Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170, Zakroczym
telefon - 227 853 223
faks - 227 853 224
http:/bip.zakroczym.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zakroczym
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie 1. Drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi; Zadanie 2. Drogi o nachyleniu powyżej 4% (Parowy Zakroczymskie); Zadanie 3. Drogi gruntowe; Zadanie 4. Napełnianie skrzyń ulicznych.
Numer referencyjny: WIR.720.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających, z podziałem na zadania: - Zadanie 1: Drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi; - Zadanie 2: Drogi o nachyleniu powyżej 4% (Parowy Zakroczymskie); - Zadanie 3: Drogi gruntowe; - Zadanie 4: Napełnianie skrzyń ulicznych. 2. Zakres prac dla Zadania 1 – drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi – obejmuje wykonanie maksymalnie: 1) pięć zabiegów płużenia dróg na całej szerokości jezdni o łącznej długości dróg 16,75 km; 2) dwadzieścia zabiegów płużenia dróg i likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 16,75 km; 3) pięć zabiegów likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 16,75 km; 4) jeden zabieg uprzątania śniegu łącznie z wywozem do 10 km w ilości do 200m³ (miejsce składowania śniegu zapewni Wykonawca). 3. Wykaz dróg do zimowego utrzymania dla Zadania 1 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentacji przetargowej. 4. Zakres prac dla Zadania 2 - drogi o nachyleniu powyżej 4 % (Parowy Zakroczymskie) – obejmuje wykonanie maksymalnie: 1) pięć zabiegów płużenia dróg na całej szerokości jezdni o łącznej długość dróg 1,53 km; 2) dwadzieścia zabiegów płużenia dróg i likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni solą (materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długość dróg 1,53 km, dawka soli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960); 3) pięć zabiegów likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni solą (materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długość dróg 1,53 km, dawka soli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960); 5. Wykaz dróg do zimowego utrzymania dla Zadania 2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 dokumentacji przetargowej. 6. Zakres prac dla Zadania 3 - drogi gruntowe – obejmuje wykonanie maksymalnie: 1) dwa zabiegi płużenia dróg na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 40,30 km; 2) dwa zabiegi płużenia dróg i likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie drogi mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 40,30 km; 3) dwa zabiegi likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie drogi mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 40,30 km; 7. Wykaz dróg do zimowego utrzymania dla Zadania 3 – zgodnie z załącznikiem nr 3 dokumentacji przetargowej. 8. Zakres prac dla Zadania 4 - napełnianie skrzyń ulicznych – obejmuje: 1) dwadzieścia zabiegów uzupełniania skrzyń ulicznych mieszanką piaskową - solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) – ilość skrzyń 20 szt. 9. Wykaz usytuowania skrzyń ulicznych do zimowego utrzymania dla Zadania 4 – zgodnie z załącznikiem nr 4 dokumentacji przetargowej. 10. Środki chemiczne (sole) i uszorstniające nawierzchnię (piasek) należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał samochody z zainstalowanym systemem GPS. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie pozwalające dokładnie określić na mapie pozycję pojazdu w rzeczywistym czasie oraz odtworzyć historię przejechanej trasy. 12. SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI 1. Roboty wykonywane będą przy użyciu sprzętu jakim dysponuje Wykonawca. 2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4) oraz sposób jego realizacji podany jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający określa w rozdziale X części 1 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3A ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem, dotyczących zimowego utrzymania dróg w Gminie Zakroczym w zakresie dróg asfaltowych, z kostki betonowej, bruku i parkingów, dróg o nachyleniu powyżej 4% (Parowy Zakroczymskie), dróg gruntowych i napełniania skrzyń ulicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, które mogą dotyczyć: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b Pzp, dotyczące: 2.1. sytuacji ekonomicznej; 2.2. zdolności technicznej i zawodowej. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: Dla Zadania 1: 3.1. Posiadanie aktualnego odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000 PLN Dla Zadania 2, 3 i 4 - Zamawiający nie stawia minimalnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 4.1. ZADANIE 1: Dysponowanie co najmniej: a) 1 szt. nośnika samochodowego z pługiem typu średniego wyposażonym w piaskarko-solarkę o pojemności co najmniej 4 m3 z niezależnym silnikiem, b) 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem typu średniego, c) 1 szt. piaskarki doczepianej do ciągnika, d) 1 szt. ładowarki lub koparko-ładowarki, e) 1 szt. samochodu samowyładowczego. 4.2. ZADANIE 2: Dysponowanie co najmniej: a) 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem typu średniego, b) 1 szt. solarki doczepianej do ciągnika. 4.3. ZADANIE 3: Dysponowanie co najmniej: a) 3 szt. ciągnika rolniczego, każdy z pługiem śnieżnym z elastyczną listwą zgarniającą zapewniającą skuteczne odkładanie śniegu na pobocze, b) 3 szt. piaskarki doczepianej do ciągnika. 