Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa sztucznego lodowiska o wymiarach ok. 20 m x 40 m i infrastruktury towarzyszącej...

Przedmiot:

Dostawa sztucznego lodowiska o wymiarach ok. 20 m x 40 m i infrastruktury towarzyszącej wraz z ich obsługą

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400, Otwock
telefon - 227 792 001
faks - 227 794 225
www.bip.otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 1.000 zł.
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sztucznego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z ich obsługą oraz realizacją Programu „Miejskie Lodowisko”.
Numer referencyjny: WZP.271.83.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Udostępnienie mieszkańcom miasta sztucznego lodowiska o wymiarach ok. 20 m x 40 m, profesjonalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej użytkownikom zdrowy, rodzinny wypoczynek i zwiększenie aktywności fizycznej. 2. Możliwość odbywania zajęć, nauki jazdy na łyżwach w ramach szkolnych zajęć sportowych oraz podczas zajęć indywidualnych. 3. Zorganizowanie imprezy (w terminie i tematyce ustalonej z Zamawiającym) przeprowadzonej przez animatora. 4. Biletowanie wstępu realizowane przez Wykonawcę w dni świąteczne i soboty (wszystkie sesje) oraz każdy dzień roboczy w godzinach od 16.00 do 22.00 w cenie nie wyższej niż 3 zł brutto w ramach biletów ulgowych oraz w cenie nie wyższej niż 4 zł brutto w ramach biletów normalnych za sesję trwającą nie krócej niż 55 minut. 5. Odpłatne udostępnienie łyżew i kasków przechowywanych i konserwowanych przez Wykonawcę w cenie nie wyższej niż 5 zł brutto za parę. 6. Zorganizowanie szatni z miejscami do przebierania się, zmiany obuwia itp. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego poniższe wymagania: 1) kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 oC na poziomie min. 175 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat chłodniczych zapewniających brak falowania, 2) współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP = 2,60 (COP- stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie), 3) agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami UE, 4) agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze, a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia, 5) agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy: 25, 50, 75, 100%, 6) agregat musi posiadać zintegrowany moduł hydrauliczny – pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1 mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji, 7) panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny, 8) agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska, 9) poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A), 10) cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE (odpowiadające wymogom bezpieczeństwa w UE) lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia agregatu chłodniczego przed dostępem osób nieupoważnionych, najlepiej poprzez wykonanie ogrodzenia agregatu w odległości minimum 1 m od urządzenia. 3. Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska: 1) długość pojedynczego modułu min. 2,5 mb, 2) kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmanna, 3) odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych - nie może być większa niż 20 mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu, 4) przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy zapewniającego brak „falowania” po rozłożeniu na planowanej powierzchni. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania” i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości (max. 6 cm), 5) kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko-złącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych, 6) cały (nie poszczególne elementy składowe) modułowy system ziębniczy tafli lodowiska musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska. 5. Dostawa i montaż band lodowiska o wysokości od 1,1 m do 1,2 m: 1) bandy muszą być wyposażone w dwie bramki wejściową i wyjściową oraz bramę wjazdową dla rolby o szerokości min. 3,20 m, 2) konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min 6 mm w kolorze białym, 3) bandy wyposażone być muszą w dolną listwę okopową wykonaną z PEHD o grubości min. 10 mm w kolorze żółtym do wysokości max. 0,20 m. oraz górne pochwyty wykonane z PE o grubości min. 10mm w kolorze niebieskim lub czerwonym, 4) promień w narożnikach bandy – max. 4,50 m. 5) umieszczanie reklam na bandach i lodowisku może się odbywać tylko za zgodą Zamawiającego. 6. Podłączenie elektryczne odbiorników do rozdzielni elektrycznej o mocy minimalnej ok. 80 kW i zabezpieczeniu 160A posadowionej w odległości do 10 m od miejsca lokalizacji agregatu chłodniczego. 7. Dostawa i napełnienie instalacji 34% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu. 8. Dostawa i montaż oświetlenia lodowiska składającego się z czterech demontowalnych słupów, 8 naświetlaczy min 250 W każdy (po 2 na słupie). 9. Dostawa i montaż nagłośnienia lodowiska składającego się z ze wzmacniacza min. 400 W, min. 4 głośników, 1 mikrofonu bezprzewodowego i odtwarzacza CD. 10. Fabrycznie nowe maty gumowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m, długości min. 100 m; maty powinny m.in. zabezpieczać ostrza łyżew od momentu wyjścia użytkownika z szatni do wejścia na lodowisko. 11. Dostawa nie mniej niż 170 par łyżew w pełnej rozmiarówce oraz kasków do odpłatnego wypożyczenia przez Wykonawcę. 12. Dostawa chodzików dla dzieci do nauki jazdy na łyżwach – 6 sztuk. 13. Dostawa ostrzałki do łyżew. 14. Dostawa suszarki do łyżew. 15. Dostawa maszyny do pielęgnacji lodu montowanej na ciągniku o parametrach i funkcjach: 1) struganie tafli lodu (nóż strugający o długości min 200 cm), 2) polewanie tafli lodu/pielęgnacja tafli lodu (maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę o pojemności min 400 l oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania powierzchni tafli lodu), 3) maszyna powinna być wyposażona w zbiorniki na śnieg o pojemności min 0,9 m3 oraz system transportu struganego z tafli lodu do zbiornika, 4) maszyna musi mieć możliwość łatwego doczepiania i odczepiania do ciągnika z pomocą typowego, trzypunktowego zaczepu, 5) maksymalny ciężar maszyny w stanie pustym, bez wody i śniegu, nie może przekroczyć 550 kg, 6) maszyna musi być przystosowana do pracy z ciągnikiem o maksymalnym udźwigu na podnośniku do 1000 kg. 16. Dostawa i montaż zaplecza lodowiska składające się z 2 drewnianych domków o powierzchni ok. 15 m² każdy (pomieszczenie na kasę oraz techniczne – m.in. wypożyczalnia łyżew), szafki na łyżwy, minimum 10 ławek. 17. Dostawa kontenera o wymiarach 2,40 m / 6 m z przeznaczeniem na szatnię dla uczniów otwockich placówek oświatowych przebywających na lodowisku w ramach lekcji wychowania fizycznego wyposażonego w: okno, drzwi zamykane na klucz, wieszki na ubrania, instalację elektryczną. 18. Dostawa i montaż drewnianych podestów przy bandach od strony strefy zaplecza. 19. Ogrodzenie całego placu lodowiska. 20. Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu min. 5 cm. 21. Demontaż po sezonie w terminie do 20 marca 2017 r. lub w przypadku ujemnej temperatury w okresie od 1 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. w terminie do 31 marca 2017 r. lub na wniosek Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika do obsługi lodowiska w godzinach otwarcia lodowiska. 23. Prowadzenie bieżącej działalności, jako Wykonawca w zakresie obsługi, eksploatacji lodowiska oraz jego infrastruktury jak również wykonywania czynności rozrywkowo-edukacyjnej w zakresie jak poniżej: 1) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i pielęgnacji tafli lodowiska, dbania o estetyczny wygląd lodowiska, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na lodowisku mając do dyspozycji narzędzia i maszyny opisane jak wyżej, 2) Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania lodowiska w trakcie jego użytkowania. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia niezbędnych polis ubezpieczeniowych, a w szczególności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od roszczeń osób korzystających z lodowiska za ewentualne konsekwencje zdarzeń i szkody wynikające z wypadków powstałych na lodowisku, bezpośrednio w jego sąsiedztwie oraz na terenie całej infrastruktury towarzyszącej w ramach Programu „Miejskie Lodowisko” i ochrony lodowiska, oraz dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków w tym opłaconych polis w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty do ZAIKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, oraz dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających w/w świadczenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużytej wody i energii elektrycznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania lodowiska w terminie od czasu wejścia z pracami na teren lodowiska do czasu odbioru protokolarnie terenu lodowiska. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami, oraz dostarczenia potwierdzonych kopii dokumentów potwierdzających ww. czynności w ciągu 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 15/12/2016 data zakończenia: 05/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował: co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą doświadczenie w prowadzeniu lodowiska przez co najmniej 2 sezony (od 2010 roku). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie dostawę sztucznego lodowiska o powierzchni min. 800 m² i infrastruktury towarzyszącej wraz z ich obsługą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 1.000 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Serwis naprawczy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.