Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont węzła sanitarnego na parterze i I piętrze budynku biurowego

Przedmiot:

Remont węzła sanitarnego na parterze i I piętrze budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 22b
46-200 Kluczbork

Osoba do kontaktu:
Sabina Czechowska, tel. 77 447 40 12
e-mail: opkl@praca.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kluczbork
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zwraca się z prośbą o złożenie ofert w postępowaniu
o udzielenie zmówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 tys. Euro na podstawie art.4
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z
późń.zm.)
na wykonanie usługi :
ETAP I :
„Remont węzła sanitarnego na parterze budynku biurowego – siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
w Kluczborku”.
ETAP II :
„Remont węzła sanitarnego na I piętrze budynku biurowego – siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
w Kluczborku”.

II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Wykonawca będzie się porozumiewał z Zamawiającym oraz przekazywał oświadczenia lub dokumenty
w następujący sposób:
1. pisemnie : na adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22
b, 46 - 200 Kluczborku,
2. faksem : na nr 77 418 77 88,
3. drogą elektroniczną : na adres e-mail opkl@praca.gov.pl
Osoba do kontaktu: Sabina Czechowska Tel. 77 447 49 12.
POWIATOWY URZĄD PRACY
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22B
Tel. 447 13 35, fax. 418 77 88
e-mail: opkl@praca.gov.pl
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest remont węzła sanitarnego na
parterze oraz na I piętrze budynku biurowego siedziby Zamawiającego , zgodnie z załączonym do
zapytania ofertowego przedmiarem robót.
2. Remont łazienek nie może być jednocześnie wykonywany na parterze i piętrze ze względu ma
korzystanie z toalety zarówno przez pracowników, jak i bezrobotnych.
3. Po zakończeniu jednego z etapu prac (tzn. łazienek na parterze lub piętrze) zostanie wypłacone
wynagrodzenie (I transza) za wykonanie jednego z etapów. Po wykonaniu drugiego etapu zamówienia
zostanie wypłacona II transza wynagrodzenia.
4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z Przedmiarem.
5. Wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót muszą być zgodne z Art. 5 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2016 , poz. 1570
6. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 roku ( Dz.U. z 2003, nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy,
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
8. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia, jak też za skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora Nadzoru.
11. Wszystkie elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu będą podlegać
zasadom odbioru robót zanikających.
12. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania w/w zakresu prac.
13.Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy wywieźć i odzyskać lub
unieszkodliwić.
14.Prace związane z remontem łazienek wykonywane będą od poniedziałku do piątku (z
możliwością pracy w sobotę).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIENIA
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do CEIDG lub aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
2. Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji, co najmniej 3 robót budowlanych z obszaru zlecanego
w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia oferty.
3. Potencjał techniczny:
Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania w/w zakresu prac.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca dysponować będzie pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
w zakresie wykonywania robot budowlanych o wskazanej tematyce.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca składa stosowne oświadczenie w treści
Formularza oferty. Oferta Wykonawcy, która nie wykaże spełniania wszystkich w/w wymagań nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY I ICH WAGA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego kryterium:
cena brutto – waga kryterium: 100%.

         Cof.n.
Cn = --------------- x 100
         C of.b
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
C of.n. – cena brutto oferty najniższej
C of.b. – cena brutto oferty badanej
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych netto oraz brutto cyfrowo oraz
słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać wszystkie wymagania
niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny.
6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych
do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dołączonych dokumentów, to do
oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz z przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszelkie informacje
oraz dane w nich zawarte.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku kserokopii należy opatrzyć je
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisany w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
9. Oferty, które nie będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie będą zawierały wszystkich
załączników oraz ich treść nie będzie odpowiadała wymaganiom zawartym w niniejszym
piśmie zostaną odrzucone.
10. Ofertę należy przygotować zgodnie z przedmiarem robót, tzn. osobno dla łazienek na parterze
i osobno dla łazienek na I piętrze. Ze względu na ograniczony budżet, po otwarciu ofert zostanie
podjęta decyzja czy remont będzie obejmował zarówno parter i I piętro czy też jedno z wymienionych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia remontu węzła sanitarnego na parterze i na I piętrze przez Wykonawcę
do dnia 27 grudnia 2016r.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej:
- bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22b,
pok. Nr 1 (sekretariat),
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
- przesłać na adres: ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.11.2016 r. do godziny 11.00
3. Terminem wiążącym jest data wpływu dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
a nie data nadania w placówce pocztowej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie podpisania umowy.
7. Osoba do kontaktu: Sabina Czechowska – telefon 77 447 40 12 , e-mail : opkl@praca.gov.pl
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy:
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- nie uzupełnili brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego,
- nie złożyli wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
X. RODZAJ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Projekt umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Przedmiar robót - „Remont węzła sanitarnego na parterze budynku biurowego – siedziby Powiatowego
Urzędu Pracy w Kluczborku” (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
4. Przedmiar robót - „Remont węzła sanitarnego na I piętrze budynku biurowego – siedziby Powiatowego
Urzędu Pracy w Kluczborku” (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.