Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze...

Przedmiot:

Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
30 – 901 Kraków
ul. Wrocławska 1–3
tel/ fax: (12) 630-80-59
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 WYMAGANIA OFERTOWE

SPRAWA Nr 151/ZKU/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

A.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05, zam@5wszk.com.pl

B.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem postępowania jest: Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ  

2.Zamawiający zaleca kontakt z pracownikiem sekcji infrastruktury w godzinach 7:30-15:00, (fax 12 630 80 51,54) celem dokonania całościowego oglądu przedmiotowych rur kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych, oceny ich właściwości oraz parametrów dla uzyskania wszelkich innych niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania zamówienia.

3.Usługa zostanie wykonana - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego - w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia.

4. Średnia roczna ilość udrażnianej kanalizacji wynosi 2200 mb

5. Średnia roczna ilość wypompowanych fekalii wynosi 80 m³

C.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
 2. Dokumenty w postępowaniu składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 3 niniejszego rozdziału.
 3. Wymaga się, aby oferta byłą złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert - zaleca się, aby Oferent zamieścił ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana następująco:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ

30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1 – 3

SPRAWA Nr 151/ZKU/5WSzKzP/2016

Nie otwierać przed dniem…………… roku, godz. …..

oraz będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.

 1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.
 2. Oferent ma prawo przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.
 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

D.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      1.Usługi będą wykonywane - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego - w ciągu 12 godzin od  chwili powiadomienia w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy tj. od dnia 22 stycznia 2017 do 22 stycznia 2019 roku.

E.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

     O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który :

        1.  Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

     2.  Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
    i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych                podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

F.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

       1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według  załącznika nr 1

       2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

     G.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

 • Mieczysław Synowiec – Działinfrastruktury, tel/fax. (12) 630-80-54 zagadnienia merytoryczne,

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 32 (Komendantura) Kancelaria Główna

Termin złożenia oferty upływa w dniu  30 listopada 2016 roku, godz. 12:00;

Termin otwarcia oferty upływa w dniu  30 listopada 2016 roku, godz. 12:30;

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Głównej

J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

K. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Kryterium I

Ocena cenowa za 1 mb udrożnienia rur w dni robocze  - 25 % Wznaczenia

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

          WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 25 %

WC – wartość punktowa ceny brutto

 Cn – cena najniższa

 Cbcena badanej oferty

 1. Kryterium II

Ocena cenowa za 1 mb udrożnienia rur w sobotę, niedzielę i święta  – 25 % znaczenia (WII)

          Sposób dokonania oceny wg wzoru:

          WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 25 %

WC – wartość punktowa ceny brutto

 Cn – cena najniższa

 Cbcena badanej oferty

 1. Kryterium III

Ocena cenowa za 1 m³ wypompowania fekalii ze studzienek kanalizacyjnych w dni robocze – 25 % znaczenia (WII)

          Sposób dokonania oceny wg wzoru:

          WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 25 %

WC – wartość punktowa ceny brutto

 Cn – cena najniższa

 Cbcena badanej oferty

 1. Kryterium IV

Ocena cenowa za 1 m³  wypompowania fekalii ze studzienek kanalizacyjnych w sobotę, niedzielę i święta – 25 % znaczenia (WII)

          Sposób dokonania oceny wg wzoru:

          WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 25 %

WC – wartość punktowa ceny brutto

 Cn – cena najniższa

 Cbcena badanej oferty

 1. Ocena końcowa oferty (W)

W = WI + WII + WIII+ WIV

L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

 1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
 2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
 3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

Ł.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

M.ZASTRZEŻENIA

1.Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

2. Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe, odpowiedzi na pytania i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.