Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury...

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Babice
Rynek 32
05-082, Stare Babice
telefon - 0-22 722 95 36
faks - 0-22 722 95 36
www.bip.stare-babice.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert: 2016-11-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice
Numer referencyjny: RZP.271.36.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice wg Wykazu opraw oświetleniowych załączonego do niniejszej SIWZ, czynności towarzyszące konserwacji oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. 2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z póź. zm.) i jest zobowiązany do gospodarowania odpadami zgodnie z tą ustawą 3. Zasady konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice – w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić: 1) czynności eksploatacyjne, a w szczególności: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych, c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, d) zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającą, e) dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej, co miesiąc odczyt wskazań liczników energii, a także transport dla potrzeb kontroli oświetlenia drogowego, f) świecenie wszystkich opraw określonych w wykazie, g) utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, bieżące uzupełnianie szyb w oprawach stylowych, h) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw tak, aby nie powodowały olśnień, i) utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń poprzez: - jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, - wypionowane, czyste słupy bez plakatów i anonsów, - systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów, - utrzymanie metalowych części bez korozji. 2) fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczone do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach; 3) bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach i likwidacja w/w awarii w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia wraz z informacją do Zamawiającego o wykonaniu tych zadań; 4) wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w terminie maksymalnie 30 godzin od momentu zgłoszenia; 5) informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic; 6) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego zdarzenia (wichura, wypadek drogowy itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony, rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęk słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w ciągu max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 5 dni); 7) dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej comiesięcznych odczytów wskazań liczników energii elektrycznych i powiadamianie Zamawiającego, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Biuro Obsługi Klienta Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków (dotyczy skrzynek SON w stacjach transformatorowych) lub Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klientów ul.Rudzka 18, Warszawa o planowanych terminach odczytu z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Odczyty należy wykonywać w godzinach pracy Urzędu Gminy t.j. od 8.00 16.00 od poniedziałku do piątku; 8) zapewnienie transportu dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia; 9) bieżącą współpracę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Biuro Obsługi Klienta Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków oraz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klientów ul.Rudzka 18, Warszawa w zakresie eksploatacji oświetlenia zewnętrznego między konserwatorami oświetlenia z Zakładem Energetycznym zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją; 10) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Biuro Obsługi Klienta Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków lub Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klientów ul.Rudzka 18, Warszawa i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii; 11) wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru; 12) wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy; 13) wykonywanie regulacji zegarów astronomicznych w celu zapewnienia jednoczesnego czasu zapalania się poszczególnych odcinków oświetlenia ulicznego, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego; 14) przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po jej zakończeniu nastąpi protokołem przejęcia – przekazania zawartym przez Strony umowy z udziałem przedstawicieli Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klientów ul. Rudzka 18, Warszawa. 4. W wykazie opraw dołączonym do SIWZ wyszczególnione są oprawy, które znajdują się na obszarze należącym do PGE Dystrybucja S.A. a które do Innogy Stoen Operator. 5. Wykonawca poza w/w pracami zobowiązuje się do usuwania poniższych awarii oraz wykonywania dodatkowych prac za dodatkowe wynagrodzenie ustalane wg następujących kryteriów: 1) Czynności awaryjne oraz dodatkowe prace towarzyszące konserwacji: a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania (wymiana obudowy, konstrukcji, lub całej szafy oświetleniowej), b) wymiana kabli zasilających szafy lub odcinków kabli i przewodów oświetleniowych w przypadkach, gdy kable takie uległy uszkodzeniu bez winy Wykonawcy, c) wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, wysięgników potłuczonych kloszy w wyniku wypadku drogowego bądź czynników żywiołowych (powódź, wichura, lub w wyniku kradzieży i wandalizmu), d) wymiana skradzionych lub uszkodzonych elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, drzwiczek wnęk słupa po potwierdzeniu faktu przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, e) wymiana opraw o mocy 150W i 250W na oprawy o mocach 70W i 100W lub wymiana statecznika wraz ze źródłem w istniejących oprawach, f) podstawą do wykonania prac określonych w pkt. a) do e) powyżej jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej akceptacji Wykonawca ma obowiązek kontynuowania czynności konserwacyjnych uzgodnionych z Zamawiającego, g) technologię i dobór materiałów określa Zamawiający, h) rozliczanie robót, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem robót będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu o składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, zysk, koszty ogólne, ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia robót przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny wówczas Zamawiający nie zapłaci za taka pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys, i) wszelkie roboty interwencyjne podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 5 dni od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie robót, j) podstawą do wystawienia faktury za naprawę awaryjną jest protokół wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktury w/w będą płatne przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego, k) Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia. 6. Wykonawca za dodatkowe wynagrodzenie zobowiązany będzie do zamontowania oraz demontażu oświetlenia świątecznego, które będzie obejmowało: 1) 63 szt. rożków świetlnych oraz 16 dekoracji latarniowych (gwiazdki); 2) 1 projektor na słupie przed budynkiem Urzędu Gminy ul. Rynek 21; 3) Montaż i uruchomienie choinki (wraz z zapewnieniem wyłącznika w celu możliwości załączania i wyłączania lampek na choince) przed budynkiem Urzędu Gminy ul. Rynek 21; 4) Montaż oświetlenia świątecznego na choince przed budynkiem Urzędu Gminy ul. Rynek 32 Stare Babice; 5) Montaż Dekoracji wolnostojącej 3D (średnica 300 cm, wysokość 290 cm) – Miś; 6) Montaż dekoracji wolnostojącej 3D (wymiary: 80x190x180) – Renifer; 7) Montaż dekoracji 3D wolnostojącej (wymiary: 250x120x150) – Sanie; 8) Demontaż powyższego oświetlenia wraz z demontażem choinki; 9) W wycenie należy uwzględnić również transport z miejsca i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazyn w odległości do 20 km od siedziby Urzędu Gminy w Starych Babicach); 10) Demontaż należy wykonać w dniach od 26.01.2017 do 1.02.2017 natomiast montaż należy wykonać w dniach 24.11.2017 do 30.11.2017.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zadania (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości, co najmniej 160 000 zł brutto każde. b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował, co najmniej następującym sprzętem: - 1 samochodem dostawczym pełniącym funkcję pogotowia technicznego oraz - 1 samochodem z podnośnikiem o wysokości minimum 18 m z koszem izolowanym do 1 kV umożliwiającym wjazd na chodniki, zieleńce. c. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami: - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej UWAGA! Kierownik dodatkowo robót musi posiadać uprawnienia „D” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz - 2 monterami, z których każdy musi posiadać uprawnienia „E” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane;  oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę zobowiązania, które określi w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
C1 - najniższa cena ofertowa brutto (COB) 0.40
C2 – najniższa stawka roboczogodziny (Rg) 0.04
C3 – najniższy wskaźnik zysku (Z) 0.03
C4 – najniższy wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) 0.03
C5 – najniższy koszt montażu i demontażu oświetlenia świątecznego (czynności określone w pkt. 4.6 SIWZ) 0.1
C6 – najkrótszy czas usunięcia awarii, o której mowa w pkt. 4.3.3 SIWZ 0.2
C7 – najkrótszy czas wymiany wyeksploatowanych źródeł światła, którym mowa w pkt. 4.3.4 SIWZ 0.2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian), 2) z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 4) z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę przedmiotu umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.