Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zakliczyn
Rynek 32
32-840, Zakliczyn
telefon - 146 326 460
faks - 146 326 455
www.zakliczyn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakliczyn
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:I – Część: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska 600 złII – Część: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice 500 zł2. Wykonawca wnosi wadium:- w pieniądzu na konto zamawiającego przelewem (numer konta Bank
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018 części I; II”
Numer referencyjny: UM-III.271.ZP.21.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy dla części I; II” Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: 1). Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości 2). Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać środkami szorstkimi. 3). Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich 4). Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.: A. Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa; B. Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 16 % (ilość soli w mieszane) C. Do uszorstnienia ubitego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą, Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego. 5). Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości. 6). Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznika nr 7 7). Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa /Przewodniczącego Rady Miasta danej miejscowości lub osobę upoważnioną przez Burmistrza, nie później niż 7 dni od dnia wykonania usługi. 8). Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek za kilometr odśnieżania i posypywania zgodnie z przedłożoną ofertą. 9). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania. 10). Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa -Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 11) Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych części na jeden sezon: I – Część: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska – przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania – 375 km usuwanie oblodzeń – 190 km II – Część: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice – przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania – 260 km usuwanie oblodzeń – 130 km 2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3 3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 r. 4. Informacje o możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dla wybranych przez siebie części zamówienia Wykonawca złoży osobne oferty dla każdej z tych części. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. Wartość zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone, gdy pojawia się potrzeby oraz dodatkowe środki na realizację usługi (powtórzenie tych samych usług w kolejnym okresie, zwiększenie liczby przejazdów w przypadku wystąpienia obfitych i częstych opadów śniegu, dodanie nowych dróg podlegających odśnieżaniu).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90611000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum 1 ciągnik kołowy lub inny sprzęt dla każdej z części wyposażony w pług do odśnieżania oraz rozrzutnik do usuwania oblodzeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca ( Wzór załącznik nr 5) wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego ciągnika, lub innego sprzętu, którym zamierza wykonać usługę lub kserokopię dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: I – Część: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska 600 zł II – Część: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice 500 zł 2. Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu na konto zamawiającego przelewem (numer konta Bank Ochrony Środowiska O/Tarnów nr rachunku 60 1540 1203 2053 4270 3855 0011) lub w jednej z poniższych form: - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Poręczenia/ gwarancja nie może wygasać przed końcem związania z ofertą. 6. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancji w treści dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Zwrot i zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT; 2) na wniosek Wykonawcy waloryzację umownego wynagrodzenia o wskaźnik wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 3) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z - wystąpieniem okoliczności formalnych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a powodujących konieczność wydłużenia czasu realizacji zadnia, - wystąpienie potrzeby wykonania większej ilości km wykonywanych usług wynikających z warunków atmosferycznych. 2. W ciągu 10 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania, do czego wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. 3. Zamawiający przyzna takie przedłużenie terminu wykonania jakie może być uzasadnione, albo powiadomi wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy dla części I; II” Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: 1). Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości 2). Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać środkami szorstkimi. 3). Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich 4). Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.: A. Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa; B. Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 16 % (ilość soli w mieszane) C. Do uszorstnienia ubitego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą, Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego. 5). Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości. 6). Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznika nr 7 7). Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa /Przewodniczącego Rady Miasta danej miejscowości lub osobę upoważnioną przez Burmistrza, nie później niż 7 dni od dnia wykonania usługi. 8). Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek za kilometr odśnieżania i posypywania zgodnie z przedłożoną ofertą. 9). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania. 10). Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa -Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy dla części I; II” Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: 1). Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości 2). Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać środkami szorstkimi. 3). Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich 4). Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.: A. Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa; B. Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 16 % (ilość soli w mieszane) C. Do uszorstnienia ubitego śniegu: 1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 2. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą, Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego. 5). Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości. 6). Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznika nr 7 7). Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa /Przewodniczącego Rady Miasta danej miejscowości lub osobę upoważnioną przez Burmistrza, nie później niż 7 dni od dnia wykonania usługi. 8). Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek za kilometr odśnieżania i posypywania zgodnie z przedłożoną ofertą. 9). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania. 10). Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa -Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.