Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017

Przedmiot:

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Łapiguz 112
21-400, Łuków
telefon - 025 7982617, 7982020
faks - 257 987 187
www.zdp.lukow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w
Termin składania ofert: 2016-12-01 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
Numer referencyjny: AZ.262.25.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna umowa. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. Zapotrzebowanie sprzętowe w zakresie wykonania usługi odśnieżania obejmuje: - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 4 szt., orientacyjna ilość godzin pracy /łącznie/ – ok. 1300, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 4 szt., orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 567, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś – 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 552, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym – 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 130, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min.3 m3 – 3szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 53. - Spycharka gąsienicowa o mocy min. 100 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy-ok. 65. - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 2 szt.,orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 260.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać. Oceny spełniania tego warunku w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać. Oceny spełniania tego warunku w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym określonym stosownie dla każdej wybranej części zamówienia: Część nr 1 - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 455, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 162, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 20, - Spycharka gąsienicowa o mocy min. 100 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65. Część nr 2 - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 195, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 10 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 260, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65, - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min.90 KM – 1 szt.,orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 65. Część nr 3 - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 455, - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 195, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 2 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 20. Część nr 4 - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 130, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 292, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 13. Część nr 5 - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 195, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 130. Część nr 6 - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 145. Oceny spełniania tego warunków w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie załączonego do oferty wykazu – zał. nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1-3: 1) pkt 1–3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Trzebieszów, Nr r-ku 68 9206 0009 0004 9386 2000 0070 z dopiskiem: wadium na ZUD 2017 r. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego – Zarząd Dróg powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków lub dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy poprzez jej aneksowanie, dotyczących: - w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane usługi pozostają w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane usługi pozostają do całości usług określonych umową; - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; - gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - gdy dokonane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza, w przypadku zamówień na usługi od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 455, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 162, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 20, - Spycharka gąsienicowa o mocy min. 100 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 195, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 10 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 260, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 65, - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 65.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 455, - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 195, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 2 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 20.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 130, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 292, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 13.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 195, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 130.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: Praca sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie z podziałem na części. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie zapotrzebowania wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach. Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda z część stanowi odrębne zamówienie na, które będzie podpisania oddzielna. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 145.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
deklarowany czas podstawienia sprzętu 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.