Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 r.

Przedmiot:

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 r.

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
ul. Limanowskiego 32
32-020, Wieliczka
telefon - 12 250 11 90, 278 20 10
faks - 12 278 20 10
www.gzd.wieliczka.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości:- część I zamówienia – 4 000,00 zł (osiem tysięcy złotych i 00/100)- część II zamówienia – 4 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych i 00/100)- część III zamówienia – 4 000,00 zł (dziesięć t
Termin składania ofert: 2016-12-01 09:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2016/2017 r.
Numer referencyjny: GZD 7021.11/ z /część I, część II, część III /16/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń 90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic 2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2016/2017. Szczegółowy zakres prowadzenia zimowego utrzymania dróg wraz z kolejnością ich odśnieżania na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 2016/2017 został szczegółowo opisany w załącznikach B, C, D do SIWZ (Część I – ok. 65 117mb, Część II – ok. 55 482mb, Część III – ok. 54 215mb). Znaczna część dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka jest zlokalizowana w terenie pagórkowatym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności odśnieżania dróg w trakcie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający wyróżnia następujący sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 3.1) Dyżur dobowy (dyżur bierny) – zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg – brak działania sprzętu na drogach; 3.2) Akcja dobowa (dyżur czynny) – od momentu stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywanie dróg, usuwanie gołoledzi. Akcja dobowa (dyżur czynny) prowadzona będzie od godziny 6:00 pierwszego dnia do godziny 6:00 następnego dnia. 3.3) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. 3.4) Rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) wyznaczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego z wyprzedzeniem 4 godz. Wyznaczenie nastąpi telefonicznie lub za pomocą SMS. 3.5) W przypadku ustabilizowania warunków pogodowych nie wymagających prac, Zamawiający ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem i za okres ten nie przysługuje wynagrodzenie. Upoważniony przedstawiciel Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce może zawiesić prowadzenie dyżurów dobowych. Zawieszenie dyżurów nastąpi z wyprzedzeniem 4 godz. telefonicznie lub za pomocą SMS. Ponowne rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) po ich zawieszeniu następuje na zasadach określonych w pkt 3.4 Wykonawca jest zobowiązany w ciągu max 4 godzin osiągnąć pełną gotowość do pracy i rozpocząć (uruchomić) prowadzenie zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa-dyżur czynny). 3.6) Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, będzie punktowane 40 pkt w ramach kryterium oceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu powiadomienia o rozpoczęciu akcji dobowej (dyżuru czynnego) telefonicznie lub SMS. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżur czynny) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 300 zł brutto za każde niedotrzymanie skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżuru czynnego. 3.7) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawcy (tzn. jednorazowego wyjazdu w trakcie dyżuru dobowego biernego, na wezwanie służb porządkowych np. Policji, Straży Miejskiej lub koordynatora z ramienia Zamawiającego, w celu odśnieżania dróg, posypania, usunięcia gołoledzi itp. Zamawiający zażąda potwierdzenia wykonanych czynności przez wskazaną służbę porządkową lub przedstawiciela zamawiającego i dopiero po otrzymaniu pozytywnej informacji uwzględni przeprowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego). 3.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 3.7 rozliczenie nastąpi według opisu sposobu wyliczenia ceny za wykonanie usługi: Akcja dobowa (dyżur czynny) podzielona przez ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem w danej części = cena utrzymania 1 km drogi pomnożona przez ilość km wykonanej usługi w czasie awaryjnego wyjazdu. 3.9) Wykonawca każdorazowo do godziny 10:00 dnia następnego zgłosi Zamawiającemu prowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego) lub wykonania prac w przypadku „awaryjnego wyjazdu”. Potwierdzenie tego faktu winno nastąpić za pomocą telefonu, SMS, faksu na nr 12 250 11 90 lub e-mail gzd@wieliczka.eu. Niezgłoszenie powyższego faktu spowoduje nie zaliczenie dyżuru dobowego czynnego lub wyjazdu awaryjnego. 3.10) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wykonania prac. Nie zgłoszenie powyższych faktów w terminach i w godzinach podanych jak w pkt 3.9. spowoduje nie zaliczenie akcji dobowej(dyżuru czynnego) lub wyjazdu awaryjnego. 3.11) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ciągłych dyżurów dobowych w celu obserwacji sytuacji pogodowej i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. Droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni i poboczy oraz posypana na całej długości i szerokości drogi. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych prace należy wykonać według załączonych standardów - załącznik A do SIWZ. Prawo odstąpienia od standardów określonych w zał. A jest możliwe po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy z dróg określonych w załącznikach B, C, D do SIWZ. