Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji drzew

Przedmiot:

Usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji drzew

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. T. Kościuszki 13
34-500, Zakopane
telefon - 182 020 448
faks - 182 020 448
www.zakopane.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości dla Zadania 1 – 2 200,00 zł ( słownie ;dwa tysiące dwieście złotych)dla Zadania 2 - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku
Termin składania ofert: 2016-11-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji drzew na terenie miasta Zakopane
Numer referencyjny: BZP.271.63.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na : Zadanie 1: 1)Usunięciu drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.1.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji: a) 41 szt. drzew wraz z usunięciem pni, b) 31 szt. drzew równo z poziomem terenu, c) 29,6 m2 pow. krzewów wraz z usunięciem karpy korzeniowej. 2)Wykonaniu pielęgnacji drzew, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.3.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.4.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji: a) 69 szt. drzew, b) 15 poz. drzew (w tym 36 szt. drzew i 215 mb. koron drzew) w ramach skrajni drogowej. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do : 1) usunięcia pni drzew wraz z nabiegami korzeniowymi i pow. krzewów wraz z usunięciem karpy korzeniowej poprzez frezowanie do głębokości określonej w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.) do wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji, 2) ścięcia pni drzew równo z poziomem terenu, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.) do wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3) usunięcia powstałych odpadów i trocin oraz wyrównania terenu (w tym zniwelowanie terenu zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.)), poprzez zasypanie dołów po wyfrezowanych pniach drzew i usuniętych karpach korzeniowych krzewów ziemią urodzajną, 4) przygotowania pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazanego w załączniku nr 4 (tabela nr 4.1) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, do ponownych pomiarów przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, 5) zagospodarowania we własnym zakresie pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego w dniu prowadzenia robót, po sporządzeniu protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, 6) przygotowania pozyskanego drewna z terenów leśnych przy ul. Bulwary Słowackiego i ul. Szymanowskiego do ocechowania przez leśniczego, 7) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów tj. drewna opałowego, trocin oraz tzw. gałęziówki (w tym drewna opałowego pozyskanego z terenu leśnego po ocechowaniu przez leśniczego) w dniu prowadzenia robót. W ramach pielęgnacji drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania, zgodnie z zasadami chirurgii drzew, cięć pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, cięcia prześwietlające i cięcia formujące) tj. usunięcia gałęzi i konarów: obumarłych, nadłamanych, krzyżujących się, nadmiernie zagęszczających koronę lub usunięcia gałęzi i konarów w celu nadania kształtu korony drzewa oraz cięć technicznych tj. usunięcie lub skrócenie gałęzi i konarów wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi: a) 69 szt. drzew, b) 15 poz. drzew (w tym 36 szt. drzew i 215 mb. koron drzew) w ramach skrajni drogowej na terenie miasta Zakopane, 2) wykonania wzmocnienia mechanicznego konarów w obrębie korony 1 szt. drzewa przy ul. Kamieniec poprzez założenie dynamicznego systemu elastycznego wiązania linowego typu Cobra Plus 2t lub równorzędnego zgodnie z zasadami chirurgii drzew, 3) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów w dniu prowadzenia robót. UWAGA!!! Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji umowy, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmian.) jako załącznik do faktury. Drewno wycenione w załączniku nr 4 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, podlega ponownemu sprawdzeniu poprzez wykonanie pomiarów dłużyc i kłód po ścięciu drzew oraz wycenę pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Ostatecznie pozyskane drewno dłużycowe i użytkowe staje się własnością Wykonawcy z chwilą sporządzenia protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane. Kwota wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie usługi będzie pomniejszona o ostateczną wartość pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazaną w fakturze wystawionej przez Zamawiającego. Zadanie 2 : 1)Usunięciu drzew wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji: a) 13 szt. drzew z pozostawieniem 25% masy drzewa na gruncie (z pozostawieniem pnia na wys. ok. 3-4m/2-3m od poziomu ziemi) z obszaru pomnika przyrody, b) 2 szt. drzew wraz z usunięciem pni z terenu wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego, c) 24 szt. drzew równo z poziomem terenu z terenu wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. 2) Wykonaniu prac pielęgnacyjno – konserwatorskich 33 szt. drzew pomnikowych, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.4.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.4.