Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500, Strzelce Krajeńskie
telefon - 957 632 380
faks - 957 631 126
www.fsd.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2017/2018 część nr 1, 2, 3
Numer referencyjny: 272.13.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1,2,3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w sezonie 2017/2018 wg określonych kolejności, zapewniając przy tym własny materiał, sprzęt oraz odpowiednią ilość osób zdolnych wykonać zadanie. Wykazy dróg do zimowego utrzymania z podziałem na części zamówienia stanowią załączniki nr 7-9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opis kolejności ich utrzymania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Przewiduje się zadania częściowe.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli: Część 1: Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000 zł przedkładając na tę okoliczność dokument. Część 2: Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80 000 zł przedkładając na tę okoliczność dokument. Część 3: Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 160 000 zł przedkładając na tę okoliczność dokument.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi urządzeniami technicznymi do zimowego utrzymania dróg: Część 1: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 75 KM- szt. 3, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 3, piaskarka (min. P-1) – szt. 3, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1. Część 2: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 75 KM- szt. 1, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 1, piaskarka (min. P-1) – szt. 1, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1. Część 3: Wykonawcy wykażą dysponowanie następującym sprzętem: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 70 KM- szt. 1, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 1, piaskarka (min. P-1) – szt. 1, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1. Ww. wymóg dysponowania wskazaną ilością sprzętu dotyczy poszczególnych części zamówienia. Przy składaniu ofert na dwie lub trzy części zamówienia należy wykazać odpowiednio dysponowanie większą ilością sprzętu, za wyjątkiem ładowarki, którą można jedną sztukę wykazać do 3 zadań częściowych oraz sprzętu ciężkiego do odśnieżania (w postaci równiarki lub ładowarki czołowej), który również można wykazać jeden do 3 zadań częściowych. - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi osobami: Część 1: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 4 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (3 osoby z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki). Część 2: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 2 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (1 osoba z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki). Część 3: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 2 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (1 osoba z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki). Ww. wymóg dysponowania wskazaną ilością osób dotyczy poszczególnych części zamówienia. Przy składaniu ofert na dwie lub trzy części zamówienia należy wykazać odpowiednio dysponowanie większą ilością osób z prawem jazdy kat. C lub T ( w zależności od rodzaju pojazdu, jakim dysponuje wykonawca), natomiast w przypadku osoby z uprawnieniami do obsługi ładowarki można wykazać jedną dla 3 zadań częściowych; a także wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego: Część 1: Wykonawcy wykażą, iż wykonali w ostatnich trzech latach 2 zamówienia, każde z nich o wartości minimum 300.000 zł netto, polegające na zimowym utrzymaniu dróg; Część 2: Wykonawcy wykażą, iż wykonali w ostatnich trzech latach 2 zamówienia, każde z nich o wartości minimum 80.000 zł netto, polegające na zimowym utrzymaniu dróg; Część 3: Wykonawcy wykażą, iż wykonali w ostatnich trzech latach 2 zamówienia, każde z nich o wartości minimum 160.000 zł netto, polegające na zimowym utrzymaniu dróg
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, który usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; f) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; g) dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zakresem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w poszczególnych zadaniach częściowych: część nr 1 – 300 000,00 zł, część nr 2 – 80 000,00 zł, część nr 3 – 160 000,00 zł. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz ofertowy, wypełniony formularz cenowy - odrębnie dla każdej części zamówienia, oświadczenia dotyczące podwykonawców i zasobów, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych przez wykonawcę wykonujących przedmiot umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów ich pracy wynikających ze zmian, o których mowa w pkt. 2.1. 3. Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać, że kwota podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości, oraz, że zmiany, o których mowa w pkt. 2.3, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 4. Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej; 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w innych przypadkach określonych w art. 144 pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Stare Kurowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg. 2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym. 3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeni: Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego. 4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z pracownikami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnymi nr telefonów. Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego potwierdzone następnie pisemnym zleceniem. Wykonawca będzie rozliczał się maksymalnie raz w miesiącu (w sytuacji, gdy usługa zostanie zlecona) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach prac do zimowego utrzymania dróg (ZUD) i zaakceptowanych przez przez Wykonawcę. Karty ZUD akceptuje podpisem kierownik Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich bądź Jego przełożony. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Zadania do wykonania na drogach realizowane będą zgodnie z wykazami zimowego utrzymania dróg. Zamawiający zastrzega, iż drogi wskazane w wykazie dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych kolejnościach utrzymania, mogą zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego do innej kolejności, lecz tylko w zakresie odśnieżania oraz posypywania piaskiem i solą (np. z kolejności I do II lub IV - odśnieżanie i posypywanie zamiast całej drogi, tylko jej odcinków), natomiast nie może ulec zmianie czas reakcji na odcinkach dróg przypisanych do poszczególnych kolejności. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo z pracownikiem Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawca zobowiązany jest stawić się do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w ciągu maksymalnie 2 godzin (lub krótszym, w zależności od złożonej oferty) od chwili otrzymania telefonicznego wezwania przez uprawnionego pracownika Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykazy dróg oprócz podziału na części zamówienia, rozdzielone są także według kolejności utrzymania dróg, zgodnie ze standardami ich utrzymania. Warunki realizacji usług zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mieszankę piaskowo-solną w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy oraz wskazać miejsce jej składowania do wglądu Zamawiającego przez okres trwania umowy. Wskazuje się minimum wymaganego zabezpieczenia materiałowego na około dwa tygodnie trwania akcji zimowego utrzymania dróg: Część 1: Gmina Strzelce Krajeńskie, Gmina Zwierzyn i Gmina Stare Kurowo: min. 20 ton soli drogowej, min. 80 ton materiału uszorstniającego (żwir).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Drezdenko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg. 2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym. 3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeni: Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego. 4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z pracownikami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnymi nr telefonów. Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego potwierdzone następnie pisemnym zleceniem. Wykonawca będzie rozliczał się maksymalnie raz w miesiącu (w sytuacji, gdy usługa zostanie zlecona) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach prac do zimowego utrzymania dróg (ZUD) i zaakceptowanych przez przez Wykonawcę. Karty ZUD akceptuje podpisem kierownik Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich bądź Jego przełożony. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Zadania do wykonania na drogach realizowane będą zgodnie z wykazami zimowego utrzymania dróg. Zamawiający zastrzega, iż drogi wskazane w wykazie dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych kolejnościach utrzymania, mogą zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego do innej kolejności, lecz tylko w zakresie odśnieżania oraz posypywania piaskiem i solą (np. z kolejności I do II lub IV - odśnieżanie i posypywanie zamiast całej drogi, tylko jej odcinków), natomiast nie może ulec zmianie czas reakcji na odcinkach dróg przypisanych do poszczególnych kolejności. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo z pracownikiem Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawca zobowiązany jest stawić się do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w ciągu maksymalnie 2 godzin (lub krótszym, w zależności od złożonej oferty) od chwili otrzymania telefonicznego wezwania przez uprawnionego pracownika Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykazy dróg oprócz podziału na części zamówienia, rozdzielone są także według kolejności utrzymania dróg, zgodnie ze standardami ich utrzymania. Warunki realizacji usług zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mieszankę piaskowo-solną w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy oraz wskazać miejsce jej składowania do wglądu Zamawiającego przez okres trwania umowy. Wskazuje się minimum wymaganego zabezpieczenia materiałowego na około dwa tygodnie trwania akcji zimowego utrzymania dróg: Część 2: Gmina Drezdenko: min. 5 ton soli drogowej, min. 20 ton materiału uszorstniającego (żwir).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobiegniew.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg. 2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym. 3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeni: Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego. 4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z pracownikami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnymi nr telefonów. Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego potwierdzone następnie pisemnym zleceniem. Wykonawca będzie rozliczał się maksymalnie raz w miesiącu (w sytuacji, gdy usługa zostanie zlecona) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach prac do zimowego utrzymania dróg (ZUD) i zaakceptowanych przez przez Wykonawcę. Karty ZUD akceptuje podpisem kierownik Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich bądź Jego przełożony. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Zadania do wykonania na drogach realizowane będą zgodnie z wykazami zimowego utrzymania dróg. Zamawiający zastrzega, iż drogi wskazane w wykazie dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych kolejnościach utrzymania, mogą zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego do innej kolejności, lecz tylko w zakresie odśnieżania oraz posypywania piaskiem i solą (np. z kolejności I do II lub IV - odśnieżanie i posypywanie zamiast całej drogi, tylko jej odcinków), natomiast nie może ulec zmianie czas reakcji na odcinkach dróg przypisanych do poszczególnych kolejności. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo z pracownikiem Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykonawca zobowiązany jest stawić się do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w ciągu maksymalnie 2 godzin (lub krótszym, w zależności od złożonej oferty) od chwili otrzymania telefonicznego wezwania przez uprawnionego pracownika Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wykazy dróg oprócz podziału na części zamówienia, rozdzielone są także według kolejności utrzymania dróg, zgodnie ze standardami ich utrzymania. Warunki realizacji usług zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mieszankę piaskowo-solną w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy oraz wskazać miejsce jej składowania do wglądu Zamawiającego przez okres trwania umowy. Wskazuje się minimum wymaganego zabezpieczenia materiałowego na około dwa tygodnie trwania akcji zimowego utrzymania dróg: Część 3: Gmina Dobiegniew: min. 10 ton soli drogowej, min. 40 ton materiału uszorstniającego (żwir).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.