Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2017

Przedmiot:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2017

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1
38-400, Krosno
telefon - 134 375 781
faks - 134 375 715
www.powiat.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2017
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone zostało na 9 części, tj.: Część 1: Rejon Dukla/Miejsce Piastowe Część 2: Rejon Chorkówka/Dukla Część 3: Rejon Chorkówka Część 4: Rejon Miejsce Piastowe Część 5: Rejon Iwonicz Część 6: Rejon Dukla Część 7: Rejon Wojaszówka Część 8: Rejon Jaśliska Część 9: Załadunek posypywarek na placu składowym w m. Zboiska. 1. Zakres świadczenia usług obejmuje: - Odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg na zadaniu objętym umową (z zastrzeżeniem pkt 8) wg obowiązujących standardów. - Zwalczanie śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu objętym umową. - Ręczne rozsypywanie materiałów na kratach wsypowych piaskarek podczas załadunku jest w zakresie Wykonawcy. - Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki, na części Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 odbywał się będzie na placu składowym w miejscowości Zboiska. Wykonawca winien podstawić do załadunku własny sprzęt (dotyczy części 9 – Załadunek posypywarek …). Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki, na części Nr 7, 8 odbywał się będzie na placu składowym Wykonawcy, realizującego zadanie na danej Części zamówienia. W związku z tym, do ceny ofertowej, Wykonawcy w/w Części zamówienia, winni doliczyć koszt załadunku.W przypadku części nr 7, 8 przy ocenie II kryterium pod uwagę brana będzie ładowność posypywarki. 2. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości, na wszystkie części zamówienia, zapewni Zamawiający. Transport materiałów uszorstniajacych z placu składowego w m. Zboiska na place składowe, zlokalizowane odpowiednio na terenie Rejonów: Wojaszówka, Jaśliska i Puławy,zapewni Wykonawca. 3. Place składowe do prowadzenia akcji zimowej znajdowały się będą w czterech punktach, tj.: jeden - w miejscowości Zboiska (obejmuje części Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz trzy place składowe na terenie danego Rejonu, odpowiednio na daną część zamówienia (dotyczy części Nr 7, 8). 4. Wykonawca winien zapewnić stałą łączność pomiędzy Dyżurnym Zimowego Utrzymania Dróg a pozostałymi osobami biorącymi udział w akcji zimowej (m. in. z kierowcami i operatorami sprzętu). 5. Akcją zimową kieruje Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo Mostowego w Dukli. 6.Wykonawca, w czasie obowiązywania umowy, zobowiązany jest do świadczenia usług na polecenie Dyżurnego, o każdej porze w ciągu doby i w każdy dzień tygodnia. 7. Zamawiający decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu terminu prowadzenia akcji zimowej. 8. W sytuacjach, spowodowanych ciężkimi warunkami zimowymi lub niewystarczającą ilością sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nieujęte umową. Wynagrodzenie za świadczenie usług na drogach nieobjętych umową odbywać się będzie wg takich samych stawek, jak na drogach objętych umową. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia gotowości sprzętu przed rozpoczęciem akcji zimowej. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych w SIWZ lub jest nie sprawny technicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania z Oferentem umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 10. Na okres trwania umowy Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty aktualne na dzień złożenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj.: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; należy wykazać zrealizowanie co najmniej 1 zadania (usługi) w zakresie przedmiotu zamówienia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ Przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagana ilość osób uzależniona jest od danej części zamówienia, w tym celu należy wypełnić Załącznik nr 6 do SIWZ. 3)Wykaz narzędzi (sprzętu) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wymagana ilość sprzętu uzależniona jest od danej części zamówienia, w tym celu należy wypełnić Załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; należy wykazać zrealizowanie co najmniej 1 zadania (usługi) w zakresie przedmiotu zamówienia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ Przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagana ilość osób uzależniona jest od danej części zamówienia, w tym celu należy wypełnić Załącznik nr 6 do SIWZ. 3)Wykaz narzędzi (sprzętu) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wymagana ilość sprzętu uzależniona jest od danej części zamówienia, w tym celu należy wypełnić Załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, jeżeli: a) zajdą okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie – odpowiednio do poszczególnych części zamówienia, b) w przypadkach innych niż określone w pkt a), a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie – odpowiednio do poszczególnych części zamówienia . 