Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły

Przedmiot:

Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół w Sicienku
ul. Bydgoska 8
86–014 Sicienko
tel. 52 5870569
e-mail: zssicienko-dyr@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sicienko
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-29 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zespół Szkół w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienku, powiat bydgoski.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 2. Planowany remont kotłowni obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych dwóch kotłów gazowych z palnikiem wentylatorowym na dwa nowe kondensacyjne kotły gazowe, niskotemperaturowe z modulowanym palnikiem niskoemisyjnym o mocy 130 kW każdywraz z niezbędną armaturą(sprzedaż, dostawa, montaż oraz uruchomienie i zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego)oraz z montażem stacji uzdatniania wody.

Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym (dawniej GZ 50).

W zakresie wymiany kotłów niezbędna jest wymiana części armatury, urządzeń oraz rurarzu. W zakresie wymiany przewiduje się demontaż urządzeń do sprzęgła hydraulicznego włącznie.

Z uwagi na zastosowanie kotłów kondensacyjnych należy dostosować układ technologiczny i układ odprowadzenia spalin do kotłów pracujących w obszarze kondensacji.

Nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie wymiennika płytowego o mocy 260 kW.

 

Szczegółowy opis stanu istniejącego w kotłowni oraz stanu projektowanego wraz z niezbędnymi rysunkami i schematami zawarty jest w opracowaniu pn. „Projekt budowlany remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w zakresie prowadzonych robót.

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczne, wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaleniami odnośnych norm.

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podstawowych urządzeń, armatury i materiałów tożsamych lub równoważnych co do jakości do przyjętych dla potrzeb projektu budowlanego. W przypadku zastosowania urządzeń, armatury i materiałów równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w swojej ofercie w sposób nie budzący wątpliwości, że proponowane urządzenie jest równoważne w stosunku do projektowanego.

Zamawiający, celem ułatwienia przygotowania oferty (pomocniczo) jako załącznik nr 7 do zapytania ofertowego załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej oraz nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

 3. Termin realizacji zamówienia do 16 grudnia 2016r.

 4. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 5. Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym budynku Szkoły, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie powodowały one znacznych przerw w ogrzewaniu budynku oraz uszkodzeń w pomieszczeniach oraz nie wymagały wprowadzania przerw w normalnym funkcjonowaniu szkoły. Zamawiający zaleca, aby wykonywanie robót szczególnie uciążliwych, głośnych należy wykonywać po godzinach pracy szkoły lub w weekendy.

 6. Na całość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca udzieli 3 – letnią gwarancję licząc od datyodbioru końcowego całego zamówienia.

 7. Wykonawca będzieodpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmiza

wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynnościodbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji. Odpowiedzialność ta wygasa po upływie 3 lat od daty odbioru końcowego.

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, lub najkorzystniejsza oferta przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć obecnie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zakres prac może ulec ograniczeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 1. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia po zrealizowaniu całego zamówienia i

podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze wciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcom możliwość dokonania wizji lokalnej wkotłowni. W tym celu każdy zainteresowany zobowiązany jest do uzgodnienia terminu wizji z Zamawiającym.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

 

 1. nie podlegają wykluczeniu

W celu potwierdza warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywaniaokreślonejdziałalności lub czynnościZamawiający żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W celu potwierdza warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 1. zdolności technicznej lub zawodowej

 Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeńoraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osoby wskazanej do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.Informację należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. wykazu robót budowlanych (co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na: wykonaniu kotłowni lub modernizacji istniejącej kotłowni zasilanej gazem ziemnym o mocy min 150 kW.) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokument.Informację - wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia robót budowlanych należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty :

a) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena na całość zamówienia.

b) Oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim i w sposób trwały spięta.

c) Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo i być zgodnez przepisami Kodeksu Cywilnego.

d) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę /-y/ podpisującą /-e/ ofertę.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty.

e) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.W druku oferty nie należy wprowadzać żadnych zmian.

f)W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika doreprezentowania.

g) Do oferty mają być załączone dokumenty wymienione w części II niniejszego zapytania (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralnączęść i powinny być czytelnie oznaczone i ponumerowane).Wymagane dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę .

h)Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem :

„ Remont kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Sicienku”

 1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,

niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienie.

 1. Ofertę cenową na załączonym druku należy złożyć na adres: Zespół Szkół w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko (sekretariat szkoły) w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2016r. do godz. 900, osobiście lub pocztą.

W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

 1. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli takie oferty.

 2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Podane w Ofercie ceny są niezmienne i dotyczyć będąrealizacji całości zadania.

 2. Po wyborze Wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa zgodnie z załączonym wzorem.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.