Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 wraz z przyłączami - sieć prowadzić...

Przedmiot:

Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 wraz z przyłączami - sieć prowadzić rurociągiem PE 100, PN10 TS dn110 mm i dn50 mm PE do budynków

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73-110, Stargard
telefon - 91 5771274
faks - 91 5772128
www.mpgk.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.12.2016. do godz.11.00 wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana odcinka sieci wodociągowej DN 100 wraz z przyłączami w ulicy Dworcowej w Stargardzie.
Numer referencyjny: EZ-ZPS-38/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem prac jest wymiana istniejącego wodociągu Ø100 stal wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania ulic Mickiewicza z Dworcową do skrzyżowania Reja z ulicą Dworcową w Stargardzie. Wodę przewiduje się prowadzić rurociągiem PE 100, PN10 TS dn110 mm i dn50 mm PE do budynków o nr: 13, 14, 15, 16a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22 przy ul. Dworcowej. Przewiduje się przepiąć istniejące przyłącza do budynków: - (dz. g. nr 100/40) z wymianą odcinka około 6 mb (DN80), - nr 5 z wymianą odcinka około 6 mb (DN50), - Istniejącą sieć wodociągową DN 90 PVC. - wymiana węzła zasuw (w skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego - Dworcowa). Zakres robót obejmuje : – wymianę odcinka sieci wodociągowej (metodą bez wykopową) w ul. Dworcowej DN 110 mm PN 10 TS SDR 11 odcinek ok.230,0 mb (włączenie do istniejących sieci za pomocą tulei kołnierzowej z kołnierzem do istniejącej zasuwy) – wykonanie 10 szt. przyłączy wodociągowych wraz z wymianą konsoli, zaworów i wodomierzy na wodomierze ITRON (DN 20 - 7szt. DN 25 – 3 szt.) z nakładką do zdalnego odczytu (10szt.) CYBLE dn 50 mm PE, PN 10 SDR 17 o długości ok. 51,0 mb, dn 80 mm PE, PN 10 SDR 17 o długości ok. 6,0 mb – przełączenie 2 szt. przyłączy wodociągowych za pomocą nawiertki samonawiercającej 8303 Vonroll oraz wpięcie wodociągu DN 90 za pomocą trójnika żeliwnego z zasuwą na odrzucie. - montaż hydrantów nadziemnych 2 szt. dn 80 o wydajności 10dm3/s z zasuwą na odrzucie (lokalizacja wg mapy) (zasuwy i hydranty typu AVK, HAWLE,VONROLL, VAG. z certyfikatem na powłoki lakiernicze GSK ) - wymiana węzła zasuw (w skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego - Dworcowa). Zasuwa DN 200 x2, DN 100, DN 80 W zależności od położenia wodociągów należy zastosować czwórnik DN 200 z redukcjami lub dwa trójniki DN 200/200/100 z redukcją 100/80 – zaślepienie starych odcinków sieci i przyłączy - przejścia przez ścianę szczelne system Beullco - oznakowanie infrastruktury wodociągowej wg zasad obowiązujących w ZWIK - odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją ZPD.TD 4170.213-1.2016.BM z dnia 29.07.2016 r. wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie. Nieczynny wodociąg należy trwale zaślepić. Nowe przyłącza należy połączyć za pomocą nawiertki z zasuwą zlokalizowaną w pasie chodnika wraz z wymianą konsoli wodomierzowej, zaworów GEBO fig 1500 (1525) (przed wodomierzem) i fig 1602 (1630) (za wodomierzem) i wodomierzy. Przejścia przez drogę należy wykonać w rurze osłonowej (ok. 12 mb). Wszelkie prace należy tak zaplanować żeby zapewnić przepływ wody w sieci i przyłączach.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45231300-8, 45112100-6, 45232150-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 5

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 250 000,00 zł (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykaz min. 2 wykonanych robót budowlanych – budowy lub wymiany sieci wodociągowej o długości powyżej 230 mb i średnicy min. DN 100 mm - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się przez wykonawcę doświadczeniem podmiotów trzecich. - Oświadczenie o dysponowaniu Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi i oświadczenie tej osoby o oddaniu się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia, wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem dokumentem uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Kierownikiem Budowy (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.12.2016. do godz.11.00 wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy 1. Termin o którym mowa w Rozdziale 4 ust 1, może ulec zmianie w szczególności w przypadku: 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) siły wyższej np. klęski żywiołowej itp., d) niewypałów i niewybuchów, f) odmiennych od ujawnionych w geodezji warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, g) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 2) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 3) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §7 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt. 3 i zgoda Zamawiającego wyrażona w pisemnym aneksie do umowy. 6. Zmiana Kierownika robót określonego w formularzu ofertowym nie wymaga zmiany umowy pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie spełniać co najmniej wymogi określone w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.