Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Racławice ul. Rudnicka 15
37-400, Nisko
telefon - 158 415 416
faks - 158 415 416
www.bip.zdpnisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: ZDP.AZ.2530.5.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie dróg i ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie 4 gmin Powiatu Niżańskiego. Każda z gmin stanowi oddzielne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi na dowolną ilość zadań, przy zachowaniu wszystkich warunków SIWZ. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia stanowi następujące zadania: Zadanie 1: Gmina Harasiuki, długość dróg ~ 68,0 km, standard IV i V. Zadanie 2: Gmina Jeżowe, długość dróg ~ 40,0 km, standard IV i V. Zadanie 3: Gmina Krzeszów, długość dróg ~ 28,0 km, standard IV i V. Zadanie 4: Gmina i Miasto Ulanów, długość dróg ~ 50,0 km, standard IV i V. 3. W/w usługi zimowego utrzymania dróg w całości wykonane będą sprzętem, pojazdami (nośnikami) wyposażonymi w piaskarkę oraz pług średni i obsługę Wykonawcy – tworzącymi w całości zespół roboczy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w usług jest jednakowy dla każdego z zadań łącznie lub dla każdego z zadań z osobna. 4. Szczegółowy opis realizacji zadań został opisany w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiących załącznik do SIWZ – załącznik nr 7. 5. Poprzez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40 km/h, wyposażony w pług średni boczny o szerokości minimum 3 m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6,0 t. 6. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo – solną do w/w zadań. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Mieszankę niewykorzystaną Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu i demontażu systemu ponosi Zamawiający. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów. 4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach - Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku – Marek Dec. 5.W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania i odwoływania z pracy, zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzenia dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania po wcześniejszym uzgodnieniu,z osobami wymienionymi w pkt.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony Zamawiającego,bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy(dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 7.Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia posiadanych sprzętów określonych w wykazie przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca wstawi się do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z określonymi pojazdami, w celu wglądu osobistego do sprzętu, zespołów roboczych Wykonawcy biorącego udział w zadaniach zimowego utrzymania dróg.1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania; 2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1.Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 2.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4.Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5.Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 6.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. g wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wielkość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług obejmuje m.in.: zimowe utrzymanie dróg, w zakresie odśnieżania i/lub usuwania oblodzeń na drogach.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zadania będzie miał zapewniony dostęp do w pełni sprawnych technicznie, dopuszczonych do ruchu następujących ilości jednostek roboczych: 1) Zadanie Nr 1 Gmina Harasiuki – 1 zespół roboczy składający się z nośnika wyposażonego w pług średni oraz piaskarkę. 2) Zadanie Nr 2 Gmina Jeżowe – 1 zespół roboczy składający się z nośnika wyposażonego w pług średni oraz piaskarkę. 3) Zadanie Nr 3 Gmina Krzeszów – 1 zespół roboczy składający się z nośnika wyposażonego w pług średni oraz piaskarkę. 4) Zadanie Nr 4 Gmina i Miasto Ulanów – 1 zespół roboczy składający się z nośnika wyposażonego w pług średni oraz piaskarkę. a)Wykonawca przystępując do wykonywania usług zimowego utrzymania dróg dla kilku zadań jednocześnie, jako minimum ma obowiązek zapewnienia dostępu do zsumowanych ilości zespołów roboczych, o których mowa w pkt. ust. 3 pkt 1-7 SIWZ. b) Bez zgody Zamawiającego zespół roboczy przeznaczony do zimowego utrzymania na poszczególnych zadaniach, nie może świadczyć usługi na innych zadaniach, niż te które Wykonawca zadeklarował w przetargu. c) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu narzędzi i sprzętu dołączonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem, który stanowi (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art.24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poza oświadczeniem wstępnym (o baku podstaw do wykluczenia) złożył następujące oświadczenie/dokumenty o braku postaw do wykluczenia tj.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (Dokumentu o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. W celu zweryfikowania, czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada: 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 do SIWZ - (Dokumentu o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie art.26 ust.2 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień złożenia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3. Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów równoważnych w ofercie oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów równoważnych (jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. 3.Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących przepisów. 4.Dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku przedłużających się lub wystąpienie odmiennych od zakładanych warunków atmosferycznych dla których wymagana jest kontynuacja prowadzenia usługi. 5Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1: Gmina Harasiuki, długość dróg ~ 68,0 km, standard IV i V.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Gmina Harasiuki, długość dróg ~ 68,0 km, standard IV i V.3. W/w usługi zimowego utrzymania dróg w całości wykonane będą sprzętem, pojazdami (nośnikami) wyposażonymi w piaskarkę oraz pług średni i obsługę Wykonawcy – tworzącymi w całości zespół roboczy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w usług jest jednakowy dla każdego z zadań łącznie lub dla każdego z zadań z osobna. 4. Szczegółowy opis realizacji zadań został opisany w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiących załącznik do SIWZ – załącznik nr 7. 5. Poprzez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40 km/h, wyposażony w pług średni boczny o szerokości minimum 3 m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6,0 t. 6. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo – solną do w/w zadań. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Mieszankę niewykorzystaną Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu i demontażu systemu ponosi Zamawiający. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów. 4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach - Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku – Marek Dec. 5.W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania i odwoływania z pracy, zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzenia dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania po wcześniejszym uzgodnieniu, z osobami wymienionymi w pkt.4. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony Zamawiającego, 3) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy(dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 7.Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia posiadanych sprzętów określonych w wykazie przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca wstawi się do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z określonymi pojazdami, w celu wglądu osobistego do sprzętu, zespołów roboczych Wykonawcy biorącego udział w zadaniach zimowego utrzymania dróg.1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania; 2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. g wzoru umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2: Gmina Jeżowe, długość dróg ~ 40,0 km, standard IV i V.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2: Gmina Jeżowe, długość dróg ~ 40,0 km, standard IV i V.W/w usługi zimowego utrzymania dróg w całości wykonane będą sprzętem, pojazdami (nośnikami) wyposażonymi w piaskarkę oraz pług średni i obsługę Wykonawcy – tworzącymi w całości zespół roboczy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w usług jest jednakowy dla każdego z zadań łącznie lub dla każdego z zadań z osobna. 4. Szczegółowy opis realizacji zadań został opisany w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiących załącznik do SIWZ – załącznik nr 7. 5. Poprzez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40 km/h, wyposażony w pług średni boczny o szerokości minimum 3 m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6,0 t. 6. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo – solną do w/w zadań. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Mieszankę niewykorzystaną Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu i demontażu systemu ponosi Zamawiający. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów. 4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach - Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku – Marek Dec. 5.W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania i odwoływania z pracy, zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzenia dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania po wcześniejszym uzgodnieniu, z osobami wymienionymi w pkt.4. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony Zamawiającego, 3) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy(dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 7.Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia posiadanych sprzętów określonych w wykazie przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca wstawi się do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z określonymi pojazdami, w celu wglądu osobistego do sprzętu, zespołów roboczych Wykonawcy biorącego udział w zadaniach zimowego utrzymania dróg.1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania; 2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. g wzoru umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3: Gmina Krzeszów, długość dróg ~ 28,0 km, standard IV i V.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3: Gmina Krzeszów, długość dróg ~ 28,0 km, standard IV i V.W/w usługi zimowego utrzymania dróg w całości wykonane będą sprzętem, pojazdami (nośnikami) wyposażonymi w piaskarkę oraz pług średni i obsługę Wykonawcy – tworzącymi w całości zespół roboczy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w usług jest jednakowy dla każdego z zadań łącznie lub dla każdego z zadań z osobna. 4. Szczegółowy opis realizacji zadań został opisany w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiących załącznik do SIWZ – załącznik nr 7. 5. Poprzez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40 km/h, wyposażony w pług średni boczny o szerokości minimum 3 m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6,0 t. 6. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo – solną do w/w zadań. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Mieszankę niewykorzystaną Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu i demontażu systemu ponosi Zamawiający. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów. 4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach - Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku – Marek Dec. 5.W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania i odwoływania z pracy, zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzenia dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania po wcześniejszym uzgodnieniu, z osobami wymienionymi w pkt.4. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony Zamawiającego, 3) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy(dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 7.Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia posiadanych sprzętów określonych w wykazie przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca wstawi się do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z określonymi pojazdami, w celu wglądu osobistego do sprzętu, zespołów roboczych Wykonawcy biorącego udział w zadaniach zimowego utrzymania dróg.1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania; 2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. g wzoru umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4: Gmina i Miasto Ulanów, długość dróg ~ 50,0 km, standard IV i V.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4: Gmina i Miasto Ulanów, długość dróg ~ 50,0 km, standard IV i V. W/w usługi zimowego utrzymania dróg w całości wykonane będą sprzętem, pojazdami (nośnikami) wyposażonymi w piaskarkę oraz pług średni i obsługę Wykonawcy – tworzącymi w całości zespół roboczy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w usług jest jednakowy dla każdego z zadań łącznie lub dla każdego z zadań z osobna. 4. Szczegółowy opis realizacji zadań został opisany w Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiących załącznik do SIWZ – załącznik nr 7. 5. Poprzez określenie „zespół roboczy” należy rozumieć: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40 km/h, wyposażony w pług średni boczny o szerokości minimum 3 m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6,0 t. 6. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo – solną do w/w zadań. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Mieszankę niewykorzystaną Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu i demontażu systemu ponosi Zamawiający. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów. 4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach - Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku – Marek Dec. 5.W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania i odwoływania z pracy, zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzenia dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. 6.Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania po wcześniejszym uzgodnieniu, z osobami wymienionymi w pkt.4. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony Zamawiającego, 3) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy(dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 7.Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia posiadanych sprzętów określonych w wykazie przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca wstawi się do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z określonymi pojazdami, w celu wglądu osobistego do sprzętu, zespołów roboczych Wykonawcy biorącego udział w zadaniach zimowego utrzymania dróg.1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania; 2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. g wzoru umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.