Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu

Przedmiot:

Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Góra
ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
Telefon: 068 329 11 88
Fax: 068 329 13 55
anna.babiuch@pgnig.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: 1 500 zł
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu Duszniki-2 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko

Zamawiający

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Boh. Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra Polska
Telefon 68 32 91 594 Fax 68 329 11 79 magdalena.staron@pgnig.pl www.pgnig.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami

  Magdalena Staroń

Termin wykonania zamówienia

 
wymagany  
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia określonych umową robót niezwłocznie po zawarciu umowy oraz do ich zakończenia w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy

Informacje na temat wadium

  WADIUM
1. Wadium wnosi się na okres związania ofertą.
2.Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Kwota wadium wynosi 1 500 zł
3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert we właściwej kwocie. Wadium może być wniesione w następujący sposób:
a)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
59 1030 1292 0000 0000 5579 1279 z adnotacją: „Wadium - CRZ: NL/PGNG/16/1289/OZ/EU - „Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu Duszniki-2 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko”. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
b)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych - oryginał powinien być dostarczony do pokoju nr 202A w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 15 z adnotacją: „Wadium - CRZ: NL/PGNG/16/1289/OZ/EU - „Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu Duszniki-2 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko”. Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty.
4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy skazany przez Wykonawcę.
5.Zwrot wadium dokonywany jest:
a)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy takie jest wymagane, chyba, że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;
b)pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania ofertą;
c)wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania.
d)na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
e)na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona.
6.Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a)wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert;
b)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie;
c)nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert

  Cena całkowita brutto _ 100%.

Warunki uczestnictwa

  1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty oraz miejsca ich wykonania i odbiorców i załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - list referencyjny. (Z treści wykazu musi wynikać wykonanie, co najmniej jednej roboty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
Zamawiający uzna wykonanie, co najmniej jednego zadania o wartości min. 30 000 zł netto,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Warunki dotyczące ofert

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

  Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Inne uwagi

  Warunki dotyczące ofert
1.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu, oraz pod warunkiem uzyskania przed terminem składania ofert akceptacji Zamawiającego dla oferty równoważnej w zakresie wskazanym we wniosku Wykonawcy.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 202A.
Otrzymanie drogą elektroniczną lub pocztową na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany faksem na nr +48 68 329 11 79, drogą elektroniczną lub pocztową.

Miejsce wykonania

  Rurociągi od odwiertu Duszniki-2, przynależne do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko, zlokalizowane na terenie gminy Duszniki, w województwie wielkopolskim.

Termin i miejsce składania ofert

  2016-12-01 10:00
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 202A

Termin i miejsce otwarcia ofert

  2016-12-01 10:30
Siedziba Zamawiającego
Otwarcie ofert będzie niejawne

Termin związania ofertą

  60 dni

Uwagi

  W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.  

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.