Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa materiałów metalowych, wyrobów hutniczych i narzędzi warsztatowych

Przedmiot:

Dostawa materiałów metalowych, wyrobów hutniczych i narzędzi warsztatowych

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 62 30
tel. 81 537 57 01
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów metalowych, wyrobów hutniczych i narzędzi warsztatowych  do UMCS w Lublinie

 

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin,

strona www.umcs.pl, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl,

godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 d ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiały metalowe, wyroby hutnicze i narzędzia warsztatowe do UMCS w Lublinie, obejmująca

Część1: dostawa wyrobów hutniczych;

Część 2: dostawa materiałów metalowych;

Część 3: Dostawa farb i innych artykułów:

Część 4: dostawa narzędzi, akcesoriów do narzędzi i innych materiałów;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu: Eugeniusz Stępień (sprawy merytoryczne), tel. 81 537 62 30,

                                                           Sylwia Grzeszczyk (sprawy formalne), tel. 81 537 57 01.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zaproszenia.
 2. W ofercie należy podać ceny jednostkowe oraz cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia (uwzględniając podatek VAT i koszty dostawy).
 3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.

UWAGA! W przypadku asortymentu wymienionego w Załączniku Nr 11 do ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2016r. poz. 710  z późniejszymi zmianami), Wykonawca składając  ofertę  zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, wskazując przy tym  nazwę  (rodzaj)   towaru, którego  dostawa będzie  prowadzić do jego powstania oraz  wskazując jego wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  o którym mowa wyżej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

 

 

 1. Oferta musi być złożona w formie skanu dokumentu oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 2. Opisana w załączniku nr 1 definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w tabeli załącznika nr 1 do zaproszenia.
 3. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej oferowanego produktu.
 4. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

 

 

 1. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Wykonawca winien złożyć ofertę w formie e-maila wysłanego na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 1. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.
 1. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 1. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
 • nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń oraz informacji
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.  Odrzucenie ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny.

11. Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: 28.11.2015 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Kryteria oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

13.  Udzielenie zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

14. Wynik postępowania:

 Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu któremu udzielił zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.               

 

15. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

 • nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od  realizacji zamówienia,   Zamawiający może wybrać

       ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że

       zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.