2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Wykonawca realizuje usługi objęte umową, niezgodnie z zapisami w niej zawartymi, b) Wykonawca, co najmniej dwa razy, nienależycie wykonał przedmiot zamówienia. 4. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego. 5. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na panujące warunki atmosferyczne. 6. Zamawiający może w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy realizację umowy w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi w okresie zimowym innemu podmiotowi. .Wszelkie zmiany i uzupełniania treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności. 8.Do umowy nie mogą być wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty powinny być sporządzane w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Rejon Dukla/Miejsce Piastowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Dojazd / Zboiska – Łężany (K9), - 8,8 km Praca / ►Droga Nr 1974R odcinek: Łężany – Krosno (granica) ◄ Łężany ►Droga Nr 1974R odcinek: Targowiska – do dr. Nr 2004R ►droga Nr 2004R Stacja Targowiska – Targowiska do dr. K9 ◄do dr. Nr 1974R ►droga Nr 1974R odcinek: Targowiska – Wróblik Królewski do dr. Nr 2008R◄ Łężany do K9 Zjazd / ◄ droga K9, Łężany – ODM Dukla Długość trasy – 40,0km Trasa 2: Dojazd /dr. K9 Zboiska – Trzciana Praca / ►droga Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska ◄Trzciana do dr.K9 Dojazd / dr. K9 – Tylawa ►droga Nr 1997R Tylawa – Zyndranowa ◄Tylawa do dr. K9 Zjazd / dr. K9 – Dukla ODM Długość trasy – 40,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 281 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Rejon Chorkówka/Dukla
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: ►Droga Nr 1956R odcinek: Zboiska – Zręcin – Świerzowa Polska ◄ Zręcin ►Droga Nr 1850R odcinek: Zręcin – Żeglce do dr. Nr 1953R ◄ Zręcin ◄Droga Nr 1956R. Zręcin – Zboiska Długość trasy – 31,0km Trasa 2: Dojazd / Zboiska – Wietrzno, Praca / ►droga Nr 1992R odcinek: Wietrzno – Kobylany, ►droga Nr 1896R odcinek: Kobylany – Sulistrowa ◄ Kobylany ► droga Nr 1896R odcinek: Kobylany – Chorkówka do dr.1953R, ►droga Nr 1953R Chorkówka – Żeglce, ►droga Nr 1850R odcinek: Żeglce – Kopytowa – Łubno ◄ Kopytowa – Żeglce – Chorkówka – Kobylany – Wietrzno Zjazd/Wietrzno– ODM Dukla Długość trasy – 48,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu - 385 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Rejon Chorkówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Dojazd / Zboiska – Bóbrka Praca / ►droga Nr 1955R odcinek: Bóbrka od dr. 1956R – Bóbrka do Kościoła ◄do dr. Nr 1954R ►droga Nr 1954R odcinek: Bóbrka – Chorkówka, ►droga Nr 1896R odcinek: Chorkówka – Zręcin do dr. Nr 1956R ◄ do dr. Nr.1953R ►droga Nr 1953R do dr. Nr 1898R ►droga Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Poraj ◄ do dr. Nr 1950R ►droga Nr 1950R Faliszówka –Kopytowa ◄do dr. Nr 1898R ◄droga Nr 1898R Faliszówka – Chorkówka do dr. Nr 1953R ◄droga Nr 1953R do dr. Nr 1896R ◄droga Nr 1896R do dr. Nr 1954R ◄droga Nr 1954R Chorkówka – Bóbrka do dr. Nr 1955R ◄droga Nr 1955R Bóbrka – Bóbrka do dr. Nr 1956R Zjazd / Bóbrka - Zboiska – ODM Dukla Długość trasy – 53,0km Trasa 2: Dojazd / dr. Nr 1956R Zboiska – do dr. Nr 1955R Praca / ►droga Nr 1955R Niżna Łąka – Bóbrka (naw. bitumiczna) ◄do dr. Nr 1956R Dojazd / dr. Nr 1956R do dr. Nr 1957R Praca / ►Nr 1957R Machnówka przez wieś ◄do dr. 1956R Zjazd / dr. 1956R – Dukla ODM Długość trasy – 26,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 339 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Rejon Miejsce Piastowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Dojazd / dr. K9 – Rogi Praca / ►droga Nr 1976R odcinek Rogi – Wrocanka do dr. Nr 1975R ►droga Nr 1975R odcinek Wrocanka – do Kościoła ◄do dr. Nr 1976R ►droga Nr 1975R odcinek Wrocanka – Miejsce Piastowe do dr. K9 ◄ Wrocanka ►droga Nr 1976R odcinek Wrocanka – Głowienka – Krosno ◄do dr. K9 Zjazd / droga K9 do ODM Dukla Długość trasy – 38,0km Trasa 2: Dojazd / dr. K9 – Równe Praca / ►droga Nr 2003R Równe – Równe Kopalnia do dr. Nr 1956R ◄do dr. Nr 1975R ► droga Nr 1975R odcinek Równe – Wrocanka do dr. Nr 1976R Dojazd / droga Nr 1976R Wrocanka – Głowienka do dr. Nr 1959R Praca / ►droga Nr 1959R Głowienka – Szczepańcowa ►droga Nr 1958R odcinek Szczepańcowa – ujęcie wody ◄do dr. 1959R ►droga Nr 1958R Szczepańcowa – Świerzowa Polska ◄ do ODM Dukla Długość trasy – 49,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 364 