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. W ramach usunięcia drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) usunięcia pni drzew wraz z nabiegami korzeniowymi poprzez frezowanie do głębokości określonej w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 2) ścięcia pni drzew równo z poziomem terenu, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3) usunięcia drzew z pozostawieniem 25% masy drzewa na gruncie (z pozostawieniem pnia na wys. ok. 3-4m/ok. 2-3m od poziomu ziemi) zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 4) okrzesania drzew usuwanych z obszaru pomnika przyrody, 5) wyrobienia z pni drzew, usuwanych z obszaru pomnika przyrody, wałków długości 1m, 6) przygotowania pozyskanego drewna, pochodzącego z usuwanych drzew z obszaru pomnika przyrody, do ocechowania przez leśniczego, 7) złożenia w stosy pozyskanego drewna, pochodzącego z usuwanych drzew z obszaru pomnika przyrody, we wskazane przez Zleceniodawcę miejsce w obrębie lasu, 8) usunięcia powstałych odpadów i trocin oraz wyrównania terenu poprzez zasypanie dołów po wyfrezowanych pniach drzew ziemią urodzajną, 9) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów tj. drewna opałowego, trocin oraz tzw. gałęziówki (z wyłączeniem gałęziówki i drewna opałowego pozyskanego z obszaru pomnika przyrody) w dniu prowadzenia robót. W ramach prac pielęgnacyjno - konserwatorskich drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania, zgodnie z zasadami chirurgii drzew, cięć pielęgnacyjnych tj. usunięcia lub skrócenia gałęzi i konarów obumarłych, nadłamanych oraz usunięcia gałęzi i konarów grożących rozłamaniem i zagrażających w ramach skrajni drogowej, w obrębie koron 31 szt. drzew pomnikowych, 2) wykonania wzmocnienia mechanicznego konarów w obrębie koron 2 szt. drzew pomnikowych rosnących na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’ i w obrębie pomnika przyrody ‘Aleja drzew’ przy ul. Przew. Tatrzańskich poprzez założenie dynamicznych systemów elastycznych wiązań linowych typu Cobra Standard i Cobra Plus 2t lub równorzędnych zgodnie z zasadami chirurgii drzew, 3) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów w dniu prowadzenia robót. UWAGA!!! Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji umowy, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmian.) jako załącznik do faktury. Drewno wycenione w załączniku nr 4 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji, podlega ponownemu sprawdzeniu poprzez wykonanie pomiarów dłużyc i kłód po ścięciu drzew oraz wycenę pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Ostatecznie pozyskane drewno dłużycowe i użytkowe staje się własnością Wykonawcy z chwilą sporządzenia protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane. Kwota wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie usługi będzie pomniejszona o ostateczną wartość pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazaną w fakturze wystawionej przez Zamawiającego. 3.5.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga przez cały okres trwania umowy w zakresie danego zadania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew . 3.5.1.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.5.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie lub wybrane przez zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5. czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.5.3.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5. czynności. 3.5.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:77211500-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: dla Zadania 1 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczyli co najmniej : -1 usługę o wartości co najmniej 38 000,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni -z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. i - świadczyli lub świadczą 1 usługę o wartości co najmniej 37 000,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem pielęgnację drzew -z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie dla Zadania 2- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczyli co najmniej : -1 usługę o wartości co najmniej 15 00,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem usuwanie drzew z terenu wpisanego do rejestru zabytków- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane należycie i -świadczyli lub świadczą 1 usługę o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewach pomnikowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. w zakresie Zadania 1: -min. 2 osobami, posiadającymi ukończony kurs z zakresu leczenia, pielęgnacji i ochrony drzew, -min. 2 osobami, posiadającymi ukończony kurs operatora pilarek spalinowych, - min. 1 osobą, posiadającą ukończone szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze w zakresie Zadania 2: -min. 1 osobą, posiadającą ukończony kurs z zakresu leczenia, pielęgnacji i ochrony drzew objętych formą ochrony jako pomnik przyrody, -min. 1 osobą, posiadającą ukończony kurs operatora pilarek spalinowych, -min. 1 osobą, posiadająca kwalifikacje przy kierowaniu pracami konserwatorskim na zieleni zabytkowej Pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą kierować osoby które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. -min. 1 osobą, posiadającą kwalifikacje przy wykonywaniu prac konserwatorskich na zieleni zabytkowej Prace o charakterze technicznym w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą być prowadzone przez osoby które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków. -o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w tym : W zakresie Zadania 1 i Zadania 2 : -podnośnik koszowy do prac na wysokościach - min. 1 szt. -pilarki spalinowe – min. 2 szt. -samochód skrzyniowy lub ciągnik z przyczepą do przewozu drewna – min 1 szt., -rębarka do gałęzi –min. 1 szt. -frezarka do pni – min. 