Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ)

Przedmiot:

Remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ)

Data zamieszczenia: 2016-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-11-28 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO

 

ROBOTY BUDOWLANE

 

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 22 front

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace, polegające na wykonaniu remontu wewnętrznych linii zasilających (WLZ), w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy Al. Powstańców Wielkopolskich 22 front w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 2. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
  1. wlz z uwzględnieniem zasilania kablowego z ZK do tablicy głównej TG i wymiany zasilania tablic piętrowych z TG oraz uzgodnienie go w ENEA Operator Sp. z o. o. w Szczecinie,
  2. wykonanie robót remontowych elektroenergetycznych zgodnie z uzgodnionym schematem wym. w p. 1 obejmujących:
 1. wybudowanie głównej tablicy elektroenergetycznej TG (z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniami prądowymi wlz, p. przepięciowymi i obwodów ADM wraz z układem pomiarowym, oraz z transformatorem 230/24 V); wymiana zasilania TG z ZK w koniecznych przypadkach,
 2. wymianę tablic piętrowych TP,
 3. wykonanie wlz w pionie z TG,
 4. wybudowanie tablic licznikowych TL w klatkach schodowych lub w mieszkaniach,
 5. wymianę lub montaż nowych tablic TM w mieszkaniach z zabezpieczeniami i podłączenie istniejących obwodów,
 6. wykonanie obwodów administracyjnych (klatki schodowej, gniazda technicznego, oświetlenia zewnętrznego i n-ru policyjnego - na np. 230 V, oświetlenia piwnic i strychu - na nap. 24 V oraz wymiana lub montaż po raz pierwszy licznika ADM),
 7. wykonanie instalacji wyrównawczej w budynkach i uziemień,
 8. wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych remontowanych i wymienianych instalacji oraz uziemienia,
  1. wykonanie lub remont instalacji domofonowych w mieszkaniach wraz podłączeniem do kasety wywoławczej przy wejściu do budynku (dot. budynków, w których uwzględniono roboty w przedmiarach),
  2. dostarczenie uzgodnionego schematu w ENEA oraz protokołu odbioru wlz przez energetykę wraz z protokołami pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i  przepisami p.poż.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, powinien przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty cenowej.

 

 

Termin wykonania – do dnia 27.12.2016 r.

Minimum okres gwarancji – 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru

 

Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Wiktor Magdziński, tel. 91 48 86 322, Dział Techniczny ZBiLK, przy ul. Żubrów 1 Szczecin.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest:

 1. dysponować minimum dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru

UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie  z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

 1. wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub remoncie wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym lub użytkowym, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto

 

 1. wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł

 

Przedmiar robót oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 12, przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr 91 1020 4795 0000 9202 0292 7580. Cena kompletu - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

 

Termin składania ofert – 28.11.2016 r. do godz. 9:00, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 12. Dział Zamówień Publicznych, Renata Romanowska, tel. 91 48 86 353.

 

Termin otwarcia ofert – 28.11.2016 r. o godz. 9:15, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 12.

 

Forma oferty:

 1. Na ofertę składa się:
 1. oferta cenowa (wg załączonego wzoru),
 1. kosztorys ofertowy, 
 1. kserokopia uprawnień,
 1. wykaz robót wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje),
 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł.

 

 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na remont WLZ
  Al. Powstańców Wielkopolskich 22 front”.

 

Kryterium oceny:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,
 1. Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego, opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót i STWiOR,
 1. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

 

 

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
 1. unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 

 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty,
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 12 w ZBiLK, przy  
ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.