Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej działki

Przedmiot:

Zapewnienie obsługi komunikacyjnej działki

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź
tel. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
Województwo: łódzkie
Miasto: Bielice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-12-01 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Przedmiot zamówienia:
„Zapewnienie obsługi komunikacyjnej działki nr 144/2 w miejscowości Bielice gm. Piątek”.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 Łódź 91-857
Osoba prowadząca sprawę: Jakub Czupryński, 42 6764126.
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia3:
od dnia podpisania umowy do 22.12.2016r.
Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie wartości wykonanych robót powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie sumę iloczynów ilości wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego.
3. Fakturę należy wystawie na: GDDKiA Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, Łódź 91-857, NIP: 725-17-13 -273 i tamże dostarczyć.
4. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane4:
1. Kryterium oceny: cena – 100%, najniższa cena.
Obliczanie punktacji:
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Liczba punktów=
cena oferowana minimalna brutto
x100%x100
cena badanej oferty brutto
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podana w druku oferty a ceną w formularzu cenowym Zamawiający przyjmie cenę z formularza cenowego za prawidową.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz wypełniony Formularz cenowy.
e. Wraz z ofertą powinny być złożone:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. Zamawiający dopuszcza prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedłużenie dojazdu do działki od km 0+000 do km 0+134 oraz likwidacja rowu otwartego i budowa rowu krytego. Zgodnie z projektem.
Opis prac:
1. Korytowanie humusu z rozplantowaniem nadmiaru humusu – głębokości 0,15m i szerokości 2,5m.
2. Ułożenie podsypki z materiałem i zagęszczeniem 0,1m.
3. Ułożenie destruktu Zamawiającego z transportem do 15km (destrukt znajduje się w obw. drogowym Kaszewy) w ilość: 33,5m3.
4. Ułożenie przepustu z obrukowaniem ścianek bocznych (przepust rurowy HDPE o średnicy Ø50 długości 8m).
5. Demontaż ogrodzenia istniejącego oraz montaż ogrodzenia z nowymi słupkami.
Prace należy wykonywać w pasie drogowym będący własnością Zamawiającego. Za wszelkie powstałe szkody oraz roszczenia osób trzecich powstałe w wyniku i na sutek prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
Warunki udziału w zamówieniu
Doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych. Na potwierdzenie w/w warunków należy złożyć oświadczenie.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Oferty należy przesłać/złożyć na załączonym formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na roboty – obsługa komunikacyjna działki nr 144/2” – Wydział Realizacji zespół KP-2.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 01.12.2016r. do godziny 15:00.
3 Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
4 Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.