Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Telefon: (0 22) 574 50 00
Fax: (0 22) 574 50 09
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-25 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Numer referencyjny zakupu AZR/AQW-WZ-221-929/2016
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl
str. 1
Ogłoszenie o przetargu z Kodeksu Cywilnego
1. Zamawiający:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
NIP: 522-283-83-21 REGON 140886771
Strona internetowa: www.pansa.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg
Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów art. 701 do 721 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
W przetargu Zamawiający zamierza wybrać ofertę najkorzystniejszą oraz zawrzeć
umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który ją złożył.
3. Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń B026; B027 i B028 w budynku
CZRL na potrzeby drukarni APIK
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul Wieżowa 8, Warszawa – budynek CZRL
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do 31.12.2016 r.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, badanie i ocena ofert:
1) Kryteria oceny ofert: 100,00 % cena
100
C
C
OB
N C   pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie
wymagania formalno – prawne i uzyska najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej
w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w pkt. 1.
Numer referencyjny zakupu AZR/AQW-WZ-221-929/2016
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl
str. 2
3) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
4) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,
b) będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
5) Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza i który w terminie nie złożył wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń lub dokumentów lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu lub jego odwołania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.
7. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oferty w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5) Oferta musi odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:
a) Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej, architektonicznej, elektrycznej, instalacji wod-kan i wentylacji (KRS lub CEIDG).
b) Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
c) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
7) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo Formularz Oferty, sporządzo ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego ny na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia do niniejszego ogłoszenia ,
b) dokumenty dokumentydokumentydokumentydokumenty dokumentydokumenty i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu ogłoszeniu ogłoszeniu ogłoszeniu ogłoszeniu ogłoszeniu ,
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właśc iwego rejestruiwego rejestruiwego rejestru iwego rejestru iwego rejestru iwego rejestru iwego rejestruiwego rejestruiwego rejestru.
Numer referencyjny zakupu AZR/AQW-WZ-221-929/2016
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl
str. 3
9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 25.11.2016 r. do godz. 12:00.
2) Ofertę pisemną należy złożyć w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie - Kancelaria. Za datę złożenia oferty pisemnej uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika Zamawiającego.
3) Ofertę przesłaną elektronicznie należy przesłać na adres e-mail: bogdan.kozlowski@pansa.pl. Za datę złożenia oferty przesłanej elektronicznie uważa się moment wpływu e-mail z ofertą do sieci informatycznej Zamawiającego.
4) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu.
10. Sposób porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest:
w zakresie merytorycznym i handlowym:
Bogdan Kozłowski tel. nr: 22 574 61 13 adres e-mail: bogdan.kozlowski@pansa.pl
2) W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
4) Wykonawcy mają prawo wnosić o wyjaśnienie dotyczące treści ogłoszenia lub załączników. Zamawiający odpowiada na istotne pytania wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie publikacji pytania i odpowiedzi na pytanie (na stronie internetowej, na której opublikowane jest niniejsze ogłoszenie), bez ujawnienia źródła zapytania.
11. Zawarcie umowy:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia elektronicznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano i wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
2) Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa.
Numer referencyjny zakupu AZR/AQW-WZ-221-929/2016
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA;
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl
str. 4
12. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do:
a) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyn,
b) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany treści ogłoszenia, załączników lub terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,
f) unieważnienia przetargu w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu.
g) zmiany treści ogłoszenia i załączników.
 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.