Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016-2017: - zapewnienie stałej przejezdności...

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016-2017: - zapewnienie stałej przejezdności dróg poprzez odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni - posypywanie środkami uszorstniającymi

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449, Borne Sulinowo
telefon - 943 734 125
faks - 943 734 133
www.bornesulinowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Borne Sulinowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-29 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2016-2017
Numer referencyjny: ŚR.271.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Borne Sulinowo, na które składa się: - zapewnienie stałej przejezdności dróg poprzez odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni - posypywanie środkami uszorstniającymi miejsc szczególnie niebezpiecznych jak skrzyżowania, zakręty i spadki dróg oraz miejsca wskazane bezpośrednio przez Zamawiającego w tym skrzyżowania z linią PKP.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 238376.20
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. zmiana zapisów w przypadku wystąpienia konieczności realizacji prac dodatkowych zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp; 2. zmiana finansowania zadania; 3. zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę; 4. zmiana siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy; 5. zmiana stawek podatku VAT wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych; 6. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego; 7. zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego; 8. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 9. gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 10. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do prawidłowego zakończenia realizowanego zadania; 11. wydłużenia okresu utrzymujących się złych warunków pogodowych. 12. Zmiana podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Borne Sulinowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Odśnieżanie pługiem lemieszowym lekkim jezdni i chodników w pasach dróg gminnych i powiatowych w zarządzie gminy w granicach administracyjnych miasta – zadanie rozliczane wg stawki godzinowej. W miejscach niedostępnych dla odśnieżenia pługiem należy przewidzieć ręczne usunięcie śniegu i oblodzeń, a w szczególności przejść dla pieszych, chodników oraz skwerów utwardzonych. b) Uszorstnienie nawierzchni jezdni za pomocą soli, piasku i mieszanki piaskowo- solnej 3:1 ulic Orła Białego, Wojska Polskiego, Al. Niepodległości oraz Bolesława Chrobrego o łącznej długości 7 km i szerokości 6m – zadanie rozliczane wg stawki za kilometr. Uszorstnienie nawierzchni jezdni solą dróg na terenie miasta utrzymywanych w pierwszej kolejności odśnieżania: Al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Orła Białego o długości 4,5km. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków pogodowych związanych z występowaniem gołoledzi, śliskości pośniegowej oraz lodowicy należy również uszorstnić jezdnie i chodniki dróg gminnych na terenie miasta utrzymywane w drugiej kolejności odśnieżania. c) Uszorstnienie nawierzchni chodników za pomocą piasku i mieszanki piaskowo- solnej 3:1 o łącznej długości szacunkowej 25km i uśrednionej szerokości 1,5m - zadanie rozliczane wg stawki za kilometr. Uszorstnienie nawierzchni chodników wzdłuż jezdni przy Al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego oraz Orła Białego za pomocą mieszanki piaskowo-solnej o łącznej długości szacunkowej 12 km. d) Usuwanie śniegu z chodników zamiatarką– zadanie rozliczane wg stawki godzinowej. e) W wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego, może zajść konieczność uszorstnienia innych dróg gminnych położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo - zadanie rozliczane wg stawek ofertowych. Zamówienie winno być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania prac stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2 - Okręg 2.1 – Łubowo, Okręg 2.2 – Strzeszyn, Okręg 2.3 – Rakowo , Okręg 2.4 – Komorze, - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Borne Sulinowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Odśnieżanie pługiem lemieszowym lekkim dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo o łącznej długości oszacowanej na 22,16km i średniej szerokości 4m o zróżnicowanej nawierzchni (gruntowa, żużlowa, brukowa i asfaltowa - zadanie rozliczane wg stawki za kilometr. b) Uszorstnianie nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo - solnej 3:1- zadanie rozliczane wg stawki za tonę mieszanki. c) Odśnieżanie sprzętem pomocniczym typu np.: koparko – ładowarka – zadanie rozliczane wg stawki godzinowej. d) Dostarczenie piasku w ilości około 10 ton wraz z usypaniem piasku w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w ilości 1 – 2 tony do indywidualnego posypywania odcinków dróg - zadanie rozliczane wg stawki za tonę dostarczonego piasku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3 - Okręg 3.1 – Radacz, Okręg 3.2 – Obrąb, Okręg 3.3 – Juchowo, Okręg 3.4 – Kądzielna, Okręg 3.5 – Kucharowo, Okręg 3.6 – Grzywnik, Okręg 3.7 – Kiełpino - Kolanowo, Okręg 3.8 – Dąbie – Okole, Okręg 3.9 – Uniemino, Okręg 3.10 – Kłosówko, Okręg 3.11 – Piława, Okręg 3.12 – Międzylesie, Okręg 3.13 – Silnowo,- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Borne Sulinowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Odśnieżanie pługiem lemieszowym lekkim dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo o łącznej długości oszacowanej na 41,7km i średniej szerokości 4m o zróżnicowanej nawierzchni (gruntowa, żużlowa, brukowa i asfaltowa) - zadanie rozliczane wg stawki za kilometr. b) Uszorstnianie nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo - solnej 3:1- zadanie rozliczane wg stawki za tonę mieszanki. c) Odśnieżanie sprzętem pomocniczym typu np.: koparko – ładowarka – zadanie rozliczane wg stawki godzinowej. d) Dostarczenie piasku w ilości około 10 ton wraz z usypaniem piasku w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w ilości 1 – 2 tony do indywidualnego posypywania odcinków dróg - zadanie rozliczane wg stawki za tonę dostarczonego piasku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4 - Okręg 4.1 – Dąbrowica, Okręg 4.2 – Krągi, Okręg 4.3 – Śmiadowo, Okręg 4.4 – Łączno, Okręg 4.5 – Ciemino, Okręg 4.6 – Jeleń, Okręg 4.7 – Przyjezierze, Okręg 4.8 – Grabno, Okręg 4.9 – Starowice – Czochryń, Okręg 4.10 – Jeziorna, Okręg 4.11 – Liszkowo, Okręg 4.12 – Kłomino, Okręg 4.13 – Nobliny - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Borne Sulinowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Odśnieżanie pługiem lemieszowym lekkim dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo o łącznej długości oszacowanej na 34,2km i średniej szerokości 4m o zróżnicowanej nawierzchni (gruntowa, żużlowa, brukowa i asfaltowa - zadanie rozliczane wg stawki za kilometr. b) Uszorstnianie nawierzchni za pomocą mieszanki piaskowo - solnej 3:1- zadanie rozliczane wg stawki za tonę mieszanki. c) Odśnieżanie sprzętem pomocniczym typu np.: koparko – ładowarka – zadanie rozliczane wg stawki godzinowej. d) Dostarczenie piasku w ilości około 10 ton wraz z usypaniem piasku w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w ilości 1 – 2 tony do indywidualnego posypywania odcinków dróg - zadanie rozliczane wg stawki za tonę dostarczonego piasku.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.