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie usunie z jezdni i chodników (dotyczy dróg zgodnie z wykazem) nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkuje obszar wykonywanych prac. 3.12) Rozliczenie prac będzie następować miesięcznie jako suma: - liczby dni Akcji dobowej (dyżur czynny) x cena kompletnej Akcji dobowej (dyżur czynny), - liczby dni dyżurów dobowych (dyżur bierny) x cena dyżuru dobowego (dyżur bierny) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. Jeżeli Akcja dobowa (dyżur czynny) nie zostanie uruchomiona wówczas wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 3.13) Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobyć wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do utworzenia bazy na terenie której składowane będą materiały niezbędne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych oraz na terenie której będzie znajdował się sprzęt Wykonawcy, w gotowości do przeprowadzenia akcji czynnej. Baza ta będzie utworzona w miejscowości należącej do Gminy Wieliczka na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych lub na terenie innej miejscowości ale w odległości nie większej niż 10 km (w linii prostej) od granicy Gminy na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy złożyć Zamawiającemu oświadczenie o utworzeniu lub posiadaniu bazy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.14) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych wykonawca winien zabezpieczyć ciężki specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. 3.15) Podczas trwania akcji dobowej czynnej, Zamawiający wymaga pracy w pełni sprawnego sprzętu zgłoszonego do realizacji zamówienia. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). 3.16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie posiadał zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej o którym mowa w art 33 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U z 2013r poz 1414 z późn. zm ), - lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art 5 ust 1 ustawy, - lub licencję obejmującą zakresem przewóz drogowy rzeczy a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych dokument równoważny, zgodnie z art. 2 ww. ustawy – dotyczące przewozu rzeczy. Opisany dokument wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.17) Zamawiający wymaga, a wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 29.04.2017 r. osób wykonujących czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka – dla każdej części zamówienia oddzielnie (W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza aby np. w dwóch, lub w trzech częściach pracowała ta sama osoba wykonująca czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka). Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga a wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub inny dokument potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. W zakresie wrażliwych danych osobowych dokumenty winny być zanonimizowane. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia w/w wymagań Zamawiającego Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego zapłacić karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawiającemu oświadczenia lub innego dokumentu.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90611000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - dla I części zamówienia: 200 000,00 zł - dla II części zamówienia: 200 000,00 zł - dla III części zamówienia: 200 000,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości stanowiącej co najmniej sumę wymaganych dla tych części zamówienia sum gwarancyjnych. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi wykazać iż posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł. b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: - dla I części zamówienia: 200 000,00 zł; - dla II części zamówienia: 200 000,00 zł; - dla III części zamówienia: 200 000,00 zł; W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości stanowiącej co najmniej sumę wymaganych dla tych części zamówienia środków finansowych lub zdolności kredytowej. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi wykazać iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: - dla Części I zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, - dla Części II zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, - dla Części III zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto. UWAGA! Wykonawca składający ofertę dla dwóch lub trzech części zamówienia musi wykazać, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w ilości nie nie mniejszej niż ilość części, na które składa ofertę, a wartości tych usług muszą być nie mniejsze niż opisana dla każdej części zamówienia. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi wykazać iż wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy każda, przy czym ich wartość nie może być mniejsza niż 120 000,00 zł brutto dla jednej usługi i 150 000,00 zł brutto dla drugiej usługi. WW przypadku usług wykonywanych warunek opisany w pkt a) dotyczy usług wykonanych na określone wartości. b) Posiada dostęp w celu wykonania zamówienia do następujących narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych: - minimum cztery piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum jeden samochód i minimum jedna ładowarka do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników; lub - minimum dwie piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem każdy z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum jeden samochód i minimum jedna ładowarka do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować w/w potencjałem technicznym dla każdej części zamówienia oddzielnie. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi posiadać dostęp w celu wykonania zamówienia do następujących narzędzi wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych: - minimum osiem piaskarek - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa samochody i minimum dwie ładowarki do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników; lub - minimum cztery piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum cztery ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa samochody i minimum dwie ładowarki do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie co najmniej: - dla Części I zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, - dla Części II zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, - dla Części III zamówienia: jedną usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy o całkowitej wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto. UWAGA! Wykonawca składający ofertę dla dwóch lub trzech części zamówienia musi wykazać, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w ilości nie nie mniejszej niż ilość części, na które składa ofertę, a wartości tych usług muszą być nie mniejsze niż opisana dla każdej części zamówienia. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi wykazać iż wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu zimowego utrzymania dróg przez jeden sezon zimowy każda, przy czym ich wartość nie może być mniejsza niż 120 000,00 zł brutto dla jednej usługi i 150 000,00 zł brutto dla drugiej usługi. W przypadku usług wykonywanych warunek opisany w pkt a) dotyczy usług wykonanych na określone wartości. Wykaz usług należy sporządzić według formularza stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, odrębnie dla każdej części zamówienia na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Minimalny poziom zdolności: - minimum cztery piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum jeden samochód i minimum jedna ładowarka do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników; lub - minimum dwie piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem każdy z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum jeden samochód i minimum jedna ładowarka do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować w/w potencjałem technicznym dla każdej części zamówienia oddzielnie. Przykład: Wykonawca składający ofertę na I i II część zamówienia musi posiadać dostęp w celu wykonania zamówienia do następujących narzędzi wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych: - minimum osiem piaskarek - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa samochody i minimum dwie ładowarki do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników; lub - minimum cztery piaskarki - każda jednostka opłużona z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum cztery ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem z napędem co najmniej na dwie osie, oraz minimum dwa samochody i minimum dwie ładowarki do wywozu nadmiaru śniegu z ulic i chodników.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, (pkt 13.4 nin. SIWZ) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Formularz oferty – wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Oświadczenie o podwykonawcach – wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców sporządzone na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy; 5. Stosowne pełnomocnictwo/a – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: - część I zamówienia – 4 000,00 zł (osiem tysięcy złotych i 00/100) - część II zamówienia – 4 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych i 00/100) - część III zamówienia – 4 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych i 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 32
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): 1. zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, 2. udziału lub zmiany podwykonawców, 3. zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba,  śmierć, utrata uprawnień), oraz zmiany sprzętu (pojazdów i urządzeń w ilości i o parametrach wymaganych w SIWZ) z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku obowiązku posiadania rejestracji) za pomocą którego wykonywana jest umowa, 4. zmniejszenie ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja części usług, które stanowią przedmiot zamówienia stała się dla zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie. 5. na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 6. wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych. 7. zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
11.8. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępnione oraz w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń 90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic 2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2016/2017. Szczegółowy zakres prowadzenia zimowego utrzymania dróg wraz z kolejnością ich odśnieżania na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 2016/2017 został szczegółowo opisany w załączniku B do SIWZ (Część I – ok. 65 117mb). Znaczna część dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka jest zlokalizowana w terenie pagórkowatym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności odśnieżania dróg w trakcie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający wyróżnia następujący sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 3.1) Dyżur dobowy (dyżur bierny) – zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg – brak działania sprzętu na drogach; 3.2) Akcja dobowa (dyżur czynny) – od momentu stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywanie dróg, usuwanie gołoledzi. Akcja dobowa (dyżur czynny) prowadzona będzie od godziny 6:00 pierwszego dnia do godziny 6:00 następnego dnia. 3.3) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. 