Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbiórka budynku gospodarczego – hydroforni

Przedmiot:

Rozbiórka budynku gospodarczego – hydroforni

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Lądek Zdrój
Strachocin 42
57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 8141439, fax: 748141451
e-mail: ladek@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stronie Śląskie
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbiórka budynku gospodarczego – hydroforni w Strachocinie 37
2. Przedmiot zamówienia:
Rozbiórki budynku należy dokonać łącznie z fundamentami. Teren należy wyrównać, zasypać ziemią i rozplantować (szczegóły w przedmiarze robót). Do zgłoszenia o zakończeniu robót należy przedłożyć Zamawiającemu dokument poświadczający utylizację materiałów rozbiórkowych: eternit oraz gruz budowlany. Należy również dostarczyć karty przekazania odpadu do profesjonalnej firmy, posiadającej koncesję zajmującej się odbiorem odpadów budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanych prac z tytułu prowadzonych robót.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
3. Termin realizacji zamówienia :
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 20.12.2016 roku.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (cena- 100%).

5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty.
- formularz ofertowy - zał. nr 1,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,
- wzór umowy - zał. nr 3.
6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: Oferta na:
,,Rozbiórka budynku gospodarczego - hydroforni w Strachocinie 37”, ZP/2717-130/16.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2016 roku, do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego, Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika w osobie Daniel Szatan.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wyborze oferty oraz terminie podpisania umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.