Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Montaż kotła gazowego kondensacyjnego w pom. kotłowni

Przedmiot:

Montaż kotła gazowego kondensacyjnego w pom. kotłowni

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice

Osoba do kontaktu:
Piotr Bartel, tel. 33/ 873 18 11 wewn. 219
e-mail: pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest montaż kotła gazowego kondensacyjnego w pom. kotłowni przynależnej do lokalu usługowego przy ul. Lwowskiej 39 w Wadowicach.

  2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

 • przebicie otworów w ścianie zewnętrznej pod instalacje gazową oraz izolowaną rurę koncentryczną powietrzno-spalinową wraz z zaprawieniem otworów,

 • montaż: kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego,

 • podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji c.o. w budynku,

 • podłączenie istniejącego regulatora pokojowego,

 • podłączenie kotła gazowego do istniejącego przyłącza gazu wraz z montażem gazomierza zgodnie z projektem;

 • próby szczelności instalacji gazowej wraz z rozruchem kotła gazowego.

  1. Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, nw. przedmiaru robót oraz oględzin przedmiotu zamówienia (zalecane przed wykonaniem kosztorysu ofertowego):

Nr. Poz.

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

1

KNNR-W 3 0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

cm

50

2

KNNR-W 3 0408/09

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm zwiększenia średnicy otworu (Krotność= 6)

cm

50

3

KNNR 4 0432/01

Montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego c.o. kondensacyjnego, wiszącego min. 24kw Vaillant lub równoważny, jednofunkcyjnego wraz z łącznikami, zaworami i rurami z PCV odprowadzającymi skropliny

kpl

1

4

KNR-W 2-15 0304/02

Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12

5

KNR 7-08 0102/04

Podłączenie istniejącego sterownika (regulator pokojowy) z kotłem gazowym kondensacyjnym

układ

1

6

KNR-W 2-15 0208/02

Analogia: Montaż koncentrycznego poziomego układu odprowadzenia spalin i poboru powietrza z zewnątrz budynku ze stali szlachetnej (rura 80/125) - systemowe rozwiązanie dla kotłów kondensacyjnych Vaillant lub równoważnych

kpl

1

7

Kalkulacja indywidualna

Podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji c.o. w budynku w sposób umożliwiający przełączenie dwóch systemów grzewczych (naprzemiennie): nowy kocioł kondensacyjny z istniejącym kotłem na paliwo stałe w kotłowni wraz z wbudowaniem płytowego wymiennika ciepła jak w projekcie

kpl

1

8

KNR-W 2-15 0312/02

Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm

szt

4

9

KNR-W 2-15 0313/02

Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych o średnicy 20mm

szt

2

10

KNR 2-15 0310/02

Analogia: Reduktor ciśnieniowy mix -10

szt

1

11

KNR 2-15 0310/02

Analogia: Filtr siatkowy do gazu średnicy 20mm

szt

1

12

KNR-W 2-15 0308/02

Wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25mm

kpl

1

13

KNR 2-15 0310/02

Montaż gazomierza miechowego G-4

szt

1

14

KNR-W 2-15 0307/04

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych

m

12

15

Kalkulacja indywidualna

Rozruch kotła kondensacyjnego przez osobę uprawnioną do serwisowania danego typu kotła zgodnie z warunkami producenta

kpl

1

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zmawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do
10 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności kierownika robót sanitarnych.

  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Oferent może złożyć jedną ofertę.

  2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.

  3. Do oferty należy załączyć:

  1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

  2. kosztorys uproszczony sporządzony na załączniku nr 2 do formularza oferty,

  3. kserokopię uprawnień kierownika robót sanitarnych (gazowych) wraz z aktualną izbą zawodową.

  1. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.

  2. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28 listopada 2016r.:

 • pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7,

 • elektronicznie na adres e-mail: pbartel@wadowice.pl

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena 100%

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1- 3.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 – tekst jednolity),

  2. Inwestycja jest prowadzona na podstawie Decyzji nr 50/2016 z dnia 12.02.2016r. na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. W związku z powyższym Wykonawca
   w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem budowy.

  3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.

  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

  6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

  7. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;

  • pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;

  • faksem na numer (33) 873-18-15;

  • w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl

  1. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
   o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

  5. Dodatkowych informacji udziela: Piotr Bartel, tel. 33/ 873 18 11 wewn. 219 lub e-mail: pbartel@wadowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.