Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Awaryjna naprawa kotła ciśnieniowego EcaIV w budynku

Przedmiot:

Awaryjna naprawa kotła ciśnieniowego EcaIV w budynku

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy
ul. Warszawska 45/47
40 – 010 Katowice
tel. 32 604-76-10; 508-179-223
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej
w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1. NAZWA ZADANIA
„Awaryjna naprawa kotła ciśnieniowego Eca IV w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód
w Katowicach przy pl. Wolności 10”
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 14 dni od daty podpisania umowy
3. RODZAJ ZAMÓWIENIA, KOD CPV
44621210-4 wodne kotły grzewcze 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Szczegółowe warunki zamówienia określa formularz propozycji cenowej (załącznik nr 1) oraz wzór umowy
Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji
przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. KRYTERIUM WYBORU
Najniższa cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca
przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru propozycji cenowej przez cały okres
obowiązywania umowy.
Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych.
6. PROPOZYCJA CENOWA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Formularz propozycji cenowej wraz z załącznikami.
2. Odpis KRS lub dokument potwierdzający posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Kopia kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy kotłów
parowych i wodnych.
4.Pełnomocnictwo jeżeli formularz propozycji cenowej będzie podpisany przez inne osoby niż wskazane w dokumentach
wskazanych w pkt 2.
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Propozycję cenową na załączonym formularzu wraz z dokumentami prosimy przesyłać do dnia 30 listopad 2016 r. do godz.
1200 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy
ul. Warszawska 45/47
40 – 010 Katowice
z dopiskiem:
PROPOZYCJA CENOWA
Znak sprawy: OG – 25 – 242/2016
Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2016 r. godz. 1300
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej. Proszę nie przekazywać ofert za pomocą fax-u, e-mail.
Publiczne otwarcie propozycji cenowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 listopad 2016 r., oficyna budynku
przy ul. Warszawskiej 45A p. 101 o godz. 1310
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
Łukasz Dominiczewski
tel. 32 604-76-10 ; 508-179-223
 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.