Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont drogi gminnej

Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2016-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga

Osoba do kontaktu:
Wiesław Sopel, tel. 016 642 31 42 - wew. 20
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kańczuga
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-28 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.:
Remont drogi gminnej Nr G 110720 R – ul. Kochanowskiego w Kańczudze dz. nr ewid. 1633 w km 0+000 – 0+120
(postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro)
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz wskazanie nazwy zadania - „Remont drogi gminnej Nr G
110720 R – ul. Kochanowskiego w Kańczudze dz. nr ewid. 1633 w km
0+000 – 0+120”
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polski, czytelnie,
- ma obejmować całość zamówienia
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Nr G110720 R –
ul. Kochanowskiego w Kańczudze, dz. nr ewid. 1633 w km 0+000 – 0+120
Zadanie dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych udzielonych dotacją przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Urzędu Województwa Podkarpackiego
Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku -
przedmiar robót.
robota budowlana

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
14 dni od daty podpisania umowy
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował
kryterium:
Cena - 100%
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) Kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru
c) Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
d) Parafowany wzór umowy
e) Określenie podwykonawstwa
6. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Wynagrodzenie kosztorysowe

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2
W celu uniknięcia odrzucenia oferty uznanej jako oferta wariantowa, zaleca się
aby kosztorys ofertowy był przygotowywany na formularzu załączonym
zaproszenia.
Obliczając cenę oferty w oparciu o wzór kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2)
należy zachować następujące założenia:
1. Wartość poszczególnej pozycji kosztorysowej liczona jest jako iloczyn ilości
j.m. w danej pozycji kosztorysowej i ceny jednostkowej podanej przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysowej.
2. Ceny jednostkowe należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb opisanymi poniżej.
3. Wartość kosztorysu ofertowego to suma wartości wszystkich pozycji
kosztorysowych liczonych zgodnie z pkt. 1.
4. Do tak obliczonej wartości należy dodać podatek VAT
5. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi
przepisami
6. Do formularza oferty należy wpisać kwotę brutto z kosztorysu ofertowego
7. W związku z przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawca
zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji kosztorysowych z przedmiaru
robót.
8. W przypadku wystąpienia „krotności” w pozycja kosztorysowych, wykonawca
przy podawaniu wartości jednostkowych dla danych pozycji podaje wartości
jednostkowe uwzględniające już „krotność”,
9. Wykonawca sporządzający własny kosztorys w oparciu o przedmiar robót
zobowiązany jest wykonać go wersji uproszczonej. Kalkulacja uproszczona
polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych,
jako sumy iloczynów odpowiednio ustalonych jednostek przedmiarowych
i cen jednostkowych - według formuły:
Ck = SUMA (L * Cj) + Pv
gdzie:
Ck - cena kosztorysowa
L - ilość jednostek przedmiarowych
Cj - ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych
Pv – podatek VAT
10. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również koszty wykonania robót
tymczasowych tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót
a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach, ale nie są
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót oraz koszty
prac towarzyszących takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,
utrzymanie zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych
robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające
z umowy, której wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
11. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła,
podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego
na dzień wszczęcia postępowania.
3
12. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane
z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
13. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, Z) muszą być takie
same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży
robót
14. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem
rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty
15. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
16. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
17. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez
wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
18. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
dokonywane będą w złotych polskich.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenowa należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2016 godzina 11:00
w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy
Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga – pokój nr 13 sekretariat
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed terminem upływu jej składania
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów Wykonawcami są:
Sprawy proceduralne: Pan Wiesław Sopel – 016 642 31 42 - wew. 20
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji i oświadczeń
także za pośrednictwem faksu i poczty internetowej.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru propozycji zamawiający poinformuje wszystkich,
którzy złożyli swoje propozycje w odpowiedzi na skierowane zaproszenie,
o dokonanym wyborze.
Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony
odrębnym pismem, faksem lub telefonicznie

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.