Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana (12 szt.) istniejących ciepłomierzy w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Wymiana (12 szt.) istniejących ciepłomierzy w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2016-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
tel/fax: 22-863-55-24
e-mail: kancelaria@zgnwlochy.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-11-29 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana istniejących ciepłomierzy w ilości 12 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Centralnej 24 na ciepłomierze kompaktowe jednego typu z przetwornikiem ultradźwiękowym, z okresem ważności legalizacji na 5 lat.

W rozliczeniu należy uwzględnić odbiór zdemontowanych ciepłomierzy. Montowane ciepłomierze powinny spełniać parametry demontowanych ciepłomierzy ( przepływ nominalny, średnica, straty ciepła). Charakterystyka istniejących ciepłomierzy:

- DN 15 PN 16, H/V

- Qi: 0,030 m3/h

- Qp: 1,50 m3/h

- Qs: 3,00 m3/h

- tq: 10o – 90o

- ΔQ: 3K- 95 K

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ul. Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa (wejście od ul. Milanowskiej 8a).

 2. Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

 1. nazwę i adres Wykonawcy

 2. nazwę przedmiotu zamówienia

 3. napis: „nie otwierać do dnia 29.11.2016 r. przed godz.1110”.

 1. Termin wykonania zamówienia: ca dwa tygodnie od zawarcia umowy .

 2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

 4. polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) aktualnej na dzień złożenia oferty, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty polisy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji wymiany ciepłomierzy

przedkładając kopię referencji na podobne roboty.

Ponadto Wykonawca powoła kierownika robót na powyższe roboty remontowe,

posiadającego stosowne uprawnienia serwisowe w zakresie ciepłomierzy.

Wykonawca na załączonym druku oferty poda cenę ryczałtową za całość zamówienia oraz

poda termin wykonania.

 1. Złożone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i opatrzyć podpisem Wykonawcy lub Pełnomocnika.

 2. Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty, celem zawarcia umowy.

 3. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@zgnwlochy.waw.pl

 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2016 r. do godz. 1100.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2016 r. o godz. 1110.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.