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz) wykonanych a w przypadku usług dotyczących pielęgnacji drzew także wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie. (Zamawiający informuje ,że dowodami potwierdzającymi należyte świadczenie usługi są referencje, lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 2)Wykaz osób(wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. 3)Wykaz narzędzi ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do siwz) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca ma do oferty załączyć wypełnione tabele 3.1.i 3.2 – składniki cenotwórcze stanowiące załącznik do wzoru umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości dla Zadania 1 – 2 200,00 zł ( słownie ;dwa tysiące dwieście złotych) dla Zadania 2 - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm). Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 z zaznaczeniem ,że dotyczy przetargu BZP.271.40.2016. Wadium ma znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 30 listopada 2016 r. do godz. 12°° Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 30 listopada 2016 r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter). UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Termin płatności faktury 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
32.1. Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: -ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy -zamawiający dopuszcza zmianę cen wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto podana w druku oferty , cena netto pozostanie bez zmian
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1 - usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji drzew na terenie miasta Zakopane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:)Usunięciu drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.1.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji: a) 41 szt. drzew wraz z usunięciem pni, b) 31 szt. drzew równo z poziomem terenu, c) 29,6 m2 pow. krzewów wraz z usunięciem karpy korzeniowej. 2)Wykonaniu pielęgnacji drzew, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.3.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.4.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji: a) 69 szt. drzew, b) 15 poz. drzew (w tym 36 szt. drzew i 215 mb. koron drzew) w ramach skrajni drogowej. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do : 1) usunięcia pni drzew wraz z nabiegami korzeniowymi i pow. krzewów wraz z usunięciem karpy korzeniowej poprzez frezowanie do głębokości określonej w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.) do wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji, 2) ścięcia pni drzew równo z poziomem terenu, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.) do wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3) usunięcia powstałych odpadów i trocin oraz wyrównania terenu (w tym zniwelowanie terenu zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.1.), poprzez zasypanie dołów po wyfrezowanych pniach drzew i usuniętych karpach korzeniowych krzewów ziemią urodzajną, 4) przygotowania pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazanego w załączniku nr 4 (tabela nr 4.1) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, do ponownych pomiarów przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, 5) zagospodarowania we własnym zakresie pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego w dniu prowadzenia robót, po sporządzeniu protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, 6) przygotowania pozyskanego drewna z terenów leśnych przy ul. Bulwary Słowackiego i ul. Szymanowskiego do ocechowania przez leśniczego, 7) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów tj. drewna opałowego, trocin oraz tzw. gałęziówki (w tym drewna opałowego pozyskanego z terenu leśnego po ocechowaniu przez leśniczego) w dniu prowadzenia robót. W ramach pielęgnacji drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania, zgodnie z zasadami chirurgii drzew, cięć pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, cięcia prześwietlające i cięcia formujące) tj. usunięcia gałęzi i konarów: obumarłych, nadłamanych, krzyżujących się, nadmiernie zagęszczających koronę lub usunięcia gałęzi i konarów w celu nadania kształtu korony drzewa oraz cięć technicznych tj. usunięcie lub skrócenie gałęzi i konarów wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi: a) 69 szt. drzew, b) 15 poz. drzew (w tym 36 szt. drzew i 215 mb. koron drzew) w ramach skrajni drogowej na terenie miasta Zakopane, 2) wykonania wzmocnienia mechanicznego konarów w obrębie korony 1 szt. drzewa przy ul. Kamieniec poprzez założenie dynamicznego systemu elastycznego wiązania linowego typu Cobra Plus 2t lub równorzędnego zgodnie z zasadami chirurgii drzew, 3) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów w dniu prowadzenia robót. UWAGA!!! Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji umowy, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmian.) jako załącznik do faktury. Drewno wycenione w załączniku nr 4 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, podlega ponownemu sprawdzeniu poprzez wykonanie pomiarów dłużyc i kłód po ścięciu drzew oraz wycenę pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Ostatecznie pozyskane drewno dłużycowe i użytkowe staje się własnością Wykonawcy z chwilą sporządzenia protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane. Kwota wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie usługi będzie pomniejszona o ostateczną wartość pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazaną w fakturze wystawionej przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Termin płatności faktury 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2 - usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji drzew na terenie miasta Zakopane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia zadania 2 : 1)Usunięciu drzew wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji: a) 13 szt. drzew z pozostawieniem 25% masy drzewa na gruncie (z pozostawieniem pnia na wys. ok. 3-4m/2-3m od poziomu ziemi) z obszaru pomnika przyrody, b) 2 szt. drzew wraz z usunięciem pni z terenu wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego, c) 24 szt. drzew równo z poziomem terenu z terenu wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. 2) Wykonaniu prac pielęgnacyjno – konserwatorskich 33 szt. drzew pomnikowych, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.4.), które zlokalizowano na załączniku nr 2 (załącznik nr 2.4.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. W ramach usunięcia drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) usunięcia pni drzew wraz z nabiegami korzeniowymi poprzez frezowanie do głębokości określonej w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 2) ścięcia pni drzew równo z poziomem terenu, wskazanych w załączniku nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3) usunięcia drzew z pozostawieniem 25% masy drzewa na gruncie (z pozostawieniem pnia na wys. ok. 3-4m/ok. 2-3m od poziomu ziemi) zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela nr 1 (tabela nr 1.2.) do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 4) okrzesania drzew usuwanych z obszaru pomnika przyrody, 5) wyrobienia z pni drzew, usuwanych z obszaru pomnika przyrody, wałków długości 1m, 6) przygotowania pozyskanego drewna, pochodzącego z usuwanych drzew z obszaru pomnika przyrody, do ocechowania przez leśniczego, 7) złożenia w stosy pozyskanego drewna, pochodzącego z usuwanych drzew z obszaru pomnika przyrody, we wskazane przez Zleceniodawcę miejsce w obrębie lasu, 8) usunięcia powstałych odpadów i trocin oraz wyrównania terenu poprzez zasypanie dołów po wyfrezowanych pniach drzew ziemią urodzajną, 9) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów tj. drewna opałowego, trocin oraz tzw. gałęziówki (z wyłączeniem gałęziówki i drewna opałowego pozyskanego z obszaru pomnika przyrody) w dniu prowadzenia robót. W ramach prac pielęgnacyjno - konserwatorskich drzew Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania, zgodnie z zasadami chirurgii drzew, cięć pielęgnacyjnych tj. usunięcia lub skrócenia gałęzi i konarów obumarłych, nadłamanych oraz usunięcia gałęzi i konarów grożących rozłamaniem i zagrażających w ramach skrajni drogowej, w obrębie koron 31 szt. drzew pomnikowych, 2) wykonania wzmocnienia mechanicznego konarów w obrębie koron 2 szt. drzew pomnikowych rosnących na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’ i w obrębie pomnika przyrody ‘Aleja drzew’ przy ul. Przew. Tatrzańskich poprzez założenie dynamicznych systemów elastycznych wiązań linowych typu Cobra Standard i Cobra Plus 2t lub równorzędnych zgodnie z zasadami chirurgii drzew, 3) zebrania, wywozu i utylizacji powstałych odpadów w dniu prowadzenia robót. UWAGA!!! Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji umowy, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmian.) jako załącznik do faktury. Drewno wycenione w załączniku nr 4 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji, podlega ponownemu sprawdzeniu poprzez wykonanie pomiarów dłużyc i kłód po ścięciu drzew oraz wycenę pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, Ostatecznie pozyskane drewno dłużycowe i użytkowe staje się własnością Wykonawcy z chwilą sporządzenia protokołu przekazania drewna dłużycowego i użytkowego przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane. Kwota wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie usługi będzie pomniejszona o ostateczną wartość pozyskanego drewna dłużycowego i użytkowego, wskazaną w fakturze wystawionej przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Termin płatności faktury 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.