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Rejon Iwonicz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Dojazd / dr. K9 – Rogi Praca / ►droga Nr 1976R Rogi – Iwonicz ►droga Nr 2002R odcinek Iwonicz – do dr. K9 ◄do dr. Nr 1976R ►droga Nr 2002R odcinek Iwonicz – Iwonicz Zdrój ◄ do dr. Nr 1976R ◄droga Nr 1976R odcinek Iwonicz – Rogi do dr. K9 Zjazd / dr. K9 do ODM Dukla Długość trasy – 34,0km Trasa 2: Dojazd / dr. K9 – Równe Praca / ►droga Nr 2000R Równe – Lubatówka ►droga Nr 2001R Lubatówka – Rogi ◄ Lubatówka – Lubatowa ◄droga Nr 2001R – droga Nr 2000R o dr. K9 Zjazd / dr. K9 do ODM Dukla Długość trasy – 39,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 364 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Rejon Dukla
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Praca / ►droga Nr 1999R Dukla – Jasionka ◄Dukla ►droga Nr 1994R Dukla – Teodorówka ◄Dukla Dojazd / dr. woj. Dukla – Głojsce ►droga Nr 1993R Głojsce – Draganowa – Sulistrowa ◄ Głojsce do dr. woj. Zjazd / dr. woj. Głojsce – Dukla ODM Długość trasy – 48,0km Trasa 2: Dojazd / dr. woj. Dukla – Iwla Praca / ►droga Nr 1911R Iwla – Ropianka ►droga Nr 1995R Ropianka – Olchowiec ◄Ropianka ◄droga Nr 1911R Ropianka – Chyrowa do dr. Nr 1996R ►droga Nr 1996R Chyrowa – Mszana – Tylawa ◄Chyrowa do dr. Nr 1911R ◄droga Nr 1911R Chyrowa – Iwla do dr. woj. Zjazd / dr. woj. – Dukla ODM Długość trasy – 48,0km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 446 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Rejon Wojaszówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje trasy: Trasa 1: Praca / ►droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń od dr. Nr. 1941R w m. Łączki Jagiellońskie ► do dr. Nr 1944R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka ► droga Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka do dr. woj. Nr 990 ◄ powrót do drogi Nr 1924R ► droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń do dr. 1960R Krosno – Odrzykoń ►droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do dr. Woj. Nr 990 ◄ droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do końca ◄droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do dr. Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń ◄ droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń do dr. Nr 1940R ► droga 1940R odcinek Bratkówka – Rzepnik ( do końca naw. bitumicznej ) ◄ powrót do dr. 1924R ► droga 1924R odcinek Bratkówka – Łączki Jagiellońskie do dr. 1941R ( koniec trasy) Długość trasy – 27,00km Trasa 2: Praca / ► droga Nr 1924R odcinek: Łęki Strzyżowskie od granicy z powiatem Strzyż do dr. 1940R ►droga Nr 1940R odcinek Łęki Strzyżowskie – Przybówka do dr. woj. 990 ◄do dr. Nr 1924 ►droga Nr 1924R odcinek Łęki Strzyżowskie – Łączki Jagiellońskie – do dr. Nr 1941R ►droga Nr 1941R Łączki Jagiellońskie – Wojaszówka do dr. woj. 990 ◄do dr. Nr 1924R ►droga Nr 1924R odcinek Łączki Jagiellońskie – Łęki Strzyżowskie do dr. Nr 1940R ► droga Nr 1940R odcinek Łęki Strzyżowskie – Rzepnik ( do końca naw. bitumicznej )◄ do dr. 1924R ► DROGA 1924R do granicy z powiatem strzyżowskim (koniec trasy) Długość trasy – 35,00km Trasa 3: Droga Nr 1961R Odrzykoń – Sporne 2,414km Droga Nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna 3,460km Długość trasy – 5,874km Trasa 4: Praca / ►droga Nr 1844R odcinek Przybówka – Niepla (do gr. powiatów) ◄do Przybówka do dr. woj. 990 ►droga Nr 1845R odcinek Przybówka – Chrząstówka (do końca naw. bit) ►droga Nr 1942R Chrząstówka – Bajdy (do dr. Nr 1943R) ►droga Nr 1943R odcinek Bajdy – do dr. woj. 990◄do drogi Nr 1942R►droga 1943R odcinek Bajdy – Jaszczew (do dr. K28) ◄do dr. Nr 1944R ►droga 1944R odcinek Jaszczew – Ustrobna (do dr. woj. 990) ◄ do dr. Nr 1943R ◄droga Nr1943R do dr Nr 1942R ◄ droga Nr 1942R do dr. Nr 1845R ◄ droga Nr 1845Rdo dr woj. 990.(koniec trasy nr 3) Długość trasy – 30,470 km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 622 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Rejon Jaśliska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje drogi: 1. Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa na odcinku Posada Jaśliska – Jaśliska – Lipowiec, 2. Nr 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna Długość trasy – 14,5km Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 204 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Załadunek posypywarek na placu składowym w m. Zboiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dotyczy załadunku posypywarek (na części zamówienia od 1 do 6) na placu składowym Zamawiającego zlokalizowanym w m. Zboiska. Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu – 270 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Ładowność posypywarki/ładowarki/koparko-ładowarki 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.