Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2016-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
ul. M. Drzymały 30
59-225 Chojnów

Osoba do kontaktu:
Weronika Grzywacz, Marta Blecharz, tel. 76 81 88 370 (wew. 16)
Małgorzata Sudorowska, tel. 76 81 88 370 (wewn.10), 530 726 221
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na :

przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie

z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM

Zakres wykonania przeglądów instalacji gazowej – od kurka głównego

- przegląd piwnic, w których zlokalizowane są instalacje,

-przegląd dostępu do zaworów i kurków,

-kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe)

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie szczelności połączeń z gazomierzem,

-sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych (urządzeń gazowych) w lokalach

i prawidłowości ich działania,

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku, także z odciętym dopływem gazu, bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanych przyrządów pomiarowych (wykrywacz gazu)

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usług powiadomi mieszkańców obiektu poprzez wywieszenie zawiadomienia w budynku, w widocznym miejscu – na dwa dni przed planowanym wykonaniem usług.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany usunąć drobne usterki stwierdzone w czasie przeglądu ( których usunięcie nie wymaga rozkręcania instalacji gazowej).

Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi, że stan instalacji gazowej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji, a następnie zawiadomi Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

wzory aktualnie obowiązujących druków (protokołów)

kserokopie uprawnień osób, które będą przeprowadzały przeglądy objęte niniejszym zamówieniem

1. Termin realizacji zamówienia : do 15.01.2017 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo usługi w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były usługi(obejmujące w swoim zakresie przeglądy instalacji gazowej) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (zał. nr 3)

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie.

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia,

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Opis sposobu przygotowania oferty :

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),

Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie

błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:

„OFERTA na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM „

Nie otwierać przed dniem 28.11.2016 r. oraz dokładny adres Wykonawcy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny :

Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

6. Termin związania ofertą : 30 dni

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów – Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia 28.11.2016r., godz. 12:00.

8. Termin otwarcia ofert – 28.11.2016 r., godz. 12:30

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Weronika Grzywacz / Marta Blecharz – tel. 76 81 88 370 (wew. 16)

Małgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel. 76 81 88 370 (wewn.10) , tel. kom. 530 726 221

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

  1. Pisemnie - na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30, 59-225 Chojnów

b) Za pośrednictwem faksu: nr 76 81 88 372

c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Sposób wyboru Wykonawcy :

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto znaczenie 90 %

Ocena załączników (protokołów) pod względem

zakresu wykonanego przeglądu gazowego znaczenie 10 %

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.