 24/203
40-029, Katowice
telefon - +48(32)3482790
faks - +48(32)2482795
www.stadionslaski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Chorzów ul. Katowicka 10 w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2016
Numer referencyjny: ZP/08/PN/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadaszenie widowni składa się z 40 osi i tyle samo pól. Pole stanowi przestrzeń pomiędzy dwiema sąsiadującymi osiami. Pola składają się z 9 pierścieni. Ogólna powierzchnia odśnieżania wynosi ok. 43,5 tys. m2. Zadaszenie widowni wyposażone jest w monitoring pracy konstrukcji w wyniku oddziaływań warunków atmosferycznych, którego ciągłą, nieprzerwaną obsługą zajmować się będą jednocześnie Wykonawca i Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania stanów obciążenia dachu śniegiem . Na podstawie obserwacji monitoringu Wykonawca zgłasza stany zagrożenia a Zamawiający podejmie decyzję o konieczności odśnieżania. Odśnieżanie może dotyczyć całego dachu lub wskazanych poszczególnych pól lub pierścieni w poszczególnych polach. Zamawiający każdorazowo wskaże pomiędzy którymi osiami należy odśnieżać oraz określi ilość pól lub pierścieni w poszczególnych polach do odśnieżania. W formularzu kalkulacja kosztów stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający podał orientacyjne ilości przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozliczenie usługi następować będzie w cyklach miesięcznych zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Rozliczenie odśnieżania, zbijania nawisów śnieżnych i sopli następować będzie wg rzeczywiście zleconych i wykonanych usług z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w załączniku nr 3 do SIWZ – kalkulacja kosztów. Cena za gotowość stanowi ryczałt. Wykonawca ponadto zobowiązany będzie do stałego, nieprzerwanego pełnienia dyżuru (24h/dobę) – gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem dachu oraz do odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i sopli lodu wg zgłoszeń Zamawiającego. Czas przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu ekip odśnieżających na teren Stadionu Śląskiego nie może być dłuższy niż 1 godzina. Pełnienie dyżuru odbywać się będzie pod numerem telefonu podanego przez Wykonawcę. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku reakcji Wykonawcy, po upływie 3 godzin od zgłoszenia lub w przypadku wykonywania usług w sposób mogący doprowadzić do przekroczenia stanów granicznych konstrukcji wprowadzi do realizacji usług wykonawstwo zastępcze, którego kosztami obciąży Wykonawcę. Zadaszenie widowni pokryte jest płytami poliwęglanowymi. Płyty zabezpieczone są powłokami UV. Dlatego też wszelkie narzędzia dostarczone przez Wykonawcę muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się narzędzi posiadających ostre krawędzie, oraz urządzeń mechanicznych (z wyjątkiem dmuchaw) mogących uszkodzić powłokę UV lub pokrycie zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego. Wykonawca w wyniku zaniedbań powstałych w wyniku niewłaściwego odśnieżania odpowiada zarówno za uszkodzenie powłoki UV jak i samych płyt poliwęglanowych. Sposób odśnieżania, niezbędne maszyny, sprzęt i urządzenia Zamawiający opisał szczegółowo w instrukcji odśnieżania stanowiącej część załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wskazuje Wykonawcy miejsce, w którym będzie mógł zorganizować sobie zaplecze – magazyn maszyn, sprzętu i urządzeń, niezbędnych do odśnieżania, a także wg potrzeb miejsce dostępu do mediów. Założenie liczników i opłaty wg zużycia pokrywa Wykonawca. Odśnieżanie polega na usunięciu nadmiaru pokrywy śniegowej z dachu oraz zebranie, wywiezienie zwałowanego śniegu we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Stadionu Śląskiego bądź na terenie przyległym do Stadionu Śląskiego. Zamawiający po każdej operacji odśnieżania potwierdza prawidłowość wykonania przez Wykonawcę usługi. Dostęp do zadaszenia widowni wskazany został na rysunku stanowiącym część załącznika nr 1 do SIWZ. Obiekt podlega całodobowej ochronie zewnętrznej. Wjazd na teren Stadionu bramą nr 1 i każdorazowo jest odnotowany przez służby ochrony. Sprzęt mechaniczny, którym Wykonawca będzie wykonywał usługę odśnieżania powinien mieć aktualne dokumenty dopuszczające do użytkowania. Wykonawca dla zapewnienia skuteczności odśnieżania powinien dysponować co najmniej czterema odrębnymi zespołami po minimum 3 osoby posiadające stosowne badania wysokościowe do pracy na wysokości powyżej 3 m, wyposażone w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej (BHP). Niezależnie od osób pracujących na wysokości Wykonawca powinien dysponować odpowiednią ilością osób do jednoczesnego usuwania (załadunku i wywozu) zwałowanego śniegu z obszaru w obrębie pól, na których odśnieżanie, zostało ukończone (min. 3 osoby). Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie takiej ilości osób, by nie dopuścić przekroczenia stanów granicznych. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby usuwanie zwałowanego śniegu zakończyło się maksymalnie do 2 godzin po zakończeniu odśnieżania ostatniego pola. Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz kierowanie prac ze strony Wykonawcy powinno każdorazowo odbywać się pod jednoczesnym nadzorem osób określonych w rozdziale V.1. pkt 2)c) niniejszej SIWZ. Na promenadzie okalającej Stadion Śląski określone zostało dopuszczalne obciążenie na 1 m2, stąd pojazdy poruszające się po tym terenie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 3,5t. Dopuszczalne obciążenie dla płyty boiska wynosi 5kN/m2. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, a w szczególności Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Obiekt nie jest przygotowany do prowadzenia prac nocnych, Wykonawca może prowadzić prace w nocy wyłącznie na własną odpowiedzialność zapewniwszy wszelkie niezbędne urządzenia do bezpiecznego przeprowadzenia prac. W przypadku pracy po zmroku po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. W razie potrzeby do prac w nocy Wykonawca przygotuje wystarczające oświetlenie stanowisk pracy i dojść do nich, przy czym wymagane jest uzgodnienie z Zamawiającym miejsca podłączenia urządzeń do oświetlenia stanowisk pracy. Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym technologię i organizację odśnieżania, usuwania śniegu z niecki stadionu oraz plan zapewnienia bezpieczeństwa na czas odśnieżania, a także plan aktywowania personelu odśnieżania, o którym mowa w instrukcji odśnieżania stanowiącej część załącznika nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 5

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejsze niż 2000000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyć będzie minimum 12 osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. badania uprawniające do pracy na wysokości  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyć będzie minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. posiadająca doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu wykonywania usług odśnieżania na co najmniej 5.000 m2 każdy w okresie ostatnich 3 lat. Osoba będzie pełniła obowiązki brygadzisty.  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyć będzie minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), która posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i kierownika robót. Osoba będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad wykonaniem usługi.  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi polegające na wykonaniu usługi odśnieżania dachów, w tym zbijania sopli z nawisów śnieżnych o powierzchni łącznej odśnieżanych dachów dla każdej z usług min. 5.000 m2. W przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym wartość wykonywanych usług nie może być mniejsza niż 50.000,00 PLN brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: załącznik nr 6 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP, Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Gotowość 70
Odśnieżanie 25
Czas reakcji 5
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.