3.4) Rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) wyznaczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego z wyprzedzeniem 4 godz. Wyznaczenie nastąpi telefonicznie lub za pomocą SMS. 3.5) W przypadku ustabilizowania warunków pogodowych nie wymagających prac, Zamawiający ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem i za okres ten nie przysługuje wynagrodzenie. Upoważniony przedstawiciel Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce może zawiesić prowadzenie dyżurów dobowych. Zawieszenie dyżurów nastąpi z wyprzedzeniem 4 godz. telefonicznie lub za pomocą SMS. Ponowne rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) po ich zawieszeniu następuje na zasadach określonych w pkt 3.4 Wykonawca jest zobowiązany w ciągu max 4 godzin osiągnąć pełną gotowość do pracy i rozpocząć (uruchomić) prowadzenie zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa-dyżur czynny). 3.6) Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, będzie punktowane 40 pkt w ramach kryterium oceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu powiadomienia o rozpoczęciu akcji dobowej (dyżuru czynnego) telefonicznie lub SMS. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżur czynny) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 300 zł brutto za każde niedotrzymanie skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżuru czynnego. 3.7) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawcy (tzn. jednorazowego wyjazdu w trakcie dyżuru dobowego biernego, na wezwanie służb porządkowych np. Policji, Straży Miejskiej lub koordynatora z ramienia Zamawiającego, w celu odśnieżania dróg, posypania, usunięcia gołoledzi itp. Zamawiający zażąda potwierdzenia wykonanych czynności przez wskazaną służbę porządkową lub przedstawiciela zamawiającego i dopiero po otrzymaniu pozytywnej informacji uwzględni przeprowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego). 3.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 3.7 rozliczenie nastąpi według opisu sposobu wyliczenia ceny za wykonanie usługi: Akcja dobowa (dyżur czynny) podzielona przez ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem w danej części = cena utrzymania 1 km drogi pomnożona przez ilość km wykonanej usługi w czasie awaryjnego wyjazdu. 3.9) Wykonawca każdorazowo do godziny 10:00 dnia następnego zgłosi Zamawiającemu prowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego) lub wykonania prac w przypadku „awaryjnego wyjazdu”. Potwierdzenie tego faktu winno nastąpić za pomocą telefonu, SMS, faksu na nr 12 250 11 90 lub e-mail gzd@wieliczka.eu. Niezgłoszenie powyższego faktu spowoduje nie zaliczenie dyżuru dobowego czynnego lub wyjazdu awaryjnego. 3.10) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wykonania prac. Nie zgłoszenie powyższych faktów w terminach i w godzinach podanych jak w pkt 3.9. spowoduje nie zaliczenie akcji dobowej(dyżuru czynnego) lub wyjazdu awaryjnego. 3.11) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ciągłych dyżurów dobowych w celu obserwacji sytuacji pogodowej i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. Droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni i poboczy oraz posypana na całej długości i szerokości drogi. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych prace należy wykonać według załączonych standardów - załącznik A do SIWZ. Prawo odstąpienia od standardów określonych w zał. A jest możliwe po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy z dróg określonych w załącznikach B, C, D do SIWZ. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie usunie z jezdni i chodników (dotyczy dróg zgodnie z wykazem) nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkuje obszar wykonywanych prac. 3.12) Rozliczenie prac będzie następować miesięcznie jako suma: - liczby dni Akcji dobowej (dyżur czynny) x cena kompletnej Akcji dobowej (dyżur czynny), - liczby dni dyżurów dobowych (dyżur bierny) x cena dyżuru dobowego (dyżur bierny) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. Jeżeli Akcja dobowa (dyżur czynny) nie zostanie uruchomiona wówczas wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 3.13) Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobyć wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do utworzenia bazy na terenie której składowane będą materiały niezbędne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych oraz na terenie której będzie znajdował się sprzęt Wykonawcy, w gotowości do przeprowadzenia akcji czynnej. Baza ta będzie utworzona w miejscowości należącej do Gminy Wieliczka na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych lub na terenie innej miejscowości ale w odległości nie większej niż 10 km (w linii prostej) od granicy Gminy na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy złożyć Zamawiającemu oświadczenie o utworzeniu lub posiadaniu bazy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.14) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych wykonawca winien zabezpieczyć ciężki specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. 3.15) Podczas trwania akcji dobowej czynnej, Zamawiający wymaga pracy w pełni sprawnego sprzętu zgłoszonego do realizacji zamówienia. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). 3.16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie posiadał zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej o którym mowa w art 33 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U z 2013r poz 1414 z późn. zm ), - lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art 5 ust 1 ustawy, - lub licencję obejmującą zakresem przewóz drogowy rzeczy a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych dokument równoważny, zgodnie z art. 2 ww. ustawy – dotyczące przewozu rzeczy. Opisany dokument wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.17) Zamawiający wymaga, a wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 29.04.2017 r. osób wykonujących czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka – dla każdej części zamówienia oddzielnie (W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza aby np. w dwóch, lub w trzech częściach pracowała ta sama osoba wykonująca czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka). Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga a wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub inny dokument potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. W zakresie wrażliwych danych osobowych dokumenty winny być zanonimizowane. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia w/w wymagań Zamawiającego Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego zapłacić karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawiającemu oświadczenia lub innego dokumentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń 90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic 2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2016/2017. Szczegółowy zakres prowadzenia zimowego utrzymania dróg wraz z kolejnością ich odśnieżania na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 2016/2017 został szczegółowo opisany w załączniku C do SIWZ (Część II – ok. 55 482mb). Znaczna część dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka jest zlokalizowana w terenie pagórkowatym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności odśnieżania dróg w trakcie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający wyróżnia następujący sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 3.1) Dyżur dobowy (dyżur bierny) – zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg – brak działania sprzętu na drogach; 3.2) Akcja dobowa (dyżur czynny) – od momentu stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywanie dróg, usuwanie gołoledzi. Akcja dobowa (dyżur czynny) prowadzona będzie od godziny 6:00 pierwszego dnia do godziny 6:00 następnego dnia. 3.3) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. 3.4) Rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) wyznaczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego z wyprzedzeniem 4 godz. Wyznaczenie nastąpi telefonicznie lub za pomocą SMS. 3.5) W przypadku ustabilizowania warunków pogodowych nie wymagających prac, Zamawiający ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem i za okres ten nie przysługuje wynagrodzenie. Upoważniony przedstawiciel Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce może zawiesić prowadzenie dyżurów dobowych. Zawieszenie dyżurów nastąpi z wyprzedzeniem 4 godz. telefonicznie lub za pomocą SMS. Ponowne rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) po ich zawieszeniu następuje na zasadach określonych w pkt 3.4 Wykonawca jest zobowiązany w ciągu max 4 godzin osiągnąć pełną gotowość do pracy i rozpocząć (uruchomić) prowadzenie zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa-dyżur czynny). 3.6) Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, będzie punktowane 40 pkt w ramach kryterium oceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu powiadomienia o rozpoczęciu akcji dobowej (dyżuru czynnego) telefonicznie lub SMS. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżur czynny) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 300 zł brutto za każde niedotrzymanie skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżuru czynnego. 3.7) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawcy (tzn. jednorazowego wyjazdu w trakcie dyżuru dobowego biernego, na wezwanie służb porządkowych np. Policji, Straży Miejskiej lub koordynatora z ramienia Zamawiającego, w celu odśnieżania dróg, posypania, usunięcia gołoledzi itp. Zamawiający zażąda potwierdzenia wykonanych czynności przez wskazaną służbę porządkową lub przedstawiciela zamawiającego i dopiero po otrzymaniu pozytywnej informacji uwzględni przeprowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego). 3.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 3.7 rozliczenie nastąpi według opisu sposobu wyliczenia ceny za wykonanie usługi: Akcja dobowa (dyżur czynny) podzielona przez ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem w danej części = cena utrzymania 1 km drogi pomnożona przez ilość km wykonanej usługi w czasie awaryjnego wyjazdu. 3.9) Wykonawca każdorazowo do godziny 10:00 dnia następnego zgłosi Zamawiającemu prowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego) lub wykonania prac w przypadku „awaryjnego wyjazdu”. Potwierdzenie tego faktu winno nastąpić za pomocą telefonu, SMS, faksu na nr 12 250 11 90 lub e-mail gzd@wieliczka.eu. Niezgłoszenie powyższego faktu spowoduje nie zaliczenie dyżuru dobowego czynnego lub wyjazdu awaryjnego. 3.10) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wykonania prac. Nie zgłoszenie powyższych faktów w terminach i w godzinach podanych jak w pkt 3.9. spowoduje nie zaliczenie akcji dobowej(dyżuru czynnego) lub wyjazdu awaryjnego. 3.11) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ciągłych dyżurów dobowych w celu obserwacji sytuacji pogodowej i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. Droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni i poboczy oraz posypana na całej długości i szerokości drogi. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych prace należy wykonać według załączonych standardów - załącznik A do SIWZ. Prawo odstąpienia od standardów określonych w zał. A jest możliwe po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy z dróg określonych w załącznikach B, C, D do SIWZ. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie usunie z jezdni i chodników (dotyczy dróg zgodnie z wykazem) nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkuje obszar wykonywanych prac. 3.12) Rozliczenie prac będzie następować miesięcznie jako suma: - liczby dni Akcji dobowej (dyżur czynny) x cena kompletnej Akcji dobowej (dyżur czynny), - liczby dni dyżurów dobowych (dyżur bierny) x cena dyżuru dobowego (dyżur bierny) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. Jeżeli Akcja dobowa (dyżur czynny) nie zostanie uruchomiona wówczas wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 3.13) Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobyć wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do utworzenia bazy na terenie której składowane będą materiały niezbędne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych oraz na terenie której będzie znajdował się sprzęt Wykonawcy, w gotowości do przeprowadzenia akcji czynnej. Baza ta będzie utworzona w miejscowości należącej do Gminy Wieliczka na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych lub na terenie innej miejscowości ale w odległości nie większej niż 10 km (w linii prostej) od granicy Gminy na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy złożyć Zamawiającemu oświadczenie o utworzeniu lub posiadaniu bazy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.14) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych wykonawca winien zabezpieczyć ciężki specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. 3.15) Podczas trwania akcji dobowej czynnej, Zamawiający wymaga pracy w pełni sprawnego sprzętu zgłoszonego do realizacji zamówienia. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). 3.16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie posiadał zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej o którym mowa w art 33 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U z 2013r poz 1414 z późn. zm ), - lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art 5 ust 1 ustawy, - lub licencję obejmującą zakresem przewóz drogowy rzeczy a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych dokument równoważny, zgodnie z art. 2 ww. ustawy – dotyczące przewozu rzeczy. Opisany dokument wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.17) Zamawiający wymaga, a wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 29.04.2017 r. osób wykonujących czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka – dla każdej części zamówienia oddzielnie (W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza aby np. w dwóch, lub w trzech częściach pracowała ta sama osoba wykonująca czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka). Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga a wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub inny dokument potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. W zakresie wrażliwych danych osobowych dokumenty winny być zanonimizowane. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia w/w wymagań Zamawiającego Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego zapłacić karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawiającemu oświadczenia lub innego dokumentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
90611000-3 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń 90.61.10.00-3 - Usługi sprzątania ulic 2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2016/2017. Szczegółowy zakres prowadzenia zimowego utrzymania dróg wraz z kolejnością ich odśnieżania na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 2016/2017 został szczegółowo opisany w załączniku D do SIWZ (Część III – ok. 54 215mb). Znaczna część dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka jest zlokalizowana w terenie pagórkowatym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności odśnieżania dróg w trakcie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający wyróżnia następujący sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 3.1) Dyżur dobowy (dyżur bierny) – zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg – brak działania sprzętu na drogach; 3.2) Akcja dobowa (dyżur czynny) – od momentu stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywanie dróg, usuwanie gołoledzi. Akcja dobowa (dyżur czynny) prowadzona będzie od godziny 6:00 pierwszego dnia do godziny 6:00 następnego dnia. 3.3) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. 3.4) Rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) wyznaczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego z wyprzedzeniem 4 godz. Wyznaczenie nastąpi telefonicznie lub za pomocą SMS. 3.5) W przypadku ustabilizowania warunków pogodowych nie wymagających prac, Zamawiający ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem i za okres ten nie przysługuje wynagrodzenie. Upoważniony przedstawiciel Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce może zawiesić prowadzenie dyżurów dobowych. Zawieszenie dyżurów nastąpi z wyprzedzeniem 4 godz. telefonicznie lub za pomocą SMS. Ponowne rozpoczęcie prowadzenia zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa- dyżur czynny) po ich zawieszeniu następuje na zasadach określonych w pkt 3.4 Wykonawca jest zobowiązany w ciągu max 4 godzin osiągnąć pełną gotowość do pracy i rozpocząć (uruchomić) prowadzenie zimowego utrzymania (dyżur bierny lub akcja dobowa-dyżur czynny). 3.6) Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, będzie punktowane 40 pkt w ramach kryterium oceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu powiadomienia o rozpoczęciu akcji dobowej (dyżuru czynnego) telefonicznie lub SMS. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżur czynny) do 1 godziny od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą SMS, Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 300 zł brutto za każde niedotrzymanie skrócenia rozpoczęcia akcji dobowej (dyżuru czynnego. 3.7) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawcy (tzn. jednorazowego wyjazdu w trakcie dyżuru dobowego biernego, na wezwanie służb porządkowych np. Policji, Straży Miejskiej lub koordynatora z ramienia Zamawiającego, w celu odśnieżania dróg, posypania, usunięcia gołoledzi itp. Zamawiający zażąda potwierdzenia wykonanych czynności przez wskazaną służbę porządkową lub przedstawiciela zamawiającego i dopiero po otrzymaniu pozytywnej informacji uwzględni przeprowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego). 3.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 3.7 rozliczenie nastąpi według opisu sposobu wyliczenia ceny za wykonanie usługi: Akcja dobowa (dyżur czynny) podzielona przez ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem w danej części = cena utrzymania 1 km drogi pomnożona przez ilość km wykonanej usługi w czasie awaryjnego wyjazdu. 3.9) Wykonawca każdorazowo do godziny 10:00 dnia następnego zgłosi Zamawiającemu prowadzenie akcji dobowej (dyżuru czynnego) lub wykonania prac w przypadku „awaryjnego wyjazdu”. Potwierdzenie tego faktu winno nastąpić za pomocą telefonu, SMS, faksu na nr 12 250 11 90 lub e-mail gzd@wieliczka.eu. Niezgłoszenie powyższego faktu spowoduje nie zaliczenie dyżuru dobowego czynnego lub wyjazdu awaryjnego. 3.10) W przypadku „awaryjnego wyjazdu” Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wykonania prac. Nie zgłoszenie powyższych faktów w terminach i w godzinach podanych jak w pkt 3.9. spowoduje nie zaliczenie akcji dobowej(dyżuru czynnego) lub wyjazdu awaryjnego. 3.11) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ciągłych dyżurów dobowych w celu obserwacji sytuacji pogodowej i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. Droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni i poboczy oraz posypana na całej długości i szerokości drogi. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych prace należy wykonać według załączonych standardów - załącznik A do SIWZ. Prawo odstąpienia od standardów określonych w zał. A jest możliwe po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy z dróg określonych w załącznikach B, C, D do SIWZ. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie usunie z jezdni i chodników (dotyczy dróg zgodnie z wykazem) nadmiar materiału stosowanego do posypywania i uporządkuje obszar wykonywanych prac. 3.12) Rozliczenie prac będzie następować miesięcznie jako suma: - liczby dni Akcji dobowej (dyżur czynny) x cena kompletnej Akcji dobowej (dyżur czynny), - liczby dni dyżurów dobowych (dyżur bierny) x cena dyżuru dobowego (dyżur bierny) Akcja dobowa (dyżur czynny) liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu. Jeżeli Akcja dobowa (dyżur czynny) nie zostanie uruchomiona wówczas wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 3.13) Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobyć wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do utworzenia bazy na terenie której składowane będą materiały niezbędne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych oraz na terenie której będzie znajdował się sprzęt Wykonawcy, w gotowości do przeprowadzenia akcji czynnej. Baza ta będzie utworzona w miejscowości należącej do Gminy Wieliczka na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych lub na terenie innej miejscowości ale w odległości nie większej niż 10 km (w linii prostej) od granicy Gminy na terenie której będzie prowadzone zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy złożyć Zamawiającemu oświadczenie o utworzeniu lub posiadaniu bazy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.14) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych wykonawca winien zabezpieczyć ciężki specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. 3.15) Podczas trwania akcji dobowej czynnej, Zamawiający wymaga pracy w pełni sprawnego sprzętu zgłoszonego do realizacji zamówienia. Do posypywania dróg mogą być stosowane tylko te środki, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960). 3.16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie posiadał zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej o którym mowa w art 33 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U z 2013r poz 1414 z późn. zm ), - lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art 5 ust 1 ustawy, - lub licencję obejmującą zakresem przewóz drogowy rzeczy a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych dokument równoważny, zgodnie z art. 2 ww. ustawy – dotyczące przewozu rzeczy. Opisany dokument wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.17) Zamawiający wymaga, a wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 29.04.2017 r. osób wykonujących czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka – dla każdej części zamówienia oddzielnie (W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza aby np. w dwóch, lub w trzech częściach pracowała ta sama osoba wykonująca czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka). Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga a wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wieliczka są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub inny dokument potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. W zakresie wrażliwych danych osobowych dokumenty winny być zanonimizowane. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. W przypadku niespełnienia w/w wymagań Zamawiającego Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego zapłacić karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawiającemu oświadczenia lub innego dokumentu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie czasu rozpoczęcia (uruchomienia) akcji dobowej (dyżuru czynnego) do 1 godziny 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.