Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005, Kleszczewo
telefon - 061 8176017, 8176020, 8176033
faks - 618 176 184
www.kleszczewo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleszczewo
Wadium: 1. Wysokość wadium.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)2. Forma wadium.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu 2) poręczeniach bankow
Termin składania ofert: 2016-12-01 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017, na terenie Gminy Kleszczewo.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017, na terenie Gminy Kleszczewo. Zimowe utrzymanie jezdni to usuwanie śniegu, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego. usuwaniu zasp śniegowych na drogach i ulicach Gminy Kleszczewo. 2. Szczegółowy zakres usług został określony Planem zimowego utrzymania dróg zwanym dalej /PZUD/- stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 3. Na terenie objętym zamówieniem zostały określone trzy kolejności i standardy odśnieżania dróg i ulic. 4. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem – 53,77 km.p 5. UWAGA: W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności może wystąpić konieczność odśnieżania innych dróg będących we władaniu Zamawiającego nie wymienionych w zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia kolejności odśnieżania dróg będących przedmiotem zamówienia w momencie wystąpienia szczególnych okoliczności. 6. Sposób wyceny: W kalkulacji ceny należy uwzględnić ryczałtowe ceny jednostkowe 1) koszt jednokrotnego odśnieżenia 1 km drogi, 2) koszt jednokrotnego posypywania 1 km drogi – mieszanką 25% soli i piasku 75%, 3) koszt jednokrotnego łącznie odśnieżania i posypywania 1 km drogi – mieszanka 25% soli i piasku 75%, 4) koszt jednokrotnego odśnieżenia 1 km drogi – sprzętem typu ciężkiego zgodnie z wykazem w warunkach określonych przez zamawiającego 5) jednokrotne usuwanie śliskości 1 km drogi mieszanką – 50% soli i piasku 50% Zamawiający nie przewiduje finansowania dojazdów do dróg będących przedmiotem zamówienia. Koszty te należy uwzględnić w wycenie odśnieżania, odśnieżana z posypywaniem oraz posypywania. 7. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznący deszcz, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury). 2) zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego realizację przedmiotu umowy w sposób należyty i staranny. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy wykaz sprzętu, którym będzie realizować przedmiot zamówienia. 3) utrzymania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacji sprzętu do odśnieżania, 4) przedstawienia przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w niniejszej SIWZ w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach oferowanego wynagrodzenia, a w przypadku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych do zmniejszenia zakresu usług, a tym samym zmniejszenia wysokości oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatne będzie w cyklach miesięcznych, wyłącznie za kompleksowo wykonane usługi na terenie całej Gminy i rozliczone w oparciu o oferowane ceny jednostkowe. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie kart drogowych Wykonawcy (upoważniona osoba przez Zamawiającego), pod warunkiem wykonania usługi na terenie całej Gminy według wyznaczonych standardów. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi. 9. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt zakupi wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały (piasek, sól) oraz sporządzi właściwe mieszanki również solanek. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. 10. Poszczególne zadania zostały zawarte we wzorze kosztorysu ofertowego (kalkulacji) – zał. nr 7 do OFERTY. 11. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 8% - jak dla usług. 12. Wykonawca realizuje działania w ramach zadania bez poleceń Zarządcy w przypadku I i II standardu. Zamawiający może zażądać uzgadniania działań przed ich realizacją z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających utrzymanie wymaganych standardów lub zamieci powodujących powstawanie zasp zamawiający może zażądać od wykonawcy użycia ciężkiego sprzętu do wykonania działania na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania. Użycie ciężkiego sprzętu bez zgody zamawiającego będzie podstawą do odmowy zapłaty za wykonane działanie. 13. Zimowe utrzymanie dróg zaliczonych do standardu III określonego w P.Z.U.D. realizowane jest wyłącznie na polecenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 14. Dla właściwej obsługi zimowego utrzymania dróg gminnych Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania: 1) bazą materiałowo-sprzętową zlokalizowaną w odległości maksymalnej 25 km od granicy obszaru objętego prowadzeniem usługi, umożliwiającej wykonanie zadania w przewidzianym standardami utrzymania czasie – wg załącznika nr 1 do SIWZ (P.Z.U.D.) 2) wystarczającą ilością sprzętu, 3) kwalifikowanym personelem, 4) zapasem soli i piasku, 5) sprawnie działającą łącznością telefoniczną. 15. W ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas materiałów: soli i piasku w ilości umożliwiającej co najmniej 5- krotne posypanie dróg objętych przetargiem. 16. Cena ofertowa powinna uwzględniać: 1) zakup potrzebnych materiałów: soli i piasku, 2) produkcję mieszanek: piasku i soli, 3) załadunek materiałów, 4) posypywanie dróg na całej szerokości, 5) odśnieżanie dróg na całej szerokości, 6) odśnieżanie gruntowego pobocza, 7) użycie ciężkiego sprzętu do odśnieżania dróg oraz poboczy, 8) składanie meldunków z wykonanych zadań. 17. Uwagi końcowe do ogólnego opisu zakresu zadania : 1) Szczegółowe ustalenia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonym projekcie umowy, a także w: a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do SIWZ, b) rzeczowym wykazie dróg i ulic objętych P.Z.U.D - zał. nr 1 do SIWZ, c) opisie standardów- zał. nr 3 do SIWZ d) mapie zimowego utrzymania 2016/2017- zał. nr 4 do SIWZ e) kosztorysie ofertowym ( kalkulacji )- zał. nr 7 do OFERTY 2) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wymagać od Wykonawcy: a) próbek mieszanki piaskowo solnej, b) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że materiały odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 3) W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji usługi) zastosowania usług zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen usług, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu. 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 9) Całość prac wykonać należy zgodnie z załączoną dokumentacją PZUD, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zapisów zawartych we wzorze umowy oraz w myśl obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotowego zamówienia. 10) Cena winna zawierać całkowity koszt kompletnego wykonania zadania i być zgodna z załączoną kalkulacją ofertową opracowaną na podstawie przedstawionych cen jednostkowych.

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2
Dodatkowe kody CPV:90630000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Wartość zamówień nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 180.000zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 150.000zł każda Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do OFERTY, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej trzy usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 150.000zł każda oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b) dysponuje następującym sprzętem (załącznik nr 6 do SIWZ oraz oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ):  rozsypywarki * - 3 szt.  pługi odśnieżne - 3 szt.  sprzęt ciężki** - 2 szt. * rozsypywarka(i) - piaskarki, solarki, maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków, ** sprzęt ciężki - ładowarki (pojemność łyżki min.1,01m3), równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe. Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie posiadanego sprzętu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do OFERTY, wykaże, że posiada wymagany sprzęt i będzie nim dysponował na potrzeby Zamawiającego przez cały okres trwania usługi oraz oświadczy, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozd.VI.4.4) lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia – działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień przez Wykonawcę w związku, z czym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min 180.000zł. 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe: a) wykazu usług (wg wzoru – zał. nr 4 do OFERTY) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykazu sprzętu (wg wzoru – zał nr 5 do OFERTY), zabezpieczonego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem terminów ważności polis ubezpieczeniowych OC oraz oświadczenia (wg wzoru – zał. nr 5 do OFERTY), o dysponowaniu osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi i posiadających odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5) W przypadku, gdy wybrany wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dla oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do zrealizowania robót budowlanych lub usług, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI.4 pkt 4). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003. Na przelewie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017, na terenie Gminy Kleszczewo 2) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, pok. 16– sekretariat– I p. w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017, na terenie Gminy Kleszczewo oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 3) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0.6
Czas reakcji w celu podstawienia sprzętu zastępczego 0.4

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1) zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 3) zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia, harmonogram robót, harmonogram płatności inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany, te mogą dotyczyć: a) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Zmiana terminu wykonania umowy może mieć miejsce w przypadku: a) wstrzymania lub przerwania usługi znajdującego potwierdzenie odpowiednim Protokołem Konieczności lub innym dokumentem wskutek: A. wydłużenia się okresu zimowego B. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie usługi), C. siły wyższej, 5) zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 6) zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, 7) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 8) zmiany nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 9) zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do OFERTY oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. 2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 4) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 5) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.