Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zakup wodomierzy specjalistycznych: a. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160,...

Przedmiot:

Zakup wodomierzy specjalistycznych: a. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 15, długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza ¾” - w ilości 381 sztuk...

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Powstańców 2
48-100, Głubczyce
telefon - 774 852 721
faks - 077 4852721 wew. 12
http://www.wodociagi-glubczyce.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głubczyce
Wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 2 000,00 zł.2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych :1) pieniądzu
Termin składania ofert: 2016-11-29 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wodomierzy specjalistycznych wyposażonych w nakładki radiowe
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Główny zakres przedmiotu umowy obejmuje: - dostawę wodomierzy specjalistycznych wyposażonych w nakładki radiowe; - wodomierze wraz z nakładkami radiowymi muszą być kompatybilne z systemem odczytów radiowych użytkowanym w Spółce tj. firmy Diehl Metering sp. z o.o. (IZAR R3,5 System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy) i TpMedia LogicSynergy Sp. z o.o. z Krakowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowych wodomierzy specjalistycznych przystosowanych do montażu nakładki radiowej w ilościach i parametrach jak niżej: a. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 15, długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza ¾” - w ilości 381 sztuk. b. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 20, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1” - w ilości 110 sztuk. c. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 25, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1,1/4” - w ilości 67 sztuk. d. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 32, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1,1/2” - w ilości 12 sztuk. e. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID R160, wolumetryczne, DN 40, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 2” - w ilości 5 sztuk. f. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID nie mniej niż R315, jednostrumieniowy, DN 50, długość zabudowy 300 mm- w ilości 1 sztuk. g. wodomierze do zimnej wody Klasa C lub MID nie mniej niż R315, jednostrumieniowy, DN 80, długość zabudowy 300 mm - w ilości 3 sztuk. Parametry: I. wszystkie wodomierze specjalistyczne muszą być przystosowane do współpracy z nakładką radiową zabudowaną na wodomierzu specjalistycznym jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu oraz muszą zapewniać: a. deklarację zgodności CE z wymaganiami dyrektyw MID, b. wykonanie korpusu z mosiądzu dla średnic DN15-DN40 i z metalu dla średnic DN50-DN80, c. niski próg rozruchu dla wodomierzy DN15-DN40 max 3,5l/h, d. umieszczenie numeru fabrycznego trwale na tarczy liczydła lub obudowie, e. liczydło mechaniczne 8 cyfrowe, hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowania, f. posiadanie cechy legalizacyjnej nadanej w roku dostawy do Zamawiającego oraz muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi, g. wymagane ciśnienie robocze 1,6 MPa, h. wodomierze przystosowane do pracy w każdej pozycji montażu z zachowaniem swojej klasy pomiarowej, i. możliwość zamontowania i zdemontowania urządzenia zabudowanego jako moduł do zdalnego odczytu bez konieczności naruszenia cech legalizacyjnych, j. niezmienną pracę w warunkach 100% wilgotności otoczenia, k. maksymalne ciśnienie robocze 16bar, l. posiadać min. 60 miesięcy gwarancji, m. posiadać filtry zabezpieczające klasy inox, n. zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355 stopni, o. materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową, p. korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego, q. być przystosowane do montażu (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia kabli i naruszenia cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących modułów komunikacyjnych: i. nadajnika impulsów, ii. moduł radiowy pracujący w systemie jednokierunkowym lub dwukierunkowym, iii. być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierza. r. zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego, s. zabezpieczenie przed ściskaniem wodomierza, t. oferowane wodomierze winny posiadać ważny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, który należy dołączyć do oferty, u. oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007, Nr 209 poz. 1513 ze zm.), v. zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli merytorycznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29 ze zm.), w. do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wyrobów, x. wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. 2) dostawę fabrycznie nowych nakładek radiowych przystosowanych do wodomierzy specjalistycznych w ilościach i parametrach jak niżej: a. urządzeń zabudowanych jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu [nakładki radiowe] – w ilości 579 sztuk. Parametry techniczne: I. wszystkie urządzenia zabudowane jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu muszą być fabrycznie nowe oraz zapewniać: a. bezpośredni montaż i demontaż na wodomierzu bez naruszenia cech legalizacyjnych, b. możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w sytuacji ciężkich warunków odczytu (głębokie zalane wodą studnie), c. szczelność obudowy w klasie IP68, możliwość pracy w warunkach 100% wilgotności otoczenia, d. jednokierunkowy lub dwukierunkowy radiowy system komunikacji pomiędzy urządzeniem zabudowanym jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu a urządzeniem odczytującym posiadanym przez Zamawiającego, e. moduł radiowy zasilany bateryjnie, f. możliwość określenia na podstawie parametrów funkcji czasu wycieku oraz minimalnej wielkości przepływu wstecznego, g. zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie wodomierza oraz co najmniej jednym stanie wodomierza ustalonym na dany dzień (np. ostatni dzień miesiąca), h. nieprzerwaną pracę baterii zasilającej co najmniej 10 lat z zabezpieczeniem przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu. W razie wyczerpania się baterii przed upływem tego czasu, Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy nowy moduł radiowy z nową baterią, i. min. 120 miesięcy gwarancji, j. system radiowy pracujący w paśmie 868 MHz i nie wymagający pozwolenia, k. zabezpieczenie baterii zasilającej moduł radiowy przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu, certyfikat nakładki CE/WE, l. możliwość pracy modułu radiowego w całkowitym zanurzeniu 100% wilgotności otoczenia, m. możliwość przeprogramowania urządzenia w przypadku zmiany wodomierza, n. możliwość pracy w temperaturach od min. - 15ºC do + 50º, o. odległość przekazywania impulsu z nakładki do modułu urządzenia odczytującego minimum 400 m, p. rejestracja i przekazywanie radiowo informacji o: a. stan wodomierza w chwili odczytu, b. stan wodomierza na zaprogramowaną datę odczytu, c. datę i godzinę odczytu z minutami, d. czas działania baterii, e. alarm zatrzymania się wodomierza, f. alarm naruszenia mechanicznego, g. alarm naruszenia magnetycznego, h. wykrywanie wycieków, i. wykrywanie przepływu wstecznego, nad przepływie i pod przepływie. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości w granicach do (+/-) 20%, przy zachowaniu podanych przez oferenta cen jednostkowych. 2. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego winien wziąć pod uwagę parametry jakościowe wody panujące u Zamawiającego. 3. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie wodomierzy i nakładek radiowych w warunkach panujących na sieci wodociągowej u Zamawiającego. Potencjalne koszty związane z wymianą systemu w przypadku jego nie funkcjonowania u Zamawiającego ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy parametry jakościowe wody oraz inne niezbędne informacje do przygotowanie oferty i będące w jego posiadaniu. 5. W wyniku realizacji przedmiotu umowy Zamawiający otrzyma kompletny działający system umożliwiający zdalny odczyt wodomierzy specjalistycznych wymienionych w §1 umowy i zintegrowany z systemem użytkowanym w Spółce tj. z systemem firmy Diehl Meetering sp. z o.o. (IZAR R3,5 System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy) i TpMedia LogicSynergy Sp. z o.o. z Krakowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu powinni uwzględnić: 1. uzyskanie na własny koszt certyfikatów, badań, zatwierdzeń itp. służb i instytucji w zakresie niezbędnym do przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia, 2. warunki i ustalenia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 38421100-3
Dodatkowe kody CPV:32230000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 178213.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Każdy wykonawca musi przedłożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia przed końcem zawartej umowy, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności technicznej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe zrealizowane zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. brutto w tym co najmniej jedną na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24. ust 5 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od- setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisach wykonawczych, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Karty katalogowe proponowanych wyrobów wodomierzy i nakładek radiowych. 2. Zatwierdzenie EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. 3. Dokument DTR wodomierzy i nakładek radiowych. 4. atest PZH na wodomierza posiadające kontakt z wodą pitną.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24. ust 5 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3: 1. pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2. pkt 2)–4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł po- rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw- nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 2 000,00 zł. 2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Nr 65 8868 0004 1000 0000 0084 0001 4. Kserokopię przelewu załącza się do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w kasie Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o., a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do kasy) oraz za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, dołączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 6. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas realizacji reklamacji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, będącym jej integralną częścią. Parafowany projekt umowy należy dołączyć do oferty. 2. Na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia; b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. ustawowa zmiana stawki VAT); c) zaprzestania produkcji oferowanego przedmiotu umowy; d) postępu technicznego; e) wystąpienia siły wyższej. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku nieuzyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.