4.4. ZADANIE 4: Dysponowanie co najmniej: a) 1 szt. pojazdu osobowo-dostawczego do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo– solnej. Uwaga: wykonawca nie może posłużyć się tą samą zdolnością techniczną dla Zadania 1, Zadania 2 jak i dla Zadania 3. 5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej – zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: Dla Zadania 1 5.1. Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat min. jednej usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg utwardzonych i/lub nieutwardzonych o wartości min. 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dla Zadania 2, 3 i 4 - Zamawiający nie stawia minimalnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej. 6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności: 7. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej – zamawiający nie wyraża minimalnych poziomów zdolności. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNIE OFERTĘ 1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części 1 ust. 3, 4 i 5 SIWZ. 2. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zasady dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które: 1) musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2) musi jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 3) musi precyzować zakres umocowania i jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 4) musi wskazywać pełnomocnika; 5) musi wyliczać wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie. 8. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie udziela pełnomocnictwa, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu. 9. Oświadczenia i dokumenty składane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i podpisuje wykonawca – pełnomocnik, działając w imieniu uczestników oferty wspólnej. 10. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 11. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ. 12. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 1) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu składa: dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia; oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 2) pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców składają: dokumenty wspólne, takie jak formularz oferty, wykaz usług, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp. UWAGA: w przypadku składania dokumentów takich jak: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - każdy z członków konsorcjum może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy). 13. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 6– 10. 14. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 3. WARUNKI DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną , o której mowa w ust. 1. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. WARUNKI DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Udokumentowanie przez wykonawcę spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 Pzp. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT 1) Zamawiający żąda: a) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2a (Zadanie 1), załącznikiem 2b (Zadanie 2), załącznikiem 2c (Zadanie 3), załącznikiem 2d (Zadanie 4) do SIWZ – oryginał podpisany przez wykonawcę; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3a (Zadanie 1), załącznikiem 3b (Zadanie 2), załącznikiem 3c (Zadanie 3), załącznikiem 3d (Zadanie 4)do SIWZ – oryginał podpisany przez wykonawcę; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania (odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ). 2) Jeżeli dotyczy - zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów (zgodnie z załącznikiem nr 4a – Zadanie 1, załącznikiem 4b – Zadanie 2, 3 i 4 do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów)- oryginał dokumentu - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Treść dokumentu (zobowiązania) powinna określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP 1. Zamawiający zamieszczenia na swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dotyczących: 1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – oryginał podpisany przez wykonawcę; 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO AKTUALNE NA DZIEŃ ICH ZŁOŻENIA 3. Dokumenty i oświadczenia, składane w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu): DLA ZADANIA 1: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 9a do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; DLA ZADANIA 2: 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 9b do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; DLA ZADANIA 3: 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 9c do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; DLA ZADANIA 4: 6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 9d do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów. 10) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 12) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 15) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 16) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 17) Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 18) W przypadku, o którym mowa w pkt 12, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 19) Wszystkie dokumenty powinny być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione lub upoważnione. 20) Jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości – Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu bądź kopii poświadczonej notarialnie. 21) Przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do oferty są jedynie wzorami. Załączniki do oferty mogą być złożone
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, który musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony– jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia liczony w minutach 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień umowy (w ramach poszczególnych zadań) jeżeli podczas realizacji umowy wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: 1) zmianę zakresu ilościowego usług, 2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia w sytuacji utrzymujących się trudnych warunków zimowych (opady śniegu, śliskość zimowa itp.), 3) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za podstawowy zakres umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT o ustawowo wprowadzoną stawkę podatku VAT z dniem jej wprowadzenia w życie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu prac w czasie realizacji zamówienia, jak również, w szczególnych przypadkach, zlecenie wykonania niepełnych zakresów dróg dla poszczególnych zadań zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 Pzp i określa warunki takiej zmiany tj.: 1) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na które zasoby Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany Podwykonawcy, c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę- wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego prace stanowiące przedmiot zamówienia nie zawierała takiego wskazania. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, na pisemny wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 4) Dopuszcza się dokonywania zmian w zawartej Umowie w przypadku gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 4. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi. 5. Zmiany o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 7. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron i mogą być dokonywane w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1. Warunki dotyczące sporządzenia oferty: 1) oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami SIWZ; 3) oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej w języku polskim i w sposób czytelny (pismo maszynowe, wydruk komputerowy lub ręcznie pismem czytelnym) i podpisana własnoręcznie przez wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy lub przez osobę przez niego upoważnioną; 4) wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 30/12/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: - Zadanie 1. Drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających, z podziałem na zadania: - Zadanie 1: Drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi; - Zadanie 2: Drogi o nachyleniu powyżej 4% (Parowy Zakroczymskie); - Zadanie 3: Drogi gruntowe; - Zadanie 4: Napełnianie skrzyń ulicznych. 2. Zakres prac dla Zadania 1 – drogi asfaltowe, z kostki betonowej, bruku i parkingi – obejmuje wykonanie maksymalnie: 1) pięć zabiegów płużenia dróg na całej szerokości jezdni o łącznej długości dróg 16,75 km; 2) dwadzieścia zabiegów płużenia dróg i likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 16,75 km; 3) pięć zabiegów likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskową – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długości dróg 16,75 km; 4) jeden zabieg uprzątania śniegu łącznie z wywozem do 10 km w ilości do 200m³ (miejsce składowania śniegu zapewni Wykonawca). 3. Wykaz dróg do zimowego utrzymania dla Zadania 1 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia liczony w minutach 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie 2. Drogi o nachyleniu powyżej 4% (Parowy Zakroczymskie);
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających, z podziałem na zadania: 4. Zakres prac dla Zadania 2 - drogi o nachyleniu powyżej 4 % (Parowy Zakroczymskie) – obejmuje wykonanie maksymalnie: 1) pięć zabiegów płużenia dróg na całej szerokości jezdni o łącznej długość dróg 1,53 km; 2) dwadzieścia zabiegów płużenia dróg i likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni solą (materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długość dróg 1,53 km, dawka soli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960); 3) pięć zabiegów likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni solą (materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg o łącznej długość dróg 1,53 km, dawka soli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960); 5. Wykaz dróg do zimowego utrzymania dla Zadania 2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia liczony w minutach 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie 3. Drogi gruntowe;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających, z podziałem na zadania: Zadanie 3: Drogi gruntowe;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia liczony w minutach 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie 4. Napełnianie skrzyń ulicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakroczym w sezonie zimowym 2016/2017 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających, z podziałem na zadania: 8. Zakres prac dla Zadania 4 - napełnianie skrzyń ulicznych – obejmuje: 1) dwadzieścia zabiegów uzupełniania skrzyń ulicznych mieszanką piaskową - solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) – ilość skrzyń 20 szt. 9. Wykaz usytuowania skrzyń ulicznych do zimowego utrzymania dla Zadania 4 – zgodnie z załącznikiem nr 4 dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 90
czas rozpoczęcia akcji od momentu zgłoszenia liczony